Bekendtgørelse om gældssanering § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om gældssanering er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1133 af 06. juli 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1620 af 24. december 2022

§ 4

Nettoindkomsten opgøres separat for skyldneren og dennes ægtefælle.

Stk. 2 Som indkomst medregnes alle indtægter, bortset fra følgende:

 • 1) Indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer mv., der kompenserer modtageren for ikke-økonomisk skade.

 • 2) Børnefamilieydelser, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn.

 • 3) Boligstøtte og andre boligydelser.

Stk. 3 Som indkomst medregnes endvidere hvert år følgende:

 • 1) En forholdsmæssig del af skyldnerens pensionsordninger udbetalt som en sum efter afgiftsberigtigelse i henhold til pensionsbeskatningslovens regler, hvis pensionsordningen er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt. Den forholdsmæssige del udgør i almindelighed 5/600 af den samlede sum for hver måned, der fra udbetalingstidspunktet er tilbage af afdragsperioden.

 • 2) En forholdsmæssig del af en erstatning for tab af erhvervsevne, tab af forsørger og lignende, der er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt i en sum. Den forholdsmæssige del opgøres som forholdet mellem den udbetalte sum og antallet af de år, som summen må antages at kompensere.

Stk. 4 Nettoindkomsten udgør indkomsten i stk. 2-3 med fradrag af følgende:

 • 1) Skat, arbejdsmarkedsbidrag, særligt pensionsbidrag samt ATP-bidrag.

 • 2) Pensionsindbetalinger, der foretages af arbejdsgiveren, når pensionen er et obligatorisk led i ansættelsesforholdet, og når der efter ansættelsesforholdets karakter, herunder ansættelsessted, branche mv., er tale om sædvanlige indbetalinger.

 • 3) Rimelige udgifter ved erhvervelsen af indkomsten, herunder udgifter ud over 860 kr. pr. måned til offentlig transport eller under særlige omstændigheder forventede og forudsete udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af motorkøretøj.

 • 4) Kontingent til arbejdsløshedskasse og fagforening.

 • 5) Bidrag til efterlønsordning.

 • 6) Et beløb svarende til kirkeskatten i bopælskommunen, når der betales et beløb, der svarer til eller overstiger kirkeskatten til et anerkendt trossamfund. Betales et mindre beløb end kirkeskatten, fradrages alene dette mindre beløb. Fradrages kirkeskat efter nr. 1, kan der ikke fradrages yderligere beløb til andre trossamfund.