Bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2434 af 10. december 2021

Religiøse samfund
§ 5

Trossamfund, menigheder, forsamlinger og kredse m.v. kan uden yderligere betingelser godkendes både efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, når følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Trossamfund uden for folkekirken er registreret som anerkendt efter lov om trossamfund uden for folkekirken eller efter tilsvarende regler i et andet EU/EØS-land, eller menigheder, forsamlinger eller kredse m.v. uden for folkekirken er anerkendt som en del af denne anerkendelse af et trossamfund.

  • 2) Betingelsen i § 1, 1. pkt., om formål eller adfærd, der ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, er opfyldt.

  • 3) Betingelsen i § 1, nr. 4, om udenlandske gaver er opfyldt.

  • 4) Kravene til vedtægterne i § 6 er opfyldt.

Stk. 2 Valgmenigheder, der er omfattet af valgmenighedsloven, kan uden yderligere betingelser godkendes efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, når betingelserne i stk. 1, nr. 2-4, er opfyldt.

Stk. 3 Religiøse organisationer og sammenslutninger af religiøse organisationer, kan uden yderligere betingelser godkendes efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, når betingelserne i stk. 1, nr. 2-4, og følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Den religiøse organisation har et tilhørsforhold til folkekirken og/eller et eller flere trossamfund uden for folkekirken, som er registreret som anerkendt efter lov om trossamfund uden for folkekirken eller efter tilsvarende regler i et andet EU/EØS-land.

  • 2) Det primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en religiøs organisation har et tilhørsforhold som nævnt i nr. 1, eller hvorvidt der ifølge lov om trossamfund uden for folkekirken er tale om et trossamfund, menighed, forsamling eller kreds m.v., kan spørgsmålet forelægges for Kirkeministeriet.

  • 3) Antallet af myndige medlemmer af den religiøse organisation, skal mindst udgøre 50. Ved sammenslutninger af religiøse organisationer, eller når en organisation er oprettet af en eller flere religiøse organisationer, opgøres antallet af myndige medlemmer under ét. I religiøse organisationer, der er registreret som fonde, medregnes myndige personer, der er knyttet til organisationen på medlemslignende vilkår.