14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om genstartsfond i Vækstfonden

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 83 af 25. januar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om genstartsfond i Vækstfonden

I medfør af § 8 og § 9 i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden og akt nr. 237 af 25. juni 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Vækstfonden administrerer de midler, der indskydes som egenkapital i Vækstfonden i forbindelse med etableringen af genstartsfonden.

Stk. 2 Vækstfondens administration af midler under genstartsfonden, jf. stk. 1, sker i henhold til bestemmelserne i lov om Vækstfonden samt de for Vækstfonden i øvrigt gældende regler og politikker med de ændringer og tilpasninger, der følger af denne bekendtgørelse.

§2 Finansieringssegmenter og vilkår
Vækstfonden kan med midlerne under genstartsfonden yde finansiering på markedsvilkår til sunde små og mellemstore virksomheder og små midcaps, der udøver en økonomisk aktivitet på et marked eller inden for en branche, som vurderes at være særligt hårdt ramt af følgerne af COVID-19, og som i øvrigt selv er negativt påvirket af krisen.

Stk. 2 Vækstfonden kan yde finansiering i form af egenkapitalinvesteringer og egenkapitallignende finansiering.

Stk. 3 Ved sunde virksomheder forstås virksomheder, der af Vækstfonden vurderes at have gode chancer for at overleve og solide vækstperspektiver.

Stk. 4 Ved små og mellemstore virksomheder og små midcaps forstås som udgangspunkt virksomheder med maksimalt 1.500 ansatte på investeringstidspunktet.

Stk. 5 Vækstfonden kan finansiere virksomheder direkte såvel som indirekte gennem fonde. Ved indirekte finansiering af virksomheder gennem fonde skal Vækstfonden sikre, at den pågældende fond primært finansierer små og mellemstore virksomheder og små midcaps, jf. stk. 4.

§3 Vækstfonden kan som udgangspunkt yde tilsagn om investeringer og finansieringer frem til udgangen af 2021 med mulighed for forlængelse frem til udgangen af 2022. Partierne bag Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af 15. juni 2020 gør status for ordningen medio 2021 med henblik på at tage stilling til forlængelsen.

§4 Vækstfonden skal tilbageføre de midler, der indskydes som egenkapital i Vækstfonden i forbindelse med etableringen af genstartsfonden, fraregnet eventuelle nettotab, til staten. Nettotab er inklusiv administrationsomkostninger afholdt af Vækstfonden. Tidspunktet for opgørelse og tilbagebetaling af det fulde kapitalindskud er i udgangspunktet tidligst ved genstartsfondens ophør, dvs. når alle finansieringer og investeringer under genstartsfonden er afsluttet, og de investerede og udlånte midler er løbet tilbage til Vækstfonden. Tilbageførelsen skal ske via en ekstraordinær udlodning til staten på baggrund af udbyttepolitikken for Vækstfonden.

Stk. 2 Uagtet stk. 1 kan der, såfremt Vækstfonden ønsker det, foretages en løbende tilbagebetaling inden genstartsfondens ophør, fx hvis Vækstfonden inden genstartsfondens ophør har en klar formodning om, at indsatsen vil medføre et nettooverskud.

Stk. 3 Det forventes umiddelbart, at Genstartsfonden vil have opnået fuldt tilbageløb af de investerede midler i løbet af 15 år, idet der dog kan forekomme udsving, når fondens formål tages i betragtning, hvorfor Vækstfonden kan orientere Erhvervsministeriet, såfremt tilbageløbstiden bliver længere end ventet.

§5 Tilsyn
Erhvervsministeriet fører tilsyn med Vækstfondens anvendelse af midlerne under genstartsfonden som en del af det almindelige tilsyn med Vækstfonden.

Stk. 2 Vækstfonden har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, der vedrører anvendelsen af midlerne under genstartsfonden.

Stk. 3 Erhvervsministeren modtager ved genstartsfondens ophør en afrapportering fra Vækstfonden.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1636 af 16. november 2020 om genstartsfond i Vækstfonden ophæves.

§7 Territorial gyldighed
Bekendtgørelsen finder også anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

profile photo
Profilside