Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 330 af 07. april 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 484 af 16. maj 2017, bekendtgørelse nr. 1159 af 18. september 2018 og bekendtgørelse nr. 1592 af 17. december 2018

§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed og udenlandske finansielle virksomheder, som driver virksomhed her i landet, herunder gennem filialetablering eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder i forbrugerforhold og for erhvervsmæssige kundeforhold, hvis disse ikke adskiller sig væsentligt fra et forbrugerforhold. Kapitel 2 a, § 15 og bilag 1 gælder dog kun for private kundeforhold.

Stk. 3 § 3, stk. 1, kapitel 2 b, § 6, stk. 5§§ 8-10 og § 16 a finder dog anvendelse på alle erhvervsmæssige kundeforhold.

Stk. 4 § 6, stk. 3 og 4, og § 11, stk. 2, finder anvendelse på erhvervsmæssige kundeforhold, medmindre andet er individuelt aftalt.

Stk. 5 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på værdipapirhandel som defineret i § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Stk. 6 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på boligkreditaftaler som defineret i § 3, nr. 1, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

Stk. 7 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på forsikringsdistributører, som er omfattet af bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Stk. 8 Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse efter § 10 i lov om finansiel virksomhed, er alene omfattet af § 17.