14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19  - ophæves den 18. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 666 af 16. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19

I medfør af § 56, nr. 1-3, i lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier m.v. (epidemiloven), og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til epidemilovens § 9, stk. 1, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16. april 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler for personer, som er omfattet af integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020 om integration af udlændinge i Danmark og regler fastsat i medfør heraf:

  • 1) § 16, stk. 6 om at selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal påbegyndes snarest muligt, og senest 1 måned efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding, samt § 17 a, stk. 1, 2. pkt. om at der for en jobparat udlænding maksimalt må være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

  • 2) § 23, stk. 1, nr. 1 og § 23 a om mulighed for tilbud om vejledning og opkvalificering, samt vedrørende nytteindsats § 23, stk. 1, nr. 2 og § 23 b om mulighed for tilbud om nytteindsats, jf. dog stk. 2–7. Fravigelsen gælder indtil ophævelse af suspensionen i medfør af denne bestemmelse.

  • 3) § 26 a, stk. 2, 1. pkt., om jobparates tilmelding som jobsøgende i jobcenteret. Tilmelding kan ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved fysisk brev afleveret hos kommunen, hvis udlændingen ikke har mulighed for at tilmelde sig på Jobnet.

  • 4) § 26 b, stk. 9, om jobcenterets pligt til at yde bistand med registrering af cv-oplysninger, såfremt udlændingen anmoder herom. Jobcentret kan vælge, om bistanden skal ske ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

  • 5) § 27 om kommunalbestyrelsens pligt til at indkalde til en individuel samtale vedrørende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen. Kommunalbestyrelsen kan vælge, om samtalen skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, kan tilbud om vejledning og opkvalificering efter lovens § 23 a bevilges, påbegyndes og videreføres, hvis tilbuddet gennemføres digitalt, eller hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at borgeren ansættes ordinært efter opkvalificeringen.

Stk. 3 Uanset § 1, stk. 1, nr. 2 skal virksomhedspraktik igen tilbydes i medfør af integrationslovens § 23, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4 Uanset stk. 1, nr. 2, kan tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering efter § 23 a bevilges, påbegyndes og videreføres, hvis borgeren efter en konkret og individuel vurdering er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller der er en arbejdsgivererklæring om, at borgeren ansættes ordinært efter opkvalificeringen, eller tilbuddet gennemføres digitalt.

Stk. 5 Uanset stk. 1, nr. 2, har kommunalbestyrelsen mulighed for at bevilge ordinær uddannelse efter lovens § 23 a, stk. 1, nr. 3.

Stk. 6 Uanset stk. 1, nr. 2, kan tilbud om nytteindsats efter § 23 b bevilges og påbegyndes, hvis borgeren efter en konkret og individuel vurdering er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Et nytteindsatsforløb, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførelse den 20. december 2020, jf. bekendtgørelse nr. 2058 af 18. december 2020, nr. 118 af 29. januar 2021, nr. 281 af 25. februar 2021 og nr. 460 af 16. marts 2021 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19, kan fra og med den 19. april 2021 genbevilges hos den arbejdsgiver, hvor borgeren var i samme nytteindsatsforløb umiddelbart før restriktionernes indførelse. Den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret kan ikke overstige varighedsbegrænsningen i lovens § 23 b, stk. 4–6. De øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 4 skal være opfyldt.

Stk. 7 Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob efter lovens § 23, stk. 1, nr. 2–3, samt § 23 b og § 23 c, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførelse den 20. december 2020, jf. bekendtgørelse nr. 2058 af 18. december 2020, nr. 118 af 29. januar 2021, nr. 281 af 25. februar 2021 og nr. 460 af 16. marts 2021 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19, kan fra og med den 19. april 2021 genbevilges hos en arbejdsgiver, hvor borgeren var i samme praktikforløb eller løntilskudsjob umiddelbart før restriktionernes indførelse. Den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret kan ikke overstige de varighedsbegrænsninger, der gælder efter lovens § 23 b, stk. 4–6 og § 23 c, stk. 2. De øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 4 skal være opfyldt.

§2 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 18. maj 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 460 af 16. marts 2021 om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 ophæves.

profile photo
Profilside