Bekendtgørelse om fritagelse for indberetning af acontoudlodninger fra dødsboer m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 410 af 27. maj 1999

I medfør af § 5, stk. 3, og § 66, stk. 4, i dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 28. september 1998, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Oplysningskravet vedrørende acontoudlodninger efter dødsboskattelovens § 5, stk. 2, og § 66, stk. 2, omfatter ikke indbo, smykker og lign., medmindre disse er anskaffet i spekulationshensigt eller i næringsøjemed. Oplysningskravet omfatter heller ikke acontoudlodning af kontante beløb, bankindeståender og lign. Tidspunktet for acontoudlodning af de nævnte aktiver skal dog oplyses i boopgørelsen.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1999.