14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse nr. 1141 af 15. november 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

I medfør af § 71 a, stk. 4, § 71 b, stk. 6, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Principper for udformningen af de mulige scenarier
 • Bilag 2Indikatorer i genopretningsplaner

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende virksomheder:

 • 1) Pengeinstitutter.

 • 2) Realkreditinstitutter.

 • 3) Fondsmæglerselskaber I.

 • 4) Finansielle holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, når mindst en dattervirksomhed er et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I.

Stk. 2 Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse de virksomheder, som er oplistet i stk. 1.

§2 Genopretningsplanens indhold og forenklede genopretningsplaner for visse virksomheder
En virksomhed skal udarbejde en skriftlig genopretningsplan, jf. §§ 71 a og 71 b i lov om finansiel virksomhed. Genopretningsplanen skal være tilstrækkelig og dækkende for virksomhedens individuelle forhold, jf. dog stk. 2, 3, 4 og 6.

Stk. 2 Pengeinstitutter med en balance over 12 mia. kr., der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. §§ 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, og realkreditinstitutter, der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. §§ 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, kan udarbejde forenklede genopretningsplaner, hvis virksomheden i genopretningsplanen konkret vurderer, at de udeladte dele ikke er relevante for virksomheden.

Stk. 3 Pengeinstitutter med en balance over 1 mia. kr. og under 12 mia. kr. kan udarbejde forenklede genopretningsplaner, hvis virksomheden sikrer, at planen er tilstrækkelig og dækkende for virksomhedens individuelle forhold.

Stk. 4 Pengeinstitutter med en balance på eller under 1 mia. kr. kan opfylde kravet om at udarbejde en genopretningsplan ved at indsende den kapitalfremskaffelsesplan, pengeinstituttet har udarbejdet i henhold til bilag 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Kapitalfremskaffelsesplanen skal suppleres med kapitalindikatorer, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 5 Vurderingen af et pengeinstituts balance, jf. stk. 2-4, foretages på baggrund af pengeinstituttets senest aflagte årsrapport.

Stk. 6 Fondsmæglerselskaber I kan opfylde kravet om en genopretningsplan på en af følgende måder:

 • 1) Ved at udarbejde en genopretningsplan, der beskriver, hvordan selskabet vil kunne foretage en solvent likvidation.

 • 2) Ved at udarbejde en kapitalfremskaffelsesplan i henhold til bilag 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Kapitalfremskaffelsesplanen skal suppleres med kapitalindikatorer, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 7 Finanstilsynet kan træffe afgørelse om placering i en anden kategori end angivet i stk. 2-4 og 6, hvis virksomhedens kompleksitet tilsiger dette. Finanstilsynets afgørelse træffes på baggrund af Kommissionens delegerede forordning 2019/348/EU af 25. oktober 2018 om supplerende regler for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kriterierne for vurdering af konsekvenserne for de finansielle markeder, andre institutter og finansieringsvilkårene af, at et institut bliver nødlidende, jf. bilag 3.

§3 Fusionsparter
En genopretningsplan skal for pengeinstitutter, der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. §§ 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, indeholde en oversigt over mulige fusionsparter, som pengeinstituttet kan tage kontakt til, hvis pengeinstituttet kommer under genopretning.

§4 Scenarier med alvorlig makroøkonomisk og finansiel stress
En genopretningsplan skal, jf. bilag 1, indeholde en række scenarier med alvorlig makroøkonomisk og finansiel stress, der er relevante for virksomheden, jf. § 71 a, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Scenarierne skal omfatte begivenheder, der berører den enkelte virksomhed, begivenheder, der berører hele det finansielle system samt en eller flere kombinationer af begivenheder, som berører den enkelte virksomhed og hele det finansielle system.

Stk. 3 Det skal for hvert scenarie beskrives, hvilke genopretningstiltag virksomheden vurderer vil være passende, ligesom det skal begrundes, at virksomheden ved anvendelsen af de påtænkte genopretningstiltag vil være genoprettelig.

Stk. 4 I en genopretningsplan udarbejdet af en koncern, jf. § 71 b i lov om finansiel virksomhed, skal koncernen for hvert scenarie endvidere anføre, om koncernen vurderer, at der er hindringer for iværksættelse af genopretningstiltag i en eller flere af de virksomheder, som er omfattet af genopretningsplanen, og om der er væsentlige praktiske eller retlige hindringer for en umiddelbar overførsel af kapital eller for tilbagebetaling af passiver eller aktiver inden for koncernen.

§5 Indikatorer
Virksomheden skal i genopretningsplanen fastsætte en række kvantitative og kvalitative indikatorer, som skal definere de tidspunkter, hvor virksomheden skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske iværksættelse af et eller flere af de genopretningstiltag, som er oplistet i genopretningsplanen.

Stk. 2 Indikatorerne skal være tilstrækkelige og passende for virksomhedens størrelse, forretningsmodel, strategi og risikoprofil. Hvor virksomhedens indikatorer vedrører krav fastsat i lovgivningen, f.eks. vedrørende kapital eller likviditet, skal indikatoren ligge før det i lovgivningen fastsatte krav. I forhold til indikatorer vedrørende lovgivningens kapitalkrav skal disse anvendes konsistent med de forskellige kravs karakteristika og de anvendte stressscenarier.

Stk. 3 Virksomheden skal ved fastsættelsen af indikatorerne inkludere de indikatorer, der er omfattet af bilag 2, afsnit A.

Stk. 4 Virksomheden skal ved fastsættelsen af indikatorerne endvidere inkludere de indikatorer, der er omfattet af bilag 2, afsnit B og C, medmindre virksomheden i genopretningsplanen vurderer, at sådanne indikatorer ikke er relevante for den pågældende virksomhed.

Stk. 5 Virksomheden kan ved fastsættelsen af indikatorerne herudover inkludere en eller flere af de indikatorer, der er omfattet af bilag 2, afsnit D.

Stk. 6 En virksomhed kan uanset stk. 1 iværksætte genopretningstiltag i henhold til genopretningsplanen i de tilfælde, hvor en relevant indikator ikke er opfyldt, men hvor virksomheden finder, at det efter omstændighederne er hensigtsmæssigt.

§6 Virksomheden skal minimum en gang om året vurdere, hvorvidt indikatorerne skal ændres, herunder om der skal tilføjes flere indikatorer.

§7 Virksomheden skal over for Finanstilsynet kunne redegøre for processen for fastsættelse og løbende vurdering af indikatorerne, ligesom virksomheden skal kunne redegøre for, at indikatorerne vil være effektive.

§8 Virksomheden skal regelmæssigt overvåge indikatorerne. Genopretningsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvornår og hvordan virksomhedens ledelse skal informeres om resultatet af overvågningen.

Stk. 2 Virksomheden skal på forespørgsel fra Finanstilsynet til enhver tid kunne udlevere resultaterne af den regelmæssige overvågning af indikatorerne.

§9 Virksomheden skal uden ugrundet ophold meddele Finanstilsynet, hvis bestyrelsen beslutter at iværksætte genopretningstiltag i henhold til genopretningsplanen, eller hvis den beslutter at undlade at iværksætte genopretningstiltag i henhold til genopretningsplanen.

§10 Indsendelse og opdatering af genopretningsplan
Virksomheder, der er udpeget som systemisk vigtige, jf. §§ 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, skal årligt indsende genopretningsplanen til Finanstilsynet senest den 1. oktober.

Stk. 2 Pengeinstitutter med en balance over 1 mia. kr., der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. §§ 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, og realkreditinstitutter, der ikke er udpeget som systemisk vigtige, jf. §§ 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, skal årligt indsende genopretningsplanen til Finanstilsynet senest den 1. november.

Stk. 3 Pengeinstitutter med en balance på eller under 1 mia. kr. og fondsmæglerselskaber I skal indsende genopretningsplanen til Finanstilsynet, når virksomheden opdaterer genopretningsplanen.

Stk. 4 Virksomheder, der er udpeget som systemisk vigtige, jf. §§ 308 eller 310 i lov om finansiel virksomhed, øvrige realkreditinstitutter og øvrige pengeinstitutter med en balance over 1 mia. kr. skal, ud over stk. 1 og 2, opdatere og indsende genopretningsplanen til Finanstilsynet, hvis der sker ændringer af virksomhedens forretningsaktiviteter, finansielle situation, retlige eller organisatoriske struktur, der har væsentlig betydning for genopretningsplanen, eller hvis situationen i øvrigt nødvendiggør en ændring af denne.

Stk. 5 Finanstilsynet kan beslutte, at en genopretningsplan skal opdateres og indsendes til Finanstilsynet oftere end angivet i stk. 1-3, hvis Finanstilsynet finder det nødvendigt.

§11 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 4, § 5, stk. 1 og 3, §§ 6-9 og § 10, stk. 1-4, kan straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§12 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 724 af 27. maj 2015 om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I ophæves.

profile photo
Profilside