Bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering og opbevaring af oplysninger om en slutbrugers adgang til internettet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 380 af 29. marts 2022

I medfør af § 786 f, stk. 3, og § 786 j, stk. 3, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, som ændret ved lov nr. 291 af 8. marts 2022, og efter forhandling med erhvervsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på udbydere som defineret i § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

§ 2

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for transport af radio- og tv-programmer.

§ 3

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for andelsforeninger, ejerforeninger, antenneforeninger og lignende foreninger eller sammenslutninger heraf, der inden for foreningen eller sammenslutningen udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til færre end 100 enheder.

Kapitel 2 Registrerings- og opbevaringspligt
§ 4

Udbydere skal registrere følgende oplysninger om en slutbrugers adgang til internettet, der genereres eller behandles i udbydernes net:

  • 1) Den tildelte brugeridentitet. Herved forstås et kundenummer, abonnementsnummer eller lignende oplysning, der identificerer slutbrugeren over for udbyderen under adgangen til internettet.

  • 2) Den brugeridentitet og det telefonnummer, som er tildelt kommunikationer, der indgår i et offentligt elektronisk kommunikationsnet. Ved brugeridentitet forstås de identificerende oplysninger, som udbyderen tildeler slutbrugeren under adgangen til internettet, herunder internetprotokol-adresse, source-portnummer og andre identificerende oplysninger.

  • 3) Navn og adresse på den abonnent eller registrerede bruger, til hvem en internetprotokol-adresse, en brugeridentitet eller et telefonnummer var tildelt på tidspunktet for adgangen.

  • 4) Tidspunktet for adgangen til internettets start og afslutning.

§ 5

Kan de oplysninger, der er nævnt i § 4, registreres af flere udbydere, skal oplysningerne registreres og opbevares af mindst én af udbyderne.

§ 6

Registrering og opbevaring af de oplysninger, der er nævnt i § 4, kan efter aftale med udbyderen på dennes vegne foretages af en anden udbyder eller af en tredjemand.

§ 7

De oplysninger, der er registreret i medfør af § 4, skal opbevares i 1 år.

Kapitel 3 Straf
§ 8

Overtrædelse af §§ 4 og 7 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 4 Ikrafttrædelse
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. marts 2022, klokken 12.00.