14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser m.fl.

Bekendtgørelse nr. 194 af 01. marts 2012

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser m.fl.

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilfælde, hvor

 • 1) et gensidigt forsikringsselskab fusionerer med et gensidigt forsikringsselskab eller et aktieselskab, og

 • 2) en tværgående pensionskasse fusionerer med en tværgående pensionskasse eller et aktieselskab.

Henvisningen til selskabslovens § 245, stk. 3-5, stk. 6, nr. 1-4 og 7, og stk. 7 er forkert, da bestemmelserne nu findes i § 245, stk. 3-6, stk. 7, nr. 1-4 og 7, og stk. 8. Vi har ladet henvisningen pege på stk. 3-6, stk. 7, nr. 1-4 og 7, og stk. 8.

§2 Fusion af gensidige forsikringsselskaber
Ved en fusion af gensidige forsikringsselskaber finder § 237, stk. 1, stk. 3, nr. 1, 2, 5, 6 og 8-10, og stk. 4, § 238, stk. 1, 1. pkt., § 239, stk. 1, § 241, stk. 2 og 3, § 242, 1. pkt., §§ 243 og 244, § 245, stk. 1 og 3-5, stk. 6, nr. 1-4 og 7, og stk. 7, § 246, stk. 1 og 5, § 247, § 248, stk. 1, § 250, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 251, stk. 1 og 2, i selskabsloven anvendelse med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der følger af lov om finansiel virksomhed og de gensidige forsikringsselskabers særlige juridiske karakter.

Stk. 2 Ved fusioner efter stk. 1 og i overensstemmelse med § 204, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed skal ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsens” i § 243, stk. 1, § 244, stk. 2, 2. pkt., § 245, stk. 1, og § 247, stk. 2, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynets”, ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” i § 244, stk. 1, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynet”, ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system” i § 244, stk. 2, 1. pkt., i selskabsloven forstås som ”Statstidende af Finanstilsynet”, og ”styrelsens” i § 251, stk. 2, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynets”.

Stk. 3 Ved fusioner efter stk. 1 skal følgende bestemmelser i selskabsloven endvidere forstås således:

 • 1) I § 237, stk. 3, nr. 5 og 6, forstås ”kapitalandele og gældsbreve” samt ”aktier og gældsbreve” som ”gældsbreve”.

 • 2) I § 239, stk. 1, 2. og 3. pkt., skal ”årsregnskabsloven” forstås som ”bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”.

 • 3) I § 245, stk. 6 og 7, skal ”kapitalejerne” og ”Kapitalejere” forstås som ”medlemmerne” og ”Medlemmer”.

 • 4) I § 246, stk. 1, skal ”kapitalejerne” forstås som ”de dertil berettigede”.

 • 5) I § 246, stk. 5, og § 247, stk. 4, skal ”§ 106” forstås som ”§ 113 i lov om finansiel virksomhed”.

 • 6) I § 247, stk. 2, skal ”Kapitalejere, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen, eller de kapitalejere, der ifølge vedtægterne, jf. § 89, kan forlange generalforsamlingen indkaldt” forstås som ”5 pct. af medlemmerne”.

§3 Fusion af et gensidigt forsikringsselskab og et aktieselskab
Ved en fusion af et gensidigt forsikringsselskab og et aktieselskab finder § 237, stk. 1, 3 og 4, § 238, stk. 1, § 239, stk. 1, § 240, § 241, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, § 242, 1. pkt., § 243, § 244, § 245, stk. 1 og 3-7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249-251, i selskabsloven anvendelse med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der følger af lov om finansiel virksomhed og de gensidige forsikringsselskabers særlige juridiske karakter.

Stk. 2 Ved fusioner efter stk. 1 og i overensstemmelse med § 204, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed skal for forsikringsaktieselskaber og gensidige forsikringsselskaber ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsens” i § 243, stk. 1, § 244, stk. 2, 2. pkt., § 245, stk. 1, og § 247, stk. 2, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynets”, ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” i § 244, stk. 1, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynet”, ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system” i § 244, stk. 2, 1. pkt., i selskabsloven forstås som ”Statstidende af Finanstilsynet”, og ”styrelsens” i § 251, stk. 2, i selskabsloven forstås som ”Finanstilsynets”.

§4 I det i § 3 nævnte tilfælde, hvor det ophørende selskab er et gensidigt forsikringsselskab, skal følgende bestemmelser i selskabsloven endvidere forstås således for det gensidige forsikringsselskabs vedkommende:

Stk. 2 § 246, stk. 2-4, og § 249 i selskabsloven finder ikke anvendelse på det gensidige forsikringsselskab.

Stk. 3 Sker vederlæggelsen for egenkapitalen i det gensidige forsikringsselskab i aktier i det fortsættende aktieselskab, bliver erhververen aktionær i det fortsættende selskab samtidig med, at betingelserne i § 250, stk. 1, i selskabsloven er opfyldt.

Stk. 4 Har det gensidige forsikringsselskab garantikapital, skal den tilbagebetales til garanterne inden fusionen.

§5 I det i § 3 nævnte tilfælde, hvor det fortsættende selskab er et gensidigt forsikringsselskab, skal følgende bestemmelser i selskabsloven endvidere forstås således for det gensidige forsikringsselskabs vedkommende:

 • 1) I § 239, stk. 1, 2. og 3. pkt., skal ”årsregnskabsloven” forstås som ”bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”.

 • 2) I § 245, stk. 6 og 7, skal ”kapitalejerne” og ”Kapitalejere” forstås som ”medlemmerne” og ”Medlemmer”.

 • 3) I § 247, stk. 2, skal ”Kapitalejere, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen, eller de kapitalejere, der ifølge vedtægterne, jf. § 89, kan forlange generalforsamlingen indkaldt” forstås som ”5 pct. af medlemmerne”.

 • 4) I § 247, stk. 4, skal ”§ 106” forstås som ”§ 113 i lov om finansiel virksomhed”.

Stk. 2 Opløses et aktieselskab uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og passiver som helhed til et gensidigt forsikringsselskab, der ejer samtlige aktier i det ophørende selskab, finder § 252 i selskabsloven anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

§6 Fusion af tværgående pensionskasser m.fl.
Ved en fusion af tværgående pensionskasser finder § 2 med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der følger af lov om finansiel virksomhed og de tværgående pensionskassers særlige juridiske karakter, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Ved en fusion af en tværgående pensionskasse og et aktieselskab finder §§ 3-5 med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der følger af lov om finansiel virksomhed og de tværgående pensionskassers særlige juridiske karakter, tilsvarende anvendelse på den tværgående pensionskasse.

Stk. 3 Er det fortsættende selskab et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, jf. § 307 i lov om finansiel virksomhed, finder bestemmelserne i § 2 om et ophørende gensidigt forsikringsselskab tilsvarende anvendelse på en ophørende tværgående pensionskasse.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2012 og har virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 163 af 28. februar 2011 om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser ophæves.

profile photo
Profilside