Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2007

I medfør af § 267 a, stk. 2, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Erklæringer om forsikringsforhold
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på enhver, der, uden at være omfattet af retsplejelovens § 260, stk. 23, 6, 8 og 9, samt § 136, stk. 8, i medfør af § 260, stk. 5, repræsenterer en part i sager om inddrivelse af forfaldne pengekrav efter reglerne i retsplejelovens kapitel 44 a, i sager om mindre krav efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 samt under udlægsforretninger i fogedretten. Den pågældende rettergangsfuldmægtig har bevisbyrden for, at vedkommende ikke er omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 En rettergangsfuldmægtig anses for omfattet af bekendtgørelsen fra det tidspunkt, hvor den pågældende iværksætter tiltag for sin klient i form af indlevering af betalingspåkrav til fogedretten, indgivelse af stævning til byretten og møde i retten, herunder i udlægsforretninger i fogedretten. Dette gælder, uanset om rettergangsfuldmægtigen også er omfattet af lov om juridisk rådgivning.

Kapitel 2 Rettergangsfuldmægtigens adfærd i retten mv.
§ 2

En rettergangsfuldmægtig skal udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger, og skal fremme sagen med den fornødne hurtighed.

§ 3

Den rettergangsfuldmægtige må ikke foretage unødvendige retsskridt eller på anden utilbørlig måde forsinke sagens fremme.

§ 4

Det påhviler rettergangsfuldmægtigen at udvise respekt for retten, modparten og modpartens repræsentant samt sagens eventuelle vidner. Rettergangsfuldmægtigen skal følge rettens anvisninger i forbindelse med sagens behandling og må ikke utilbørligt forhindre retten i på upartisk måde at behandle og afgøre sagen. Rettergangsfuldmægtigen må ikke vildlede retten eller bevidst give urigtige oplysninger.

§ 5

Rettergangsfuldmægtigen må ikke hindre modparten eller dennes repræsentant i at komme til orde og må ikke uden forudgående eller samtidig meddelelse til modparten rette henvendelse om sagen til dommeren. Hvis rettergangsfuldmægtigen forsyner dommeren med bilag, notater eller dokumenter, skal modparten forudgående eller samtidig orienteres herom med kopi af det fremsendte.

Stk. 2 Har en part forud for eller under en verserende retssag tilbudt forlig, må den, der møder for modparten ikke uden samtykke fremlægge forslaget eller i øvrigt oplyse retten herom. Egne forligsforslag må gerne fremlægges.

§ 6

Rettergangsfuldmægtigens eventuelle afhøring i retten af modparten eller af vidner skal ske på en afbalanceret og respektfuld måde, og skal i øvrigt finde sted under overholdelse af retsplejelovens regler.

Kapitel 3 Forholdet til klienten
§ 7

Rettergangsfuldmægtigen skal handle i overensstemmelse med lovgivningen og inden for dennes rammer loyalt forsvare og fremme sin klients interesser.

§ 8

Rettergangsfuldmægtigen skal i relation til repræsentationen af klienten være uafhængig af uvedkommende interesser. En rettergangsfuldmægtig må således ikke påtage sig en sag i tilfælde, hvor den pågældende selv eller dennes nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rettergangsfuldmægtigen eller dennes nærstående samtidig repræsenterer eller tidligere i samme sag har repræsenteret andre, der har en sådan interesse.

Stk. 2 Såfremt de i stk. 1 nævnte omstændigheder opstår eller kommer til rettergangsfuldmægtigens kendskab, efter at den pågældende har påtaget sig at møde som rettergangsfuldmægtig i sagen, er rettergangsfuldmægtigen forpligtet til snarest muligt at gøre klienten bekendt med forholdet og opsige aftalen herom.

§ 9

En rettergangsfuldmægtig må ikke frasige sig udførelsen af en opgave på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden bistand. Når der i henhold til § 8 foreligger en interessekonflikt eller en nærliggende risiko herfor, skal rettergangsfuldmægtigen dog udtræde af sagen.

Kapitel 4 Aftalen om rettergangsfuldmægtigens partsrepræsentation
§ 10

Hvis klienten skal yde vederlag for rettergangsfuldmægtigens bistand, skal der forinden udarbejdes en skriftlig aftale på enten papir eller et andet varigt medium. Klienten skal i forbindelse med aftalens indgåelse have overgivet en kopi af aftalen.

Stk. 2 Rettergangsfuldmægtigen skal angive sin timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes.

Stk. 3 En rettergangsfuldmægtig må ikke indgå en aftale, hvor prisen for ydelsen udgør en andel af det udbytte, som klienten måtte opnå ved gennemførelsen af sagen. Endvidere må aftalen ikke indeholde vilkår om, at aftalen er uopsigelig for klienten.

§ 11

Rettergangsfuldmægtigen skal over for klienten oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret.

Stk. 2 Hvis der i medfør af § 10 er pligt til at udarbejde en skriftlig aftale, skal rettergangsfuldmægtigen klart og tydeligt på en særskilt side i aftalen, som ikke indeholder andre oplysninger eller bestemmelser, oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret. Siden skal være påført overskriften »Oplysninger til kunden om forsikringsforhold«.

Stk. 3 Er rettergangsfuldmægtigen ansvarsforsikret, skal vedkommende oplyse navn og adresse på det pågældende forsikringsselskab, størrelsen af den samlede forsikringssum, størrelsen af forsikringssum pr. skade, og om der er rejst krav imod rettergangsfuldmægtigen, som kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvist vil blive udnyttet i det pågældende forsikringsår. Hvis rettergangsfuldmægtigens ansvarsforsikringsaftale indeholder vilkår, der begrænser forsikringsselskabets hæftelse, herunder om selvrisiko, skal rettergangsfuldmægtigen oplyse klienten herom.

Stk. 4 Oplysningerne til klienten, jf. stk. 2-3, skal afgives i overensstemmelse med de i bilaget til denne bekendtgørelse optrykte erklæringer.

§ 12

Kravene i § 10 og § 11 til aftalen om rettergangsfuldmægtigens repræsentation af klienten gælder ikke, såfremt rettergangsfuldmægtigen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 684 af 22. juni 2006 om god skik for juridisk rådgivning, og der i medfør af disse regler er udarbejdet en rådgivningsaftale, der omfatter rettergangsfuldmægtigens repræsentation af den pågældende i retten.

Kapitel 5 Tavshedspligt
§ 13

Rettergangsfuldmægtigen må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende måtte blive bekendt med som led i repræsentationen af klienten.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på rettergangsfuldmægtigens partnere, personale eller en af rettergangsfuldmægtigen antagen person.

Kapitel 6 Klage over rettergangsfuldmægtige
§ 14

Justitsministeren træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god skik for rettergangsfuldmægtige på grundlag af en klage fra klienter eller andre, der har en retlig interesse heri eller efter indberetning fra retten.

§ 15

Overtrædelse af §§ 2-13 kan medføre en af de i retsplejelovens § 267 c nævnte reaktioner.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.