Bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering til og med den 29. marts 2023 og opbevaring til og med den 29. marts 2024 af trafikdata

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 381 af 29. marts 2022

I medfør af § 786 e og § 786 j, stk. 3, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, som ændret ved lov nr. 291 af 8. marts 2022, og efter forhandling med erhvervsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Vurdering af muligheden for at fastsætte regler, der pålægger udbydere at foretage generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen har til formål at fastsætte regler om generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata, idet der foreligger tilstrækkeligt konkrete omstændigheder, der giver anledning til at antage, at Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som må anses for at være reel og aktuel eller forudsigelig, jf. bilag 1.

§ 2

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på udbydere som defineret i § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

§ 3

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for transport af radio- og tv-programmer.

§ 4

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for andelsforeninger, ejerforeninger, antenneforeninger og lignende foreninger eller sammenslutninger heraf, der, inden for foreningen eller sammenslutningen udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til færre end 100 enheder.

Kapitel 2 Registrerings- og opbevaringspligt
§ 5

Udbydere skal i perioden fra og med den 30. marts 2022 klokken 12.00 til og med den 29. marts 2023 registrere følgende trafikdata om fastnet- og mobiltelefoni samt SMS-, EMS- og MMS-kommunikation, der genereres eller behandles i udbydernes net:

 • 1) Opkaldende nummer (A-nummer) samt navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger.

 • 2) Opkaldte nummer (B-nummer) samt navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger.

 • 3) Ændring af opkaldte nummer (C-nummer) samt navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger.

 • 4) Kvittering for modtagelse af meddelelser.

 • 5) Identiteten på det benyttede kommunikationsudstyr (IMSI- og IMEI-numre).

 • 6) Den eller de celler en mobiltelefon er forbundet til ved kommunikationens start og afslutning, samt de tilhørende masters præcise geografiske eller fysiske placering på tidspunktet for kommunikationen.

 • 7) Tidspunktet for kommunikationens start og afslutning.

§ 6

Ud over de oplysninger, der er nævnt i § 4 i bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering og opbevaring af oplysninger om en slutbrugers adgang til internettet, skal udbydere i perioden fra og med den 30. marts 2022 klokken 12.00 til og med den 29. marts 2023 registrere følgende oplysninger om egne e-mail-tjenester:

 • 1) Afsendende e-mailadresse.

 • 2) Modtagende e-mailadresse.

§ 7

En udbyder skal i perioden fra og med den 30. marts 2022 klokken 12.00 til og med den 29. marts 2023 registrere følgende trafikdata om udbyderens egne internettelefonitjenester, der genereres eller behandles i udbydernes net:

 • 1) Den tildelte brugeridentitet. Herved forstås et kundenummer, abonnementsnummer eller lignende oplysning, der identificerer slutbrugeren over for udbyderen under adgangen til internettet.

 • 2) Den brugeridentitet og det telefonnummer, som er tildelt kommunikationer, der indgår i et offentligt elektronisk kommunikationsnet. Ved brugeridentitet forstås her alle de identificerende oplysninger, som udbyderen tildeler slutbrugeren under adgangen til internettet, herunder internetprotokol-adresse, source-portnummer og andre identificerende oplysninger.

 • 3) Navn og adresse på den abonnent eller registrerede bruger til hvem en internetprotokol-adresse, en brugeridentitet eller et telefonnummer var tildelt på tidspunktet for adgangen.

 • 4) Tidspunktet for kommunikationens start og afslutning.

§ 8

Kan de oplysninger, der er nævnt i §§ 5, 6 og 7, registreres af flere udbydere, skal oplysningerne registreres og opbevares af mindst én af udbyderne.

§ 9

Registrering og opbevaring af de oplysninger, der er nævnt i §§ 5, 6 og 7, kan efter aftale med udbyderen på dennes vegne foretages af en anden udbyder eller af en tredjemand.

§ 10

De oplysninger, der er registreret i medfør af §§ 5, 6 og 7, skal opbevares i 1 år fra registreringstidspunktet.

Kapitel 3 Straf
§ 11

Overtrædelse af §§ 5, 6, 7 og 10 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4 Ikrafttrædelse
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. marts 2022, klokken 12.00.

Stk. 2 Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen).

Stk. 3 §§ 5-7 ophæves den 30. marts 2023.

Stk. 4 §§ 1-4 og §§ 8-11 ophæves den 30. marts 2024.