Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1537 af 09. december 2015

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Ejendomsmæglerens garantistillelse
§ 1

Enhver ejendomsmægler har pligt til gennem en erklæring fra et forsikringsselskab, et pengeinstitut eller andet finansielt institut, jf. dog § 8, at stille garanti om, at vedkommende som selvskyldner hæfter direkte over for en forbruger for dækning af tab, som forbrugeren har lidt ved, at ejendomsmægleren eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, som har været ejendomsmægleren betroet i dennes egenskab af ejendomsmægler. Garantisummen skal andrage mindst 2 mio. kr. pr. forsikringsår.

Stk. 2 Garantien skal afgives i en form, der er fastsat af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Garantistiller skal registrere garantien i Erhvervsstyrelsens register over godkendte ejendomsmæglere m.v.

Stk. 4 Garantien kan kun bringes til ophør ved garantistillers registrering heraf i Erhvervsstyrelsens register over godkendte ejendomsmæglere m.v. Garantiens ophør sker med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter registrering af ophør af garantien. Garantistiller kan dog forlange, at garantien bringes til ophør dagen efter registrering af ophør af garantien, såfremt anmodningen herom er begrundet i ejendomsmæglerens svigagtige forhold.

§ 2

Garantien skal dække krav, der rejses over for garantistiller i mindst 5 år efter, at ejendomsmægleren har afsluttet det opdrag, som udløser kravet.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 suspenderes ved forbrugerens retsforfølgning mod ejendomsmægleren, herunder ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling.

Ejendomsformidlingsvirksomheders garantistillelse
§ 3

Pligten til at stille garanti efter § 1, stk. 1, jf. § 7, påhviler for så vidt angår ejendomsformidlingsvirksomheder, der udøver ejendomsformidling, virksomheden. Garantien skal i disse tilfælde stilles af ejendomsformidlingsvirksomheden, men således at garantien tillige omfatter de ejendomsmæglere og ejendomsformidlere, der virker i virksomheden, med en garantisum for hver ejendomsmægler og ejendomsformidler på ikke under det i § 1, stk. 1, fastsatte beløb, jf. dog stk. 2. §§ 1-2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 I virksomheder med 10 eller flere ejendomsmæglere eller ejendomsformidlere, skal garantien have en samlet dækningssum på mindst 20 mio. kr. pr. forsikringsår.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan kræve, at ejendomsformidlingsvirksomheden indsender dokumentation for garantiens gyldighed, jf. stk. 1.

Kapitel 2 Ejendomsmæglerens ansvarsforsikring
§ 4

Enhver ejendomsmægler har pligt til gennem en erklæring fra et forsikringsselskab, jf. dog § 8, at dokumentere, at vedkommende person som ejendomsmægler er dækket af en ansvarsforsikring, og at forsikringsselskabet hæfter direkte over for formueskade påført en forbruger ved enhver form for uagtsom handling eller undladelse, der skyldes ejendomsmægleren eller ejendomsmæglerens personale og for krav omfattet af lovens § 47. Forsikringssummen skal andrage mindst 3 millioner kroner pr. forsikringsår. Det skal fremgå af erklæringen, at forsikringsselskabet hæfter over for den skadelidte tredjemand for en af ejendomsmægleren påtaget selvrisiko.

Stk. 2 Erklæringen skal afgives i en form, der er fastsat af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Erklæringen skal registreres i Erhvervsstyrelsens register over godkendte ejendomsmæglere m.v.

Stk. 4 I forhold til forbrugerne kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør ved registrering heraf i Erhvervsstyrelsens register over godkendte ejendomsmæglere m.v. Ophør af en ansvarsforsikring sker med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter registrering af ophør af ansvarsforsikringen.

§ 5

Forsikringen skal dække i mindst 5 år efter ophør af udøvelsen af ejendomsmæglervirksomhed her i landet.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 suspenderes ved forbrugerens retsforfølgning mod ejendomsmægleren, herunder ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling.

Ejendomsformidlingsvirksomheders ansvarsforsikring
§ 6

Pligten til at tegne ansvarsforsikring efter § 4, stk. 1, jf. § 7, påhviler for så vidt angår ejendomsformidlingsvirksomheder, der udøver ejendomsformidling, virksomheden. Forsikringen skal i disse tilfælde tegnes af ejendomsformidlingsvirksomheden, men således at forsikringen tillige omfatter de ejendomsmæglere og ejendomsformidlere, der virker i virksomheden, med en forsikringssum for hver ejendomsmægler og ejendomsformidler på ikke under det i § 4, stk. 1, fastsatte beløb, jf. dog stk. 2. §§ 4-5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 I virksomheder med 10 eller flere ejendomsmæglere eller ejendomsformidlere, skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum på mindst 30 mio. kr. pr. forsikringsår.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan kræve, at der indsendes dokumentation for forsikringens gyldighed, jf. stk. 1.

Kapitel 3 Ejendomsformidleres garantistillelse og ansvarsforsikring
§ 7

Bestemmelserne i §§ 1, 2, 4 og 5 gælder tilsvarende for beskikkede advokater samt EU-advokater, som ønsker at foretage opgaver i henhold til loven på lige fod med ejendomsmæglere som ejendomsformidlere, jf. lovens § 14 og § 16.

Kapitel 4 Kollektive ordninger
§ 8

Er garantien eller ansvarsforsikringen for den enkelte ejendomsmægler eller ejendomsformidler etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere ejendomsmæglere, ejendomsformidlere og formidlingsvirksomheder, kan garantistiller eller forsikringsstiller være en selvstændig fond eller forening. Dækningssummen for garantien skal andrage mindst 25 mio. kr. og for ansvarsforsikringen mindst 100 mio. kr. pr. forsikringsår. Det er en betingelse for etablering af kollektive ordninger, at garanti eller forsikring omfatter dækning for en genikrafttrædelse af forsikringssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement).

Kapitel 5 Ejendomsmæglerens personlige hæftelse
§ 9

En ejendomsmægler, der udøver virksomhed i en ejendomsformidlingsvirksomhed, hæfter personligt sammen med virksomheden for ethvert krav, en forbruger måtte få mod ejendomsmægleren, som følge af dennes udøvelse som ejendomsmægler.

Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1329 af 11. december 2014 om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v. ophæves.

§ 11

Garantistillelse og ansvarsforsikring, som er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden den 15. januar 2015 og er tegnet i henhold til bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom vil dog fortsat gælde indtil det udløbstidspunkt, der er aftalt i forsikringsaftalen, dog længst indtil den 1. januar 2016. Fra den 1. januar 2016 vil alle gældende erklæringer vedrørende ansvar og garanti for ejendomsmæglere og ejendomsformidlere tillægges samme retsvirkning, som erklæringer afgivet i henhold til denne bekendtgørelse.