14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19  - ophæves den 15. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 113 af 29. januar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

I medfør af § 12 d, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, § 10, stk. 1, § 21, § 51, § 65, § 81 og § 89 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 525 af 27. april 2020, § 13, stk. 15, og § 44 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021, og § 62, stk. 10, og § 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren, udlændinge- og integrationsministeren og Beskæftigelsesrådet, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 15. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Fravigelser angående lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer og tilhørende regler fastsat i medfør af loven:

 • 1) § 25 om, at cv-samtaler for dagpengemodtagere skal holdes ved personligt fremmøde hos arbejdsløshedskassen. A-kasserne kan vælge, om samtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

 • 2) § 33, stk. 1 og stk. 6, om, at jobsamtaler holdes ved personligt fremmøde, og at arbejdsløshedskassen skal deltage i de fælles jobsamtaler ved personligt fremmøde, hvis personen anmoder herom. Jobcenteret kan vælge, om jobsamtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

 • 3) § 52, stk. 1, nr. 1-3, om mulighed for tilbud, kapitel 11-13 om tilbud om virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats og § 91 om tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, jf. dog stk. 2-5.

 • 4) Kapitel 15 og 16 om ret- og pligttilbud.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 3, kan tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob efter lovens kapitel 11 og 12 genoptages hos en arbejdsgiver, hvor borgeren var i samme praktikforløb eller løntilskudsjob umiddelbart før den 5. november 2020, og hvor forløbet blev afbrudt, herunder sat i bero, eller ophørte som følge af den nationale udmelding om restriktioner i Nordjylland, jf. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings brev af 7. november 2020 om beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland. Borgeren skal være enig i, at tilbuddet genoptages. Den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret kan ikke overstige de varighedsbegrænsninger, der gælder efter lovens §§ 61 og 68. De øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 11 og 12 anses for opfyldt, hvis det samme tilbud genoptages inden den 1. februar 2021.

Stk. 3 Uanset stk. 1, nr. 3, kan allerede bevilgede og påbegyndte tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob efter lovens kapitel 11 og 12 videreføres og forlænges efter reglerne for de enkelte tilbud, hvis borgeren er enig. Jobcenteret skal fortsat udbetale løntilskud til arbejdsgivere, der har ret hertil efter lovens kapitel 12.

Stk. 4 Uanset stk. 1, nr. 3, kan der bevilges og påbegyndes tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob efter lovens kapitel 11 og 12, hvis forløbet afholdes digitalt, og borgeren er enig.

Stk. 5 Uanset stk. 1, nr. 3, kan tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering efter lovens § 91 bevilges, påbegyndes og videreføres, hvis tilbuddet gennemføres digitalt, eller hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at borgeren ansættes ordinært efter opkvalificeringen.

Stk. 6 Fristerne for tilbud inden for varslingspuljen efter lovens § 164, stk. 3, ændres for ledige, som er fratrådt virksomheden i perioden fra 20. marts 2020 til 15. juni 2020, således at tilbud skal være aftalt senest 1 måned efter, påbegyndt senest 4 måneder efter og afsluttet senest 7 måneder efter den 15. juni 2020.

Stk. 7 Forsøg der er iværksat med hjemmel i lovens kapitel 32, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1-6.

§2 Fravigelser angående lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. med senere ændringer og regler fastsat i medfør heraf:

 • 1) § 9, stk. 1, om afholdelse af møder i rehabiliteringsteamet med henblik på at afgive indstilling i sager, inden kommunen træffer afgørelser. Kommunen skal med udgangspunkt i den konkrete sag vælge, om møder i rehabiliteringsteamet skal være møder, hvor deltagerne er fysisk tilstede eller virtuelle møder.

 • 2) § 10, stk. 2, 1. pkt., for så vidt angår kravet om, at borgeren skal deltage i rehabiliteringsteamets møder i de sager, hvor kommunen, jf. nr. 1, vælger, at sagen skal behandles i et virtuelt møde. Borgeren skal give samtykke til, at sagen behandles uden borgerens deltagelse. Ønsker borgeren at deltage, skal kommunen sikre, at dette kan ske.

 • 3) § 11, stk. 2, om, at kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling i de tilfælde, hvor kommunen har valgt at afholde rehabiliteringsteamets møde virtuelt, jf. dog stk. 2.

 • 4) § 55 om forsøg, for så vidt angår forsøg, der er iværksat med hjemmel i denne paragraf, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 3, træffer kommunen afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling eller har anmodet om, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension, og hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet.

Stk. 3 Uanset stk. 1, nr. 4, kan forsøgsindsatser, der er iværksat med hjemmel i lovens § 55, gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1-2.

§3 Justeringer angående lov om aktiv socialpolitik
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet anses personer, der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate, samt personer, der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate, for at have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed for så vidt angår rettigheder og pligter, der er suspenderet i medfør af denne bekendtgørelse, jf. §§ 1 og 2 samt § 1 i bekendtgørelse nr. 866 af 12. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og for personer, der ansøger om eller modtager ledighedsydelse.

Stk. 3 Personer omfattet af stk. 1 eller 2 anses alene for at have pligt til at stå til rådighed for virksomhedsrettede tilbud, jf. § 1, såfremt personen har givet informeret og uigenkaldeligt samtykke til, at vedkommende ønsker at deltage eller fortsætte i tilbuddet.

Stk. 4 Kommunen har pligt til at vejlede ansøgere eller modtagere af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen efter §§ 35, 69 a, 69 l og 75 a i lov om aktiv socialpolitik. Dog har kommunen ikke pligt til at vejlede ansøgere eller modtagere af hjælp, når ansøgeren eller modtageren er omfattet af stk. 1 eller 2.

§4 Fravigelser angående bekendtgørelse om rådighed
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges følgende forpligtelser for arbejdsløshedskasserne og deres medlemmer efter bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019 om rådighed:

 • 1) A-kasserne kan vælge, om samtaler med medlemmerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

 • 2) Uanset § 12, stk. 1-4, har medlemmet ikke pligt til at deltage i virksomhedsrettede tilbud, jf. § 1. Det gælder dog ikke, hvis medlemmet frivilligt har accepteret at deltage eller fortsætte i tilbuddet.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen skal ikke træffe afgørelse om dagpengemæssige konsekvenser på baggrund af, at medlemmet ikke opfylder de krav, der fraviges i stk. 1, nr. 2, 1. pkt.

Stk. 3 Et medlem kan få dagpenge, uanset medlemmet ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde, jf. §§ 7-12, hvis det skyldes, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn.

§5 Fravigelser angående bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges følgende forpligtelser for arbejdsløshedskasserne og deres medlemmer efter bekendtgørelse nr. 1169 af 25. november 2019 om selvforskyldt ledighed:

 • 1) Uanset § 10 er et medlem ikke selvforskyldt ledig, hvis medlemmet uden en gyldig grund har afslået at deltage i et virksomhedsrettet tilbud, jf. § 1.

 • 2) Uanset § 11 er et medlem ikke selvforskyldt ledig, hvis medlemmet uden en gyldig grund ophører i et virksomhedsrettet tilbud, jf. § 1. Det gælder dog ikke, hvis medlemmet frivilligt har accepteret at deltage eller fortsætte i tilbuddet.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen skal ikke træffe afgørelse om selvforskyldt ledighed på baggrund af, at medlemmet ikke opfylder de krav, der fraviges i stk. 1, nr. 1 og nr. 2, 1. pkt.

§6 Fravigelser angående sygedagpengeloven
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov om sygedagpenge og regler fastsat i medfør heraf:

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2 og 3, kan allerede igangsatte tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats videreføres og forlænges efter reglerne for de enkelte tilbud, hvis borgeren er enig. Jobcenteret skal fortsat udbetale løntilskud til arbejdsgivere, der har ret hertil efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Uanset stk. 1, nr. 2 og 3, kan der bevilges og påbegyndes tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob efter lovens kapitel 11 og 12, hvis forløbet afholdes digitalt, og borgeren er enig.

Stk. 4 Uanset stk. 1, nr. 2 og 3, kan tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats bevilges, påbegyndes og videreføres, hvis tilbuddet gennemføres digitalt, eller hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at borgeren ansættes ordinært efter opkvalificeringen.

Stk. 5 Forsøg, der er iværksat med hjemmel i lovens § 80, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1.

§7 Fravigelser angående lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 3. februar 2020 kapitel 5 om muligheden for at give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1, kan allerede bevilgede og påbegyndte tilbud om løntilskudsjob efter lovens kapitel 5 videreføres og forlænges efter reglerne for tilbud om ansættelse med løntilskud, hvis borgeren er enig. Jobcenteret skal fortsat udbetale løntilskud til arbejdsgivere, der har ret hertil efter lovens kapitel 5.

Stk. 3 Uanset stk. 1, kan der bevilges og påbegyndes tilbud om løntilskudsjob efter lovens kapitel 5, hvis forløbet afholdes digitalt, og borgeren er enig.

Stk. 4 Uanset stk. 1, kan tilbud om løntilskudsjob efter lovens kapitel 5 genoptages hos en arbejdsgiver, hvor borgeren var i samme løntilskudsjob umiddelbart før den 5. november 2020, og hvor forløbet blev afbrudt, herunder sat i bero, eller ophørte som følge af den nationale udmelding om restriktioner i Nordjylland, jf. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings brev af 7. november 2020 om beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland. Borgeren skal være enig i, at tilbuddet genoptages. Den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret kan ikke overstige varighedsbegrænsningen i lovens § 15 b, stk. 3. De øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 5 anses for opfyldt, hvis det samme tilbud genoptages inden den 1. februar 2021.

Stk. 5 For så vidt angår kravet i lovens § 15, stk. 1, om, at personen, som skal deltage i løntilskudsjob ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap, ikke har opnået ansættelse op til 2 år efter uddannelsens afslutning, kan kravet fraviges i de tilfælde, hvor kravet om de 2 år er udløbet umiddelbart op til den 15. december 2020 eller herefter, og hvor personen ikke har kunnet opnå ansættelse som følge af den nationale udmelding om restriktioner i beskæftigelsesindsatsen.

§8 Fravigelse angående lov om social pension
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder til møde mellem den person, som en afgørelse vedrører og den eller de personer, der skal træffe afgørelsen, jf. § 20, stk. 3, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019. Kommunen skal med udgangspunkt i den konkrete sag vælge, om mødet skal være et møde, hvor deltagerne er fysisk tilstede, et telefonisk eller et virtuelt møde.

§9 Fravigelser i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Følgende regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. bekendtgørelse nr. 2006 af 11. december 2020 med senere ændringer, fraviges:

 • 1) § 7, stk. 1, om opgørelse af tidsperioder, så timer i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 og fra og med den 1. januar 2021, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud, ikke medregnes i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, 6 og 9 måneders perioderne for afslutning af jobrettet uddannelse og tidspunkt for ret og pligt til tilbud.

 • 2) § 18, stk. 1, og § 22, stk. 3, om tilmelding som arbejdssøgende, så kravene om personlig fremmøde på jobcenteret i forbindelse med tilmeldingen hos jobcenteret fraviges. Jobcenteret kan vælge, om tilmeldingen og den indledende vurdering efter bekendtgørelsens § 4 for personer, der har ansøgt om kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, skal ske ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

 • 3) § 61 om virksomhedspraktik, hvor borgeren senest har været ansat, så en borger ud over de i § 61, stk. 2 og 3, nævnte tilfælde kan genoptage et tilbud om virksomhedspraktik hos den arbejdsgiver, hvor borgeren var i virksomhedspraktik kombineret med ordinære løntimer umiddelbart før den 5. november 2020, og hvor virksomhedspraktikken og ansættelsen er afbrudt eller ophørt på grund af den nationale udmelding om restriktioner i Nordjylland, jf. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings brev af 7. november 2020 om beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland. Det er en betingelse, at tilbuddet genoptages inden den 1. februar 2021, og at tilbuddet er det samme som før afbrydelsen, samt at borgeren er enig i, at tilbuddet genoptages.

 • 4) § 67, stk. 4, om ansættelse hos seneste arbejdsgiver, så en borger kan genoptage et tilbud om ansættelse med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor borgeren var ansat med løntilskud umiddelbart før den 5. november 2020, og hvor ansættelsen er afbrudt eller ophørt på grund af den nationale udmelding om restriktioner i Nordjylland, jf. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings brev af 7. november 2020 om beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland. Det er en betingelse, at tilbuddet genoptages inden den 1. februar 2021, og at tilbuddet er det samme som før afbrydelsen, samt at borgeren er enig i, at tilbuddet genoptages.

§10 Fravigelse i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Følgende regel i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, jf. bekendtgørelse nr. 1179 af 25. november 2019, fraviges:

 • 1) § 2, stk. 4, om kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, så en person kan deltage i disse kurser, selvom de afholdes som digital undervisning. Alle øvrige betingelser for 6 ugers jobrettet uddannelse skal være opfyldt.

§11 Fravigelse i bekendtgørelse om fleksjob m.v.
Følgende regel i bekendtgørelse om fleksjob m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1176 af 25. november 2019, fraviges:

 • 1) § 1, stk. 4, om kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, så en person kan deltage i disse kurser, selvom de afholdes som digital undervisning. Alle øvrige betingelser for 6 ugers jobrettet uddannelse skal være opfyldt.

§12 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1398 af 25. september 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 ophæves.

Stk. 3 Vejledning efter § 3, stk. 4, skal gives ved førstkommende samtale efter bekendtgørelsens ikrafttræden, medmindre vejledning allerede er givet efter § 3, stk. 3, jf. § 8, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 867 af 12. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, eller § 13, stk. 3, jf., § 18, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 686 af 26. maj 2020 om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, eller § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1398 af 25. september 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 sammenholdt med ændringer som trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 1897 af 9. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 og bekendtgørelse nr. 2050 af 18. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

profile photo
Profilside