Bekendtgørelse om gældssanering § 6

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om gældssanering er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1133 af 06. juli 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1620 af 24. december 2022

§ 6

Udgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn kan kun fradrages efter § 3, stk. 1, hvis udgifterne efter stk. 3, nr. 1, 3 og 4, overstiger indtægterne efter stk. 2 (nettoudgiften). Udgifter efter stk. 3, nr. 2, kan altid fradrages.

Stk. 2 Som indtægt medregnes børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats.

Stk. 3 Som udgifter medregnes følgende:

  • 1) Udgifter vedrørende pasning af barnet.

  • 2) Rimelige udgifter, som en skyldner eller dennes ægtefælle har i forbindelse med et mindreårigt barns samvær med den anden forælder, hvor barnet ikke har folkeregisteradresse.

  • 3) Udgifter til barnets særlige behov, jf. § 9, og barnets ganske særlige behov, jf. § 10.

  • 4) Et rådighedsbeløb, der afhænger af barnets alder. Rådighedsbeløbet udgør 1.910 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.460 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.530 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Stk. 4 Nettoudgiften opgøres separat for hvert barn.