14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om garantiordning i Vækstfonden for udlån til store virksomheder

Bekendtgørelse nr. 317 af 26. februar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 346 af 04. marts 2021, bekendtgørelse nr. 732 af 23. april 2021, bekendtgørelse nr. 1346 af 18. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1906 af 04. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 70 af 14. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 264 af 25. februar 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om garantiordning i Vækstfonden for udlån til store virksomheder

I medfør af § 8, § 9 og § 23, stk. 1, i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden og i medfør af akt nr. 109 af 17. marts 2020, akt nr. 37 af 12. november 2020 og akt nr. 167 af 25. februar 2021 fastsættes:

§1 Anvendelsesområde
Vækstfonden kan stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, der ydes eller stilles af pengeinstitutter, leasingselskaber m.v., til store virksomheder til dækning af virksomhedernes omsætningstab, der er lidt som følge af spredningen af Covid-19, jf. §§ 3-4.

§2 Ved store virksomheder forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der:

  • 1) er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller i Skràseting Føroya og

  • 2) ikke er omfattet af EU’s definition på små og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF).

§3 Garantistillelse
Vækstfonden kan efter ansøgning meddele tilsagn til et långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. om garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. vil yde til eller stille for en virksomhed, jf. § 2, der har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 procent som følge af spredningen af Covid-19 i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 1. juni 2022.

Stk. 2 Der kan stilles garanti for lån og driftskreditter til og garantier for kreditværdige virksomheder, hvor der ved en kreditværdig virksomhed forstås en virksomhed, som det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v., er villig til at yde det pågældende lån med den tilknyttede garanti.

Stk. 3 Der kan stilles garanti beregnet på grundlag af realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage.

Stk. 4 Der kan maksimalt stilles garanti på grundlag af virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i en periode dækkende fra 1. marts 2020 til 1. juni 2022.

Stk. 5 Der kan stilles garanti for lån og driftskreditter til og garantier for samme virksomhed flere gange, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Der kan ikke stilles garanti til dækning af omsætningstab, der vedrører hele eller dele af samme periode, mere end én gang.

Stk. 7 Garantien nedskrives over lånets, driftskredittens eller garantiens løbetid og følger pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. tilbagebetalingsprofil.

§4 Et pengeinstitut, leasingselskab m.v. kan opnå garanti på 80 pct. af enkeltudlån ydet af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. til store virksomheder, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab som følge af spredningen af Covid-19 i en periode afgrænset i henhold til § 3.

Stk. 2 Omsætningstabet opgøres for så vidt angår realiserede omsætningstab som forskellen mellem virksomhedens omsætning i den realiserede del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, jf. § 3, og omsætningen i de tilsvarende måneder og/eller dage i 2019. For så vidt angår forventede omsætningstab, opgøres disse som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, jf. § 3, og omsætningen i de tilsvarende måneder og/eller dage i 2019.

Stk. 3 For ansøgninger om garanti, hvor der ikke foreligger regnskabstal for virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019, jf. stk. 2, eller hvor omsætningen i den relevante periode i 2019, jf. stk. 2, ikke er retvisende for den omsætning, som virksomheden forventeligt ville have haft efter 1. marts 2020, f.eks. fordi der er tale om en virksomhed i betydelig vækst, opgør pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skønsmæssigt virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.

Stk. 4 Der kan kun stilles garanti for lån, driftskreditter og garantier til virksomheder, hvor det realiserede og forventede omsætningstab på ansøgningstidspunktet udgør minimum 30 pct. af omsætningen i referenceperioden i 2019, jf. stk. 2-3.

Stk. 5 Der kan ikke ydes garanti for beløb, der overstiger det opgjorte omsætningstab, jf. stk. 2-3, fraregnet eventuel kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende og fraregnet forventet kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Stk. 6 Der kan uanset stk. 5 ikke ydes garanti for beløb, der overstiger én af følgende grænser:

  • 1) Det dobbelte af virksomhedens årlige lønsum (inkl. socialsikringsbidrag samt omkostninger til personale, der arbejder i virksomheden, men formelt aflønnes af underkontrahenter) for 2019 eller for det senest tilgængelige år. For virksomheder oprettet fra og med 1. januar 2019 må det maksimale lånebeløb ikke overstige den forventede årlige lønsum i de første to driftsår.

  • 2) 25 pct. af virksomhedens samlede omsætning i 2019.

Stk. 7 Der kan ikke ydes garanti for lån, driftskreditter og garantier til virksomheder, der på ansøgningstidspunktet ikke har realiseret et omsætningstab, jf. stk. 2-3, på minimum 30 pct. i minimum 14 dage inden for perioden 1. marts 2020 til 1. juni 2022.

Stk. 8 Der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der per 31. december 2019 var kriseramte i henhold til definitionen i Kommissionens forordning nr. 651/2014, medmindre virksomheden på tidspunktet for garantiens ikrafttræden er ophørt med at være kriseramt.

Stk. 9 Der kan ikke i henhold til denne bekendtgørelse ydes garanti for lån og driftskreditter til og garantier for virksomheder, der har opnået garanti i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 2. marts 2021 om garantiordning i EKF for udlån til store virksomheder.

§5 Ansøgning om garanti
Ansøgning om garanti indgives af det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. til Vækstfonden senest fem bankdage inden garantiordningens udløbsdato.

Stk. 2 Pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skal forinden indsendelse af ansøgningen have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. almindelige regler herfor.

Stk. 3 Vækstfonden fastlægger nærmere regler om, hvilke oplysninger pengeinstitutterne, leasingselskaberne m.v. skal afgive i forbindelse med ansøgning om garanti.

§6 Afgørelse om garantistillelse
Vækstfonden træffer afgørelse om garantistillelse på grundlag af det långivende pengeinstituts, leasingselskabs m.v. kreditvurdering, de oplysninger, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skal indsende i medfør af § 5, stk. 3, og eventuelle øvrige oplysninger, som Vækstfonden er i besiddelse af.

§7 Vilkår for garantistillelsen
Garantien har en løbetid på højst 6 år.

Stk. 2 Vækstfonden opkræver som betaling for garantistillelse en stiftelsesprovision og en garantiprovision, jf. stk. 3.

Stk. 3 Vækstfonden opkræver betaling for garantistillelse på markedsvilkår i overensstemmelse med Kommissionens betingelser for markedskonformitet, jf. Kommissionens garantimeddelelse af 20. juni 2008 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02), således at garantiprovisionen fastsættes på grundlag af en samlet vurdering af garantiens størrelse, garantiens varighed, sikkerhed stillet af virksomheden, virksomhedens finansielle forhold og øvrige relevante økonomiske forhold.

Stk. 4 Det er en forudsætning for garantistillelsen, at det opnåede låneprovenu ikke anvendes til at afdrage anden gæld til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. i en periode på fem måneder efter garantien træder i kraft.

§8 Vækstfonden varetager behandlingen af krav om udbetaling af garantibeløb og har ret til at kontrollere, om det tab, der er lagt til grund for garantien, er opgjort korrekt.

Stk. 2 Vækstfonden kan foretage a conto-udbetalinger af garantien til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v., selvom det endelige tab, der dækkes af garantien, endnu ikke er opgjort.

Stk. 3 Vækstfonden kan af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. kræve en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed vedrørende pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. endelige tab på lånet, driftskreditten eller garantien, og/eller opfyldelse af betingelserne i § 4, stk. 4-8. Dette er dog ikke til hinder for, at der kan foretages a conto-udbetalinger efter stk. 2.

§9 Hvis et pengeinstitut, leasingselskab m.v. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser efter denne bekendtgørelse, kan Vækstfonden træffe afgørelse om, at garantier, der er udstedt på baggrund heraf, bortfalder.

Stk. 2 Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, vil Vækstfonden efterfølgende kræve disse betalt tilbage. Beløbet forrentes fra tidspunktet for udbetaling efter principperne i renteloven.

Stk. 3 Såfremt der er foretaget garantiudbetalinger, der overstiger det beløb, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. er berettiget til i henhold til garantien, træffer Vækstfonden afgørelse om tilbagebetaling af det for meget udbetalte garantibeløb.

§10 Straf
Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for ansøgninger og afgørelser efter §§ 5 og 6, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§11 Udløb og efterregulering
Garantiordningen efter denne bekendtgørelse er tidsbegrænset og udløber 1. juni 2022, hvorefter der ikke længere kan indgås nye aftaler under ordningen.

Stk. 2 Den statsgaranterede garantiramme skal nedskrives i takt med, at Vækstfondens forpligtelser løbende nedbringes.

§12 Ikrafttræden mv.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 46 af 18. januar 2021 om garantiordning i Vækstfonden for udlån til store virksomheder ophæves.

§13 Territorial gyldighed
Bekendtgørelsen finder, uanset § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 429 af 10. april 2019 om adgang til Vækstfondens produkter på Færøerne og i Grønland, også anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

profile photo
Profilside