Bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2434 af 10. december 2021

I medfør af § 8 A, stk. 3, og § 12, stk. 4, i ligningslovenjf. lovbekendtgørelse nr. 1735 af 17. august 2021, som ændret ved lov nr. 2194 af 30. november 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Betingelser for godkendelse
Grundlæggende betingelser for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser og institutioner m.v. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2
§ 1

Godkendelse efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser og institutioner m.v. forudsætter, at de ved deres formål eller adfærd ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Godkendelse forudsætter tillige, at følgende grundlæggende betingelser er opfyldt:

 • 1) Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.

 • 2) Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.

 • 3) Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution m.v.

 • 4) Der skal ved afgivelse af erklæring oplyses, hvorvidt der i det forudgående kalenderår fra samme udenlandske gavegiver er modtaget en eller flere gaver, der sammenlagt overstiger 20.000 kr.

 • 5) Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 kr.

§ 2

For foreninger, der er et selvstændigt retssubjekt, kræves yderligere følgende betingelser opfyldt:

 • 1) Foreningens bestyrelse er ikke i overvejende grad selvsupplerende.

 • 2) Antallet af kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS overstiger 300, og kontingentet har en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

 • 3) Foreningen er ikke medlem af en allerede godkendt hovedforening. Denne betingelse gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.

§ 3

For fonde, stiftelser og institutioner m.v. kræves, ud over at betingelserne i § 1 er opfyldt, at de er omfattet enten af lov om fonde og visse foreninger eller af lov om erhvervsdrivende fonde eller ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.

Grundlæggende betingelser for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser og institutioner m.v. efter ligningslovens § 12, stk. 3
§ 4

Godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3, forudsætter, at de almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser og institutioner m.v. anvender deres midler til:

 • 1) humanitære formål, dvs. afhjælpning af menneskelig nød,

 • 2) forskning, dvs. videnskabelig undersøgelse og granskning, eller

 • 3) beskyttelse af naturmiljøet, dvs. bekæmpelse af vand-, luft- eller jordforurening, herunder beskyttelse af truede dyre- og plantearter.

Stk. 2 Foreninger skal desuden opfylde betingelserne i §§ 1 og 2.

Stk. 3 Fonde, stiftelser og institutioner m.v. skal desuden opfylde betingelserne i §§ 1 og 3.

Religiøse samfund
§ 5

Trossamfund, menigheder, forsamlinger og kredse m.v. kan uden yderligere betingelser godkendes både efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Trossamfund uden for folkekirken er registreret som anerkendt efter lov om trossamfund uden for folkekirken eller efter tilsvarende regler i et andet EU/EØS-land, eller menigheder, forsamlinger eller kredse m.v. uden for folkekirken er anerkendt som en del af denne anerkendelse af et trossamfund.

 • 2) Betingelsen i § 1, 1. pkt., om formål eller adfærd, der ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, er opfyldt.

 • 3) Betingelsen i § 1, nr. 4, om udenlandske gaver er opfyldt.

 • 4) Kravene til vedtægterne i § 6 er opfyldt.

Stk. 2 Valgmenigheder, der er omfattet af valgmenighedsloven, kan uden yderligere betingelser godkendes efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, når betingelserne i stk. 1, nr. 2-4, er opfyldt.

Stk. 3 Religiøse organisationer og sammenslutninger af religiøse organisationer, kan uden yderligere betingelser godkendes efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, når betingelserne i stk. 1, nr. 2-4, og følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Den religiøse organisation har et tilhørsforhold til folkekirken og/eller et eller flere trossamfund uden for folkekirken, som er registreret som anerkendt efter lov om trossamfund uden for folkekirken eller efter tilsvarende regler i et andet EU/EØS-land.

 • 2) Det primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en religiøs organisation har et tilhørsforhold som nævnt i nr. 1, eller hvorvidt der ifølge lov om trossamfund uden for folkekirken er tale om et trossamfund, menighed, forsamling eller kreds m.v., kan spørgsmålet forelægges for Kirkeministeriet.

 • 3) Antallet af myndige medlemmer af den religiøse organisation, skal mindst udgøre 50. Ved sammenslutninger af religiøse organisationer, eller når en organisation er oprettet af en eller flere religiøse organisationer, opgøres antallet af myndige medlemmer under ét. I religiøse organisationer, der er registreret som fonde, medregnes myndige personer, der er knyttet til organisationen på medlemslignende vilkår.

Små patientforeninger for sjældne sygdomme
§ 5a

Patientforeninger, der repræsenterer personer med en sjælden sygdom, der almindeligvis forekommer hos under 1 til 2 ud af 10.000 personer i Danmark, kan uden yderligere betingelser godkendes efter ligningslovens § 8 A, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Patientforeningen skal have til formål at varetage fælles interesser for personer med den pågældende sjældne sygdom, som patientforeningen vedrører. Dette kan evt. ske gennem foreningens medlemskab af en paraplyorganisation.

 • 2) Betingelsen i § 1, 1. pkt., om formål eller adfærd, der ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, er opfyldt.

 • 3) Patientforeningen skal være åben for alle personer med den pågældende sjældne sygdom, som patientforeningen vedrører.

 • 4) Patientforeningen har mindst 15 kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS. Kontingentet skal have en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

 • 5) Betingelsen i § 1, nr. 1, om at midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000, er opfyldt.

 • 6) Betingelsen i § 1, nr. 4, om udenlandske gaver er opfyldt.

 • 7) Foreninger, der er selvstændige retssubjekter, skal opfylde betingelserne i § 2, nr. 1 og 3.

 • 8) Kravene til vedtægterne i § 6 er opfyldt.

Krav til vedtægter eller lignende
§ 6

Er betingelserne i §§ 1-4, henholdsvis § 5 eller § 5 a, opfyldt, kan godkendelse efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, og institutioner m.v., henholdsvis religiøse samfund, ske, hvis følgende betingelser er opfyldt og fremgår af vedtægter, fundats eller lignende:

 • 1) Formålet er almenvelgørende eller almennyttigt, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode.

 • 2) Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 • 3) Foreningen, fonden, stiftelsen, institutionen m.v. eller det religiøse samfund er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have sæde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

Kapitel 2 Bestemmelser for ansøgning om godkendelse m.v.
§ 7

Ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og/eller § 12, stk. 3, med bilag skal indsendes digitalt via www.skat.dk. Følgende skal altid vedlægges ansøgningen:

 • 1) Underskrevne og daterede vedtægter.

 • 2) Seneste regnskab. Er foreningen nystartet, indsendes i stedet dokumentation for formue eller årlig bruttoindtægt.

 • 3) Dokumentation for at betingelserne i § 1, nr. 2-4, vil kunne opfyldes. Ansøgninger omfattet af § 5 a skal dog alene kunne opfylde betingelsen i § 1, nr. 4.

 • 4) Udenlandske foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund hjemmehørende i andre EU/EØS-lande skal vedlægge dokumentation for, at de er godkendte i det land, hvor de er hjemmehørende, som almenvelgørende eller almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. eller som religiøse samfund, f.eks. ved en erklæring om fritagelse for indkomstskat. Udenlandske foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund skal opfylde de samme objektive regler som danske foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund.

Stk. 2 Godkendelser har virkning fra og med det kalenderår, hvor ansøgningen er modtaget, forudsat at ansøgningen er modtaget i Skattestyrelsen senest den 1. oktober. Det er en forudsætning for godkendelse, at foreningen, fonden, stiftelsen, institutionen m.v., henholdsvis det religiøse samfund, er stiftet, at de generelle lovkrav om vedtægtsindhold er opfyldt, og at betingelserne m.v. i §§ 1-4, henholdsvis § 5 eller § 5 a, er opfyldt på ansøgningstidspunktet. Godkendelsen kan for nystiftede foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund tidligst få virkning fra stiftelsestidspunktet.

Stk. 3 Godkendelsen har virkning, indtil den konkret bringes til ophør og skal ikke fornys hvert år. Skattestyrelsen offentliggør årligt en liste over godkendelser efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3.

§ 8

Skattestyrelsen påser, om godkendelsesbetingelserne fortsat er opfyldt. Til brug herfor skal foreningen, fonden, stiftelsen, institutionen m.v. og det religiøse samfund på begæring indsende sine regnskaber, specifikationer m.v. til Skattestyrelsen.

Stk. 2 Godkendte foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, skal hvert år senest den 31. maj sende oplysning til Skattestyrelsen om hjemstedskommune, formue, årlig bruttoindtægt, antallet af kontingentbetalende medlemmer, antallet af gavegivere efter § 1, nr. 2 og 3, oplysninger om udenlandske gaver efter § 1, nr. 4, det samlede gavebeløb efter ligningslovens § 8 A, stk. 1, de samlede løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, og det samlede beløb, der er anvendt efter formålsparagraffen, for det forudgående kalenderår. Oplysningerne (gaveskema) skal indsendes digitalt via www.skat.dk.

Stk. 3 Religiøse samfund skal hvert år senest den 31. maj sende oplysning til Skattestyrelsen om det samlede gavebeløb efter ligningslovens § 8 A, stk. 1, de samlede løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, og det samlede beløb, der er anvendt efter formålsparagraffen, og oplysninger om udenlandske gaver efter § 1, nr. 4. Oplysningerne (gaveskema) skal indsendes digitalt via www.skat.dk.

Stk. 4 Patientforeninger omfattet af § 5 a skal hvert år senest den 31. maj sende oplysning til Skattestyrelsen om hjemstedskommune, formue, årlig bruttoindtægt, antallet af kontingentbetalende medlemmer, antallet af gavegivere, oplysninger om udenlandske gaver efter § 1, nr. 4, det samlede gavebeløb efter ligningslovens § 8 A, stk. 1, og det samlede beløb, der er anvendt efter formålsparagraffen, for det forudgående kalenderår. Oplysningerne (gaveskema) skal indsendes digitalt via www.skat.dk.

Stk. 5 Godkendte foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund skal endvidere foretage årlig indberetning efter skatteindberetningslovens § 26.

Stk. 6 Skattestyrelsen kan konkret indkræve mere specificerede oplysninger til regnskabet, f.eks. hvis foreningen, fonden, stiftelsen, institutionen m.v. og det religiøse samfund anvender sine midler til aktiviteter uden for EU/EØS-lande. En ansøgende forening, fond, stiftelse, institution m.v. og et religiøst samfund eller en allerede godkendt forening, fond, stiftelse, institution m.v. og et religiøst samfund skal på begæring fra Skattestyrelsen indsende dokumentation for det almenvelgørende eller almennyttige formål med oplysninger om projektet uden for EU/EØS-lande, herunder formålet med projektet, den ansvarlige for projektet, budgetrammer, navne på modtagerne af midlerne m.v.

Stk. 7 Er betingelserne ikke længere opfyldt, tilbagekalder Skattestyrelsen godkendelsen. Tilbagekaldelse vil ske med virkning for det efterfølgende kvartal.

Kapitel 3 Ikrafttræden m.v.
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014 om godkendelse m.v. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund m.v. her i landet eller i et andet EU/EØS-land ophæves.

Stk. 3 Godkendelser, der er udstedt til religiøse samfund efter § 6 i bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014 om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land bortfalder, medmindre trossamfundet, menigheden, forsamlingen eller kredsen er registreret som anerkendt efter lov om trossamfund uden for folkekirken, jf. dog 2. pkt. 1. pkt. gælder ikke valgmenigheder omfattet af valgmenighedsloven og religiøse organisationer, der opfylder betingelserne i § 5, stk. 3.