Bekendtgørelse om garantiordning i EKF for udlån til små og mellemstore virksomheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 335 af 02. marts 2021

I medfør af § 2, stk. 5 og 6, i lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit og akt nr. 115 af 23. marts 2020, akt nr. 37 af 12. november 2020 og akt nr. 167 af 25. februar 2021 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

EKF Danmarks Eksportkredit kan stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, der ydes eller stilles af pengeinstitutter, leasingselskaber m.v., til små og mellemstore virksomheder til dækning af virksomhedernes omsætningstab, der er lidt som følge af spredningen af COVID-19, jf. §§ 3-4.

§ 2

Der kan kun stilles garanti for lån og driftskreditter til virksomheder, hvis:

  • 1) virksomhedens eksport i 2019 udgjorde mindst 10 procent af virksomhedens omsætning i 2019, eller

  • 2) virksomheden er underleverandør til en anden virksomhed, hvis eksport udgjorde mindst 10 pct. af denne virksomheds omsætning i 2019.

Stk. 2 Ved små og mellemstore virksomheder forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der:

  • 1) er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller i Skràseting Føroya og

  • 2) er omfattet af EU’s definition på små og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF).

Garantistillelse
§ 3

EKF Danmarks Eksportkredit kan efter ansøgning meddele tilsagn til et långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. om garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. vil yde til eller stille for en virksomhed, jf. § 2, der har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 procent som følge af spredningen af COVID-19 i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 1. juni 2022.

Stk. 2 Der kan stilles garanti for lån og driftskreditter til og garantier for kreditværdige virksomheder, hvor der ved en kreditværdig virksomhed som udgangspunkt forstås en virksomhed, som det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v., er villig til at yde det pågældende lån med den tilknyttede garanti.

Stk. 3 Der kan stilles garanti beregnet på grundlag af realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage.

Stk. 4 Der kan maksimalt stilles garanti på grundlag af virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i en periode dækkende fra 1. marts 2020 til 1. juni 2022.

Stk. 5 Der kan stilles garanti for lån og driftskreditter til og garantier for samme virksomhed flere gange, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Der kan ikke stilles garanti til dækning af omsætningstab, der vedrører hele eller dele af samme periode, mere end én gang.

Stk. 7 Garantien nedskrives over lånets, driftskredittens eller garantiens løbetid og følger pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. tilbagebetalingsprofil.

§ 4

Et pengeinstitut, leasingselskab m.v. kan opnå garanti på 90 pct. af enkeltudlån ydet af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. til virksomheder, jf. § 2, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab som følge af spredningen af COVID-19 i en periode afgrænset i henhold til § 3.

Stk. 2 Omsætningstabet opgøres for så vidt angår realiserede omsætningstab som forskellen mellem virksomhedens omsætning i den realiserede del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, jf. § 3, og omsætningen i de tilsvarende måneder og/eller dage i 2019. For så vidt angår forventede omsætningstab, opgøres disse som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, jf. § 3, og omsætningen i de tilsvarende måneder og/eller dage i 2019.

Stk. 3 For ansøgninger om garanti, hvor der ikke foreligger regnskabstal for virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019, jf. stk. 2, eller hvor omsætningen i den relevante periode i 2019, jf. stk. 2, ikke er retvisende for den omsætning, som virksomheden forventeligt ville have haft efter 1. marts 2020, f.eks. fordi der er tale om en virksomhed i betydelig vækst, opgør pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skønsmæssigt virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.

Stk. 4 Der kan kun stilles garanti for lån, driftskreditter og garantier til virksomheder, hvor det realiserede og forventede omsætningstab på ansøgningstidspunktet udgør minimum 30 pct. af omsætningen i referenceperioden i 2019, jf. stk. 2 og stk. 3.

Stk. 5 Der kan ikke ydes garanti for beløb, der overstiger det opgjorte omsætningstab, jf. stk. 2 og stk. 3, fraregnet eventuel kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende og fraregnet forventet kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Stk. 6 Der kan uanset stk. 5 ikke ydes garanti for beløb, der overstiger én af følgende grænser:

  • 1) Det dobbelte af virksomhedens årlige lønsum (inkl. socialsikringsbidrag samt omkostninger til personale, der arbejder i virksomheden, men formelt aflønnes af underkontrahenter) for 2019 eller for det senest tilgængelige år. For virksomheder oprettet fra og med 1. januar 2019 må det maksimale lånebeløb ikke overstige den forventede årlige lønsum i de første to driftsår.

  • 2) 25 pct. af virksomhedens samlede omsætning i 2019.

  • 3) Med behørig begrundelse og på grundlag af selvcertificering fra virksomheden af dennes likviditetsbehov til driftskapital og investeringsomkostninger kan beløbet forhøjes for at dække likviditetsbehov i de kommende 18 måneder, regnet fra ydelsestidspunktet.

Stk. 7 Der kan ikke ydes garanti for lån, driftskreditter og garantier til virksomheder, der på ansøgningstidspunktet ikke har realiseret et omsætningstab, jf. stk. 2-3, på minimum 30 pct. i minimum 14 dage inden for perioden 1. marts 2020 til 1. juni 2022.

Stk. 8 Der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der per 31. december 2019 var kriseramte i henhold til definitionen i Kommissionens forordning nr. 651/2014, medmindre virksomheden på tidspunktet for garantiens ikrafttræden er ophørt med at være kriseramt.

Stk. 9 Der kan ikke i henhold til denne bekendtgørelse ydes garanti for lån og driftskreditter til og garantier for virksomheder, der har opnået garanti i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. februar 2021 om garantiordning i Vækstfonden for udlån til små og mellemstore virksomheder.

Ansøgning om garanti
§ 5

Ansøgning om garanti indgives af det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. til EKF Danmarks Eksportkredit senest fem bankdage inden garantiordningens udløbsdato.

Stk. 2 Pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skal forinden indsendelse af ansøgningen have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. almindelige regler herfor.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredit fastlægger nærmere regler om, hvilke oplysninger pengeinstitutterne, leasingselskaberne m.v. skal afgive i forbindelse med ansøgning om garanti.

Afgørelse om garantistillelse
§ 6

EKF Danmarks Eksportkredit træffer afgørelse om garantistillelse på grundlag af det långivende pengeinstituts, leasingselskabs m.v. kreditvurdering, de oplysninger, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skal indsende i medfør af § 5, stk. 3, og eventuelle øvrige oplysninger, som EKF Danmarks Eksportkredit er i besiddelse af.

Vilkår for garantistillelsen
§ 7

Garantien har en løbetid på højst 6 år.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit opkræver som betaling for garantistillelse en årlig risikopræmie, der udgør 1 pct. af det resterende garantibeløb.

Stk. 3 Risikopræmien opkræves forud for et år ad gangen.

Stk. 4 Det er en forudsætning for garantistillelsen, at det opnåede låneprovenu ikke anvendes til at afdrage anden gæld til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. i en periode på fem måneder efter garantien træder i kraft.

§ 8

EKF Danmarks Eksportkredit varetager behandlingen af krav om udbetaling af garantibeløb og har ret til at kontrollere, om det tab, der er lagt til grund for garantien, er opgjort korrekt.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit kan foretage a conto-udbetalinger af garantien til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v., selvom det endelige tab, der dækkes af garantien, endnu ikke er opgjort.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredit kan af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. kræve revisorerklæring med høj grad af sikkerhed vedrørende pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. endelige tab på lånet, driftskreditten eller garantien, og/eller opfyldelse af betingelserne i § 4, stk. 4-8. Dette er dog ikke til hinder for, at der kan foretages a conto-udbetalinger efter stk. 2.

§ 9

Hvis et pengeinstitut, leasingselskab m.v. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser efter denne bekendtgørelse, kan EKF Danmarks Eksportkredit træffe afgørelse om, at garantier, der er udstedt på baggrund heraf, bortfalder.

Stk. 2 Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, vil EKF Danmarks Eksportkredit efterfølgende kræve disse betalt tilbage. Beløbet forrentes fra tidspunktet for udbetaling efter principperne i renteloven.

Stk. 3 Såfremt der er foretaget garantiudbetalinger, der overstiger det beløb, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. er berettiget til i henhold til garantien, træffer EKF Danmarks Eksportkredit afgørelse om tilbagebetaling af det for meget udbetalte garantibeløb.

Udløb og efterregulering
§ 10

Garantiordningen efter denne bekendtgørelse er tidsbegrænset og udløber 1. juni 2022, hvorefter der ikke længere kan indgås nye aftaler under ordningen.

Stk. 2 Der skal laves en delvis opgørelse over tab under ordningen senest 6 måneder efter udløb. En eventuel andel af tabsrammen, som ikke er anvendt eller deponeret til forventede fremtidige tab, tilfalder staten.

Stk. 3 Tabsrammer, der ikke ender med at blive modsvaret af tilsvarende tab, tilfalder staten, når ordningen opgøres endeligt.

Stk. 4 Den statsgaranterede garantiramme skal nedskrives i takt med, at EKF’s forpligtelser løbende nedbringes.

Ikrafttræden mv.
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 52 af 19. januar 2021 om garantiordning i EKF for udlån til små og mellemstore virksomheder ophæves.

Territorial gyldighed
§ 12

Bekendtgørelsen finder også anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1058 af 4. juli 2016 om adgang til EKF Danmarks Eksportkredits ydelser på Færøerne, og virksomheder med hjemsted i Grønland, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 143 af 27. januar 2019 om adgang til EKF Danmarks Eksportkredits ydelser i Grønland.