Bekendtgørelse om genstartsfond i Vækstfonden

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. juni 2021

I medfør af § 8 og § 9 i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden og akt nr. 237 af 25. juni 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Vækstfonden administrerer de midler, der indskydes som egenkapital i Vækstfonden i forbindelse med etableringen af genstartsfonden.

Stk. 2 Vækstfondens administration af midler under genstartsfonden, jf. stk. 1, sker i henhold til bestemmelserne i lov om Vækstfonden samt de for Vækstfonden i øvrigt gældende regler og politikker med de ændringer og tilpasninger, der følger af denne bekendtgørelse.

Finansieringssegmenter og vilkår
§ 2

Vækstfonden kan med midlerne under genstartsfonden yde finansiering på markedsvilkår til sunde små og mellemstore virksomheder og små midcaps, der udøver en økonomisk aktivitet på et marked eller inden for en branche, som vurderes at være særligt hårdt ramt af følgerne af COVID-19, og som i øvrigt selv er negativt påvirket af krisen.

Stk. 2 Vækstfonden kan yde finansiering i form af egenkapitalinvesteringer og egenkapitallignende finansiering.

Stk. 3 Ved sunde virksomheder forstås virksomheder, der af Vækstfonden vurderes at have gode chancer for at overleve og solide vækstperspektiver.

Stk. 4 Ved små og mellemstore virksomheder og små midcaps forstås som udgangspunkt virksomheder med maksimalt 1.500 ansatte på investeringstidspunktet.

Stk. 5 Vækstfonden kan finansiere virksomheder direkte såvel som indirekte gennem fonde. Ved indirekte finansiering af virksomheder gennem fonde skal Vækstfonden sikre, at den pågældende fond primært finansierer små og mellemstore virksomheder og små midcaps, jf. stk. 4.

§ 3

Vækstfonden kan yde tilsagn om investeringer og finansieringer frem til udgangen af 2022.

§ 4

Vækstfonden skal tilbageføre de midler, der indskydes som egenkapital i Vækstfonden i forbindelse med etableringen af genstartsfonden, fraregnet eventuelle nettotab, til staten. Nettotab er inklusiv administrationsomkostninger afholdt af Vækstfonden. Tidspunktet for opgørelse og tilbagebetaling af det fulde kapitalindskud er i udgangspunktet tidligst ved genstartsfondens ophør, dvs. når alle finansieringer og investeringer under genstartsfonden er afsluttet, og de investerede og udlånte midler er løbet tilbage til Vækstfonden. Tilbageførelsen skal ske via en ekstraordinær udlodning til staten på baggrund af udbyttepolitikken for Vækstfonden.

Stk. 2 Uagtet stk. 1 kan der, såfremt Vækstfonden ønsker det, foretages en løbende tilbagebetaling inden genstartsfondens ophør, fx hvis Vækstfonden inden genstartsfondens ophør har en klar formodning om, at indsatsen vil medføre et nettooverskud.

Stk. 3 Det forventes umiddelbart, at Genstartsfonden vil have opnået fuldt tilbageløb af de investerede midler i løbet af 15 år, idet der dog kan forekomme udsving, når fondens formål tages i betragtning, hvorfor Vækstfonden kan orientere Erhvervsministeriet, såfremt tilbageløbstiden bliver længere end ventet.

Tilsyn
§ 5

Erhvervsministeriet fører tilsyn med Vækstfondens anvendelse af midlerne under genstartsfonden som en del af det almindelige tilsyn med Vækstfonden.

Stk. 2 Vækstfonden har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, der vedrører anvendelsen af midlerne under genstartsfonden.

Stk. 3 Erhvervsministeren modtager ved genstartsfondens ophør en afrapportering fra Vækstfonden.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 83 af 25. januar 2021 om genstartsfond i Vækstfonden ophæves.

Territorial gyldighed
§ 7

Bekendtgørelsen finder også anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.