Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 684 af 22. juni 2006

I medfør af § 2, stk. 8, i lov om juridisk rådgivning, jf. lov nr. 419 af 9. maj 2006, og efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Erklæringer om forsikringsforhold
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed med rådgivning af overvejende juridisk karakter, når modtageren af rådgivningen (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Rådgiveren har bevisbyrden for, at rådgivningen ikke er omfattet af loven.

Stk. 2 Bekendtgørelsen omfatter ikke juridisk rådgivning, der ydes af advokater som led i udøvelsen af selvstændig advokatvirksomhed.

Stk. 3 Bekendtgørelsen omfatter ikke juridisk rådgivning ydet af finansielle virksomheder, i det omfang økonomi- og erhvervsministeren har udstedt regler om god skik på det pågældende område.

Kapitel 2 Rådgivningen
§ 2

Den, som erhvervsmæssigt yder rådgivning af overvejende juridisk karakter, skal udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. Rådgiveren skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til kundens tarv tilsiger.

Stk. 2 Rådgiveren skal handle redeligt og loyalt over for kunden. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende.

Stk. 3 Rådgiveren skal behandle en kundes sag med den fornødne hurtighed og herunder løbende holde kunden orienteret om sagens forløb.

Kapitel 3 Rådgivningsaftalen
§ 3

Aftaler om juridisk rådgivning skal udarbejdes skriftligt på enten papir eller et andet varigt medium, før rådgivningen ydes. Kunden skal i forbindelse med aftalens indgåelse have overgivet en genpart af rådgivningsaftalen.

Stk. 2 Aftalen skal indeholde en beskrivelse af rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund.

Stk. 3 Rådgiveren skal angive sin timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes.

Stk. 4 En rådgiver må ikke indgå en rådgivningsaftale, hvor prisen for rådgivningen udgør en andel af det udbytte, som kunden måtte opnå ved gennemførelsen af sagen.

§ 4

Rådgiveren skal klart og tydeligt på en særskilt side i rådgivningsaftalen, som ikke indeholder andre oplysninger eller bestemmelser, oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret. Siden skal være påført overskriften »Oplysninger til kunden om forsikringsforhold«.

Stk. 2 Er rådgiveren ansvarsforsikret, skal vedkommende oplyse navn og adresse på det pågældende forsikringsselskab, størrelsen af den samlede forsikringssum, størrelsen af forsikringssum pr. skade, og om der er rejst krav imod rådgiveren, som kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvist vil blive udnyttet i det pågældende forsikringsår.

Stk. 3 Indeholder rådgiverens ansvarsforsikringsaftale vilkår, der begrænser forsikringsselskabets hæftelse, herunder om selvrisiko, skal rådgiveren oplyse kunden herom.

Stk. 4 Oplysningerne til kunden, jf. stk. 1-3, skal afgives i overensstemmelse med de i bilaget til denne bekendtgørelse optrykte erklæringer.

§ 5

En rådgiver må ikke opsige en rådgivningsaftale på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Stk. 2 En rådgiver må ikke indgå en r ådgivningsaftale, der er uopsigelig fra kundens side.

Kapitel 4 Betroede midler
§ 6

Rådgiveren må ikke modtage betroede midler fra kunden eller på kundens vegne.

Kapitel 5 Interessekonflikter
§ 7

En rådgiver må ikke yde rådgivning i en sag i tilfælde, hvor rådgiveren selv eller dennes nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rådgiveren eller dennes nærstående samtidig rådgiver eller tidligere i samme sag har rådgivet andre, der har en sådan interesse.

Stk. 2 Såfremt de i stk. 1 nævnte omstændigheder opstår eller kommer til rådgiverens kundskab efter rådgivningsaftalens indgåelse, er rådgiveren forpligtet til snarest muligt at gøre kunden bekendt med forholdet og opsige rådgivningsaftalen.

Kapitel 6 Rådgiverens forhold til modparten
§ 8

Rådgiveren må ikke i en konkret sag henvende sig direkte til nogen, som er repræsenteret ved en anden juridisk rådgiver, herunder en advokat, uden samtykke fra denne rådgiver, medmindre henvendelsen sker til berettiget varetagelse af kundens eller egne interesser, og den anden juridiske rådgiver trods skriftlige påmindelser ikke har besvaret rådgiverens henvendelse.

Stk. 2 Rådgiveren skal i alle tilfælde underrette den anden rådgiver om en sådan henvendelse.

Kapitel 7 Tavshedspligt
§ 9

Rådgiveren må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som rådgiveren måtte blive bekendt med som led i den ydede rådgivning.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på rådgiverens partnere, personale eller en af rådgiveren antagen person. Som partner anses enhver, der er medejer af rådgivningsvirksomheden, hvad enten denne drives som en personligt ejet virksomhed eller i selskabsform.

Kapitel 8 Straf, ikrafttræden mv.
§ 10

Overtrædelse af §§ 2-9 i denne bekendtgørelse straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, jf. § 4 i lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk rådgivning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2006.