14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fusion af sparekasser

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fusion af sparekasser bygger på bekendtgørelse nr. 1368 af 21. december 2012, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fusion af sparekasser

I medfør af § 205, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved lov nr. 1287 af 19. december 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på uegentlige fusioner mellem sparekasser.

Henvisningen til selskabslovens § 245, stk. 3-5, stk. 6, nr. 1-4, 6 og 7, og stk. 7 er forkert, da bestemmelserne nu findes i § 245, stk. 3-6, stk. 7, nr. 1-4, 6 og 7, og stk. 8. Vi har ladet henvisningen pege på stk. 3-6, stk. 7, nr. 1-4, 6 og 7, og stk. 8.

§2 Fusion af sparekasser
Ved fusion af sparekasser efter denne bekendtgørelse finder § 236, 1. pkt., § 237, stk. 1, stk. 3, nr. 1-9, og stk. 4, § 238, stk. 1, § 239, stk. 1, § 241, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, § 242, 1. pkt., §§ 243 og 244, § 245, stk. 1, stk. 3‑5, stk. 6, nr. 1-4, 6 og 7, og stk. 7, § 246, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 5, § 247, § 248, stk. 1, § 249, § 250, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2 og 3, og § 251, stk. 1 og 2, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse med de fornødne tilpasninger, herunder således at følgende gælder:

 • 1) Selskabslovens omtale af kapitalselskaber skal forstås som sparekasser.

 • 2) Selskabslovens omtale af det centrale ledelsesorgan og stifterne skal forstås som bestyrelsen.

 • 3) Selskabslovens omtale af generalforsamlingen skal forstås som repræsentantskabet henholdsvis repræsentantskabsmødet.

 • 4) Selskabslovens omtale af kapitalejere skal forstås som repræsentantskabsmedlemmer, jf. dog nr. 12-16.

 • 5) Selskabslovens omtale af kapitalandele skal forstås som garantbeviser henholdsvis garantkapital.

 • 6) Selskabslovens omtale af aktieselskaber skal forstås som sparekasser.

 • 7) I § 237, stk. 3, nr. 4, i selskabsloven skal udbytte forstås som forrentning.

 • 8) I § 239, stk. 1, 2. og 3. pkt., i selskabsloven skal årsregnskabsloven forstås som bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

 • 9) I § 243, stk. 1, 1. pkt., § 244, stk. 2, 2. pkt., § 245, stk. 1, og § 247, stk. 2, i selskabsloven skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forstås som Finanstilsynet.

 • 10) I § 244, stk. 1, i selskabsloven skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forstås som Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet.

 • 11) I § 244, stk. 2, 1. pkt., i selskabsloven skal »i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system« forstås som »af Finanstilsynet i Statstidende«.

 • 12) I § 245, stk. 6, i selskabsloven skal »stilles til rådighed for kapitalejerne på selskabets hjemsted eller hjemmeside, medmindre disse i enighed beslutter, at de pågældende dokumenter ikke skal fremlægges for kapitalejerne forud for generalforsamlingen« forstås som »stilles til rådighed for garanter og repræsentantskabsmedlemmer på sparekassens hjemsted eller hjemmeside«.

 • 13) I § 245, stk. 7, i selskabsloven skal kapitalejere forstås som garanter og repræsentantskabsmedlemmer.

 • 14) I § 249, stk. 1, og § 250, stk. 1, nr. 3, i selskabsloven skal kapitalejerne forstås som garanterne.

 • 15) I § 246, stk. 1, 2. pkt., i selskabsloven skal kapitalejerne forstås som »de dertil berettigede«.

 • 16) I § 247, stk. 2, i selskabsloven skal »Kapitalejere, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen« forstås som »5 pct. af repræsentantskabsmedlemmerne«.

 • 17) I § 249, stk. 1, skal »og hvis de har taget forbehold herom på generalforsamlingen« forstås som »og hvis de taget forbehold herom ved meddelelse til repræsentantskabet senest inden repræsentantskabsmødet«.

 • 18) I § 251, stk. 2, 1. pkt., i selskabsloven skal styrelsen forstås som Finanstilsynet.

Stk. 2 Den i § 237, stk. 1, 3 og 4, i selskabsloven nævnte fusionsplan skal indeholde oplysning og bestemmelse om de rettigheder, der tillægges garanterne i den ophørende sparekasse.

Henvisningen til selskabslovens § 245, stk. 6, nr. 6 er forkert, da bestemmelserne nu findes i § 245, stk. 7, nr. 6. Vi har ladet henvisningen pege på stk. 7, nr. 6.

Stk. 3 Såfremt den eller de ophørende sparekasser ikke har garanter (indskydersparekasser) finder § 237, stk. 3, nr. 3, 4 og 7, § 238, stk. 1, 2. pkt., § 241, stk. 4, § 249 og § 250, stk. 1, nr. 3, og stk. 2 og 3, i selskabsloven ikke anvendelse for fusionen. I de i 1. pkt. nævnte situationer skal vurderingsmandsudtalelsen, jf. § 241, stk. 1, 1. pkt., og § 245, stk. 6, nr. 6, i selskabsloven, endvidere ikke omhandle vederlaget.

§3 Vederlag
Garanter i den eller de ophørende sparekasser skal som vederlag for deres garantbeviser i den ophørende sparekasse tilbydes en ombytning til garantbeviser i den fortsættende sparekasse, kontant indløsning, eller en kombination heraf. Kontant indløsning forudsætter dog tilladelse fra den ophørende sparekasse, og at Finanstilsynet giver tilladelse til dette i henhold til bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Vederlaget skal være rimeligt og sagligt begrundet.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, når en ophørende sparekasse ikke har garanter (indskydersparekasser).

§4 Retsvirkningen af en fusion
Fusionen anses for gennemført, når betingelserne i § 250, stk. 1, nr. 1-3, i selskabsloven, jf. dog § 2, stk. 3, i denne bekendtgørelse, er opfyldt, og erhvervs- og vækstministeren har meddelt tilladelse til fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed. Samtidig anses den ophørende sparekasse for opløst, og dens rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til den fortsættende sparekasse.

§5 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

profile photo
Profilside