14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)  - ophæves den 1. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1103 af 29. juni 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

I medfør af § 22 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, kulturministeren, uddannelses- og forskningsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 15. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Dagtilbud, skoler, institutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område
Samtlige private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre institutioner og pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (covid-19), genåbnes, jf. dog §§ 2 og 3.

§2 Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v., iværksætter og tilrettelægger genåbning efter § 1 under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 2 Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. skal ved tilrettelæggelse af genåbning efter § 1 herudover i fornødent omfang træffe beslutning om, hvordan dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

§3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19), begrænse eller ophæve genåbning efter § 1 eller den ansvarlige myndigheds, bestyrelses eller persons beslutninger efter § 2 med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19), træffe beslutning om, at genåbning efter §§ 1 og 2 standses eller begrænses i en nærmere angivet periode.

§4 Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket for modtagelse af elever og studerende af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19), genåbnes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Genåbning efter stk. 1 sker under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (covid-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19), træffe beslutning om, at genåbningen efter stk. 1 standses eller begrænses i en nærmere angivet periode.

§5 Folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område
Samtlige folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler på Kulturministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19), genåbnes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Folkehøjskolens ledelse iværksætter og tilrettelægger genåbningen efter stk. 1 under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19) når folkehøjskolens ledelse ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for elever og deltagere er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19), begrænse eller ophæve folkehøjskolens ledelses beslutninger efter stk. 2 med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses i en nærmere angivet periode.

§6 De videregående kunstneriske uddannelser på Kulturministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket for modtagelse af studerende af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (covid-19), genåbnes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Genåbning efter stk. 1 sker under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19), træffe beslutning om, at genåbningen efter stk. 1 standses eller begrænses i en nærmere angivet periode.

§7 Sprogcentre på Udlændinge- og Integrationsministeriets område
Udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., der i en periode har været helt eller delvis lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19), genåbnes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for tilbud om danskuddannelse hos den pågældende udbyder, iværksætter og tilrettelægger genåbning efter stk. 1, under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (covid-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds, bestyrelses eller persons beslutninger efter stk. 2, med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses i en nærmere angivet periode.

§8 Ikrafttræden og forholdet til anden lovgivning
Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 finder ikke anvendelse på dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af denne bekendtgørelse.

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 666 af 24. maj 2020 om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

profile photo
Profilside