14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige

Kapitel 2

Rettergangsfuldmægtigens adfærd i retten mv.

§2 En rettergangsfuldmægtig skal udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger, og skal fremme sagen med den fornødne hurtighed.

§3 Den rettergangsfuldmægtige må ikke foretage unødvendige retsskridt eller på anden utilbørlig måde forsinke sagens fremme.

§4 Det påhviler rettergangsfuldmægtigen at udvise respekt for retten, modparten og modpartens repræsentant samt sagens eventuelle vidner. Rettergangsfuldmægtigen skal følge rettens anvisninger i forbindelse med sagens behandling og må ikke utilbørligt forhindre retten i på upartisk måde at behandle og afgøre sagen. Rettergangsfuldmægtigen må ikke vildlede retten eller bevidst give urigtige oplysninger.

§5 Rettergangsfuldmægtigen må ikke hindre modparten eller dennes repræsentant i at komme til orde og må ikke uden forudgående eller samtidig meddelelse til modparten rette henvendelse om sagen til dommeren. Hvis rettergangsfuldmægtigen forsyner dommeren med bilag, notater eller dokumenter, skal modparten forudgående eller samtidig orienteres herom med kopi af det fremsendte.

Stk. 2 Har en part forud for eller under en verserende retssag tilbudt forlig, må den, der møder for modparten ikke uden samtykke fremlægge forslaget eller i øvrigt oplyse retten herom. Egne forligsforslag må gerne fremlægges.

§6 Rettergangsfuldmægtigens eventuelle afhøring i retten af modparten eller af vidner skal ske på en afbalanceret og respektfuld måde, og skal i øvrigt finde sted under overholdelse af retsplejelovens regler.

profile photo
Profilside