14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser

Bekendtgørelse nr. 14 af 04. januar 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Ved en firmapensionskasse forstås en firmapensionskasse omfattet af § 2 i lov om firmapensionskasser.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilfælde, hvor firmapensionskasser fusionerer med hinanden.

§2 Fusion
Ved en fusion af firmapensionskasser finder § 237, stk. 1 og 3, nr. 1, 2, 5, 6 og 8-10, og stk. 4, § 238, stk. 1, 1. pkt., § 239, stk. 1, § 241, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-3, § 242, 1. pkt., § 243, § 244, stk. 1 og 5, § 245, stk. 1, 4-6, 7, nr. 1-4 samt 6 og 7, og stk. 8, § 246, stk. 1, 4 og 5, § 247, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, § 248, stk. 1, § 250, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 251, stk. 1 og 2, i selskabsloven, anvendelse med de nødvendige tilpasninger og afvigelser, der følger af lov om firmapensionskasser og firmapensionskassernes særlige juridiske karakter.

Stk. 2 Ved fusioner omfattet af stk. 1 skal selskabsloven forstås således:

 • 1) I § 237, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

 • 2) I § 237, stk. 3, nr. 5 og 6, udgår »kapitalandele og«.

 • 3) I § 239, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 4 og 5«.

 • 4) I § 241, 1. pkt., udgår »herunder vederlaget, jf. stk. 4«.

 • 5) I § 243, stk. 1, skal »Erhvervsstyrelsen« forstås som »Finanstilsynet«.

 • 6) I § 244, stk. 1 og 5, skal »Erhvervsstyrelsen« forstås som »Finanstilsynet«.

 • 7) I § 244, stk. 5, skal »Erhvervsstyrelsens it-system« forstås som »Statstidende af Finanstilsynet, og de er herefter offentligt tilgængelige«.

 • 8) I § 245, stk. 7 og 8, skal »kapitalejerne« og »kapitalejere« forstås som »medlemmerne og pensionsmodtagerne« og »medlemmer og pensionsmodtagere«.

 • 9) I § 246, stk. 1, skal »kapitalejerne« forstås som »de dertil berettigede«.

 • 10) I § 246, stk. 5, og § 247, stk. 4, skal »§ 106« forstås som »§ 26 i lov om firmapensionskasser«.

 • 11) I § 247, stk. 2, skal »Kapitalejere, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen, eller de kapitalejere, der ifølge vedtægterne, jf. § 89« forstås som »5 pct. af medlemmerne og pensionsmodtagerne« og »Erhvervsstyrelsens« forstås som »Finanstilsynets«.

 • 12) I § 250, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

 • 13) I § 251, stk. 2, skal »Erhvervsstyrelsens« forstås som »Finanstilsynets«.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 193 af 3. marts 2010 om fusion af firmapensionskasser ophæves.

profile photo
Profilside