14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 820 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Finansiel Stabilitet skal på vegne af Garantiformuen være i stand til snarest muligt og senest 5 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingens indledning eller datoen for konkursdekretets afsigelse at udsende en oversigt til den enkelte indskyder og investor over dennes samlede mellemværende med instituttet inkl. renter opgjort til og med datoen for rekonstruktionsbehandlingens indledning, jf. dog stk. 5. Erklæres instituttet konkurs uden forinden at have været i rekonstruktionsbehandling, skal oversigten i henhold til 1. pkt. i stedet være fra datoen for konkursdekretets afsigelse. Oversigten skal vedlægges en vejledning for anmeldelse.

•••

Stk. 2 Oversigter over investorernes værdipapirer i depot skal udsendes til de relevante investorer senest 6 måneder efter rekonstruktionsbehandlingen er indledt eller konkursdekretet er afsagt, hvis det af rekonstruktøren eller kurator er afgjort, at værdipapirer ikke kan udleveres.

•••

Stk. 3 Til brug for udarbejdelsen af oversigten nævnt i stk. 1 skal instituttet henholdsvis konkursboet inden 12 timer fra rekonstruktionsbehandlingens indledning henholdsvis konkursdekretets afsigelse indsende en opgørelse over den enkelte indskyder og investors samlede mellemværende med instituttet. Opgørelsen skal udarbejdes i overensstemmelse med bilag 3, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 En opgørelse af de i §§ 6-8 dækkede indskud, samt indskud på advokaters klientbankkonti og indskud på fondsmæglerselskabers og forsikringsmægleres klientkonti, hvor den berettigede indskyder ikke er henholdsvis advokaten, fondsmæglerselskabet eller forsikringsmægleren skal, i det omfang instituttet har kendskab hertil, hurtigst muligt indsendes til Garantiformuen.

•••

Stk. 5 Garantiformuen skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en opgørelse i henhold til stk. 4 sende en oversigt som nævnt i stk. 1 til de enkelte indskydere og investorer.

•••
profile photo
Profilside