14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1537 af 09. December 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Enhver ejendomsmægler har pligt til gennem en erklæring fra et forsikringsselskab, et pengeinstitut eller andet finansielt institut, jf. dog § 8, at stille garanti om, at vedkommende som selvskyldner hæfter direkte over for en forbruger for dækning af tab, som forbrugeren har lidt ved, at ejendomsmægleren eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, som har været ejendomsmægleren betroet i dennes egenskab af ejendomsmægler. Garantisummen skal andrage mindst 2 mio. kr. pr. forsikringsår.

•••

Stk. 2 Garantien skal afgives i en form, der er fastsat af Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 3 Garantistiller skal registrere garantien i Erhvervsstyrelsens register over godkendte ejendomsmæglere m.v.

•••

Stk. 4 Garantien kan kun bringes til ophør ved garantistillers registrering heraf i Erhvervsstyrelsens register over godkendte ejendomsmæglere m.v. Garantiens ophør sker med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter registrering af ophør af garantien. Garantistiller kan dog forlange, at garantien bringes til ophør dagen efter registrering af ophør af garantien, såfremt anmodningen herom er begrundet i ejendomsmæglerens svigagtige forhold.

•••
profile photo
Profilside