Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 06. juli 2021

I medfør af § 56, i lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier m.v. (epidemiloven), og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til epidemilovens § 9, stk. 1, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Covid-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler for personer, som er omfattet af integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020 om integration af udlændinge i Danmark og regler fastsat i medfør heraf:

  • 1) § 26 a, stk. 2, 1. pkt., om jobparates tilmelding som jobsøgende i jobcenteret. Tilmelding kan ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved fysisk brev afleveret hos kommunen, hvis udlændingen ikke har mulighed for at tilmelde sig på Jobnet. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

  • 2) § 26 b, stk. 9, om jobcenterets pligt til at yde bistand med registrering af cv-oplysninger, såfremt udlændingen anmoder herom. Jobcentret kan vælge, om bistanden skal ske ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

  • 3) § 27 om kommunalbestyrelsens pligt til at indkalde til en individuel samtale vedrørende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen. Kommunalbestyrelsen kan vælge, om samtalen skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Fravigelsen gælder indtil 1. august 2021.

Ikrafttrædelse
§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1241 af 9. juni 2021 om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 ophæves.

Stk. 4 For udlændinge, hvor tidsfristerne efter integrationslovens § 16, stk. 6 og § 17 a, stk. 1, 2. pkt., indtraf i perioden fra og med den 20. december 2020 og indtil den 1. juli 2021, og som ikke har fået et tilbud, skal jobcenteret snarest muligt igangsætte tilbud.

Stk. 5 I kommuner, som i hele eller dele af perioden fra den 1. juli 2021 og indtil den 1. september 2021, er helt eller delvist nedlukket i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og hvor tidsfristerne i integrationslovens § 16, stk. 6 og § 17 a, stk. 1, 2. pkt. udløber i perioden med hel eller delvis nedlukning af kommunen, skal jobcenteret inden den 1. september 2021 igangsætte tilbud.

§ 3

I kommuner, som i hele eller dele af perioden fra og med den 1. august 2021 og indtil den 1. september 2021 er helt eller delvist nedlukket i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og hvor udlændingen skal til en samtale eller et møde hos jobcenteret eller kommunen i den periode, hvor kommunen er helt eller delvis nedlukket, kan jobcenteret eller kommunen vælge, at samtalen eller mødet i stedet holdes digitalt eller telefonisk. Det gælder:

§ 4

Digitale eller telefoniske samtaler og møder, som er planlagt inden den 23. juni 2021 til afholdelse i perioden fra og med den 1. august 2021 og indtil den 1. september 2021, kan afholdes som planlagt. Det gælder: