14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

I medfør af § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, 2 og 7, § 6, stk. 2 og § 11, stk. 1, i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§1 Det fællesoffentlige postsystem Offentlig Digital Post (herefter benævnt Digital Post) kan anvendes til digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og fysiske personer i overensstemmelse med lov om Offentlig Digital Post, medmindre den pågældende person er fritaget fra tilslutning til Digital Post efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på Digital Post mellem offentlige afsendere og fysiske personer på 15 år eller derover med personnummer.

Stk. 2 En fysisk person kan fritages fra tilslutning til Digital Post, jf. § 1, efter reglerne i §§ 3-7, medmindre andet følger af anden lovgivning.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på en fysisk persons tildeling af læseadgang til andre ved fremmøde i en kommune, jf. § 13, medmindre tildeling af læseadgang er udelukket efter anden lovgivning. Tildeling af læseadgang til andre ved personens egen angivelse heraf via personens log-in i Digital Post omfattes ikke af denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Bekendtgørelsen finder anvendelse på sletning af indholdet i Digital Post efter en fysisk persons dødsfald og efter en juridisk enheds ophør.

Kapitel 2

Fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Digital Post

§3 Anmodning om fritagelse
En fysisk person kan fritages fra tilslutning til Digital Post, hvis personen afgiver en underskrevet erklæring om at være omfattet af mindst én af følgende fritagelsesgrunde:

 • 1) Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen.

 • 2) Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen.

 • 3) Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer.

 • 4) Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.

 • 5) Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 4.

 • 6) Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen at anvende Digital Post-løsningen.

 • 7) Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID (fx på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres).

 • 8) Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.

§4 En fysisk person, der vil anmode om fritagelse, skal henvende sig ved personligt fremmøde i den kommune, hvor vedkommende er eller senest har været folkeregistreret, jf. dog § 12, stk. 3 og 4.

Stk. 2 Erklæringen, jf. § 3, afgives til kommunen i den af kommunen anviste blanket til anmodning om fritagelse. Kommunalbestyrelsen bestemmer i forbindelse med fremmødet, om anmodningen skal afgives på papir eller elektronisk.

Stk. 3 Den fysiske person skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation i forbindelse med afgivelse af erklæringen.

§5 En fysisk person kan i blanketten til anmodning om fritagelse, jf. § 4, stk. 2, give en repræsentant fuldmagt til at indgive anmodning om fritagelse på personens (fuldmagtsgiverens) vegne. Blanketten skal være underskrevet af fuldmagtsgiveren, herunder skal fuldmagtsgiveren også have underskrevet den i blanketten indeholdte fuldmagtserklæring. Kommunalbestyrelsen kan tillade afgivelse af fuldmagt på anden måde end ved anvendelse af den i blanketten indeholdte fuldmagtserklæring.

Stk. 2 Repræsentanten skal indgive anmodningen om fritagelse ved personligt fremmøde i den kommune, hvor fuldmagtsgiveren er eller senest har været bopælsregistreret i CPR.

Stk. 3 Repræsentanten skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation samt afgive underskrevet erklæring om, at vedkommende repræsenterer fuldmagtsgiveren. Erklæringen afgives i blanketten til anmodning om fritagelse, jf. § 4, stk. 2. Hvis fuldmagten er givet til en juridisk enhed, skal den fremmødte repræsentant tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed, eksempelvis adgangskort til den juridiske enhed.

Stk. 4 For en fysisk person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, jf. stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes da på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold.

Stk. 5 For en fysisk person, der på grund af ophold i kriminalforsorgens institutioner ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, jf. stk. 1, kan kriminalforsorgen indgive anmodning om fritagelse, jf. § 3, på personens vegne. Anmodningen kan efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning indgives digitalt eller pr. brevpost til den kommune, hvor den pågældende er eller senest har været folkeregistreret.

§6 Afgørelse om fritagelse
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse på grundlag af den indgivne anmodning og foreviste legitimation, jf. dog § 5, stk. 4 og 5, og § 12, stk. 3 og 4. Forinden afgørelse træffes, yder kommunalbestyrelsen efter konkret vurdering hjælp og vejledning med henblik på, at personen bliver i stand til at tilgå sin post i Digital Post i stedet for at blive fritaget.

Stk. 2 Hvis betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf. §§ 3-5, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om fritagelse af personen. Fritagelsen registreres elektronisk i Digital Post. Afgørelsen om registrering af fritagelsen meddeles personen eller dennes repræsentant.

Stk. 3 Hvis betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt, meddeler kommunalbestyrelsen afslag på anmodningen om fritagelse, som meddeles personen eller dennes repræsentant. Afslaget meddeles skriftligt på begæring.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 2 og 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§7 Fritagelsens varighed
En fritagelse har virkning fra registreringsdatoen og gælder tidsubegrænset.

§8 (Ophævet)

Kapitel 3

Uåbnet post

§9 Hvis der på tidspunktet for registrering af en fritagelse fra tilslutning til Digital Post, jf. § 7, er uåbnet post i den fritagne persons digitale postkasse, oplyser kommunalbestyrelsen den pågældende herom. Kommunalbestyrelsen har ikke adgang til personens digitale postkasse og kan således ikke oplyse omfanget af uåbnet post, dets indhold eller hvilke myndigheder, der har afsendt digital post til personen.

Stk. 2 Hvis personen eller dennes repræsentant fremsætter ønske herom, sørger kommunalbestyrelsen for, at den uåbnede post bliver sendt videre til personens folkeregisteradresse via en fjernprintløsning. For personer, der er omfattet af § 12, stk. 4 eller 5, sendes den uåbnede post til den adresse, som personen oplyser.

§10 Post til fysiske personer, der ikke er tilsluttet Digital Post
Ved afsendelse af post til Digital Post modtager offentlige afsendere automatisk oplysning om, hvilke personer der er tilsluttet Digital Post. Hvis en person ikke er tilsluttet Digital Post, skal afsenderen sørge for, at posten sendes til den pågældende som papirpost eller på anden vis.

Kapitel 4

Frivillig tilslutning af fysiske personer, der ikke er tilsluttet Digital Post

§11 En person, der er fritaget fra obligatorisk tilslutning til Digital Post, kan frivilligt tilslutte sig Digital Post ved at logge ind i postløsningen med den digitale signatur, der giver adgang til postløsningen, og tilmelde sig.

Stk. 2 En persons tilslutning efter stk. 1 medfører, at fritagelsen bortfalder.

Stk. 3 Hvis den pågældende på tidspunktet efter den frivillige tilslutning ønsker fritagelse, skal anmodning om fritagelse indgives på ny. Anmodningen indgives og behandles efter reglerne i §§ 3-8, jf. dog § 11, stk. 4.

Stk. 4 Indtil den 1. november 2014 kan en person, som er omfattet af reglerne om obligatorisk tilslutning, jf. § 3, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, frivilligt tilslutte sig Digital Post, hvis den pågældende er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen. Den pågældende kan tilbagekalde sin frivillige tilslutning til postløsningen indtil den 1. november 2014. Herefter bliver den pågældende omfattet af den obligatoriske tilslutning, medmindre den pågældende fritages fra tilslutningen.

§12 En fysisk person, der er 15 år eller derover, og som ikke har bopæl eller fast ophold i Danmark, kan frivilligt tilslutte sig Digital Post ved at logge ind i postløsningen og tilmelde sig, hvis den pågældende er tildelt personnummer og er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til løsningen.

Stk. 2 Tilslutningen er bindende, medmindre den pågældende fritages fra tilslutningen. Indtil den 1. november 2014 kan den pågældende dog vælge at tilbagekalde sin tilslutning til postløsningen.

Stk. 3 Hvis den fysiske person ønsker fritagelse, jf. stk. 2, 1. pkt., skal anmodning om fritagelse indgives på ny. Anmodningen indgives og behandles efter reglerne i §§ 3-8, medmindre den pågældende har ophold i udlandet, eller der foreligger andre ganske særlige forhold. I sådanne tilfælde kan kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende senest har været folkeregistreret, tillade, at anmodning om fritagelse indgives digitalt eller pr. brevpost til den pågældende kommunalbestyrelse.

Stk. 4 Hvis den pågældende ikke har været folkeregistreret i Danmark, indgives anmodningen om fritagelse digitalt eller pr. brevpost til Digitaliseringsstyrelsen efter styrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 3, 2. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved anmodning om fritagelse af en fysisk person, der ikke længere har bopæl eller fast ophold i Danmark.

Kapitel 5

Læseadgang til tredjemand

§13 En fysisk person, der er tilsluttet Digital Post, kan ved personligt fremmøde i den kommune, hvor den pågældende er eller senest har været folkeregistreret, tildele en anden fysisk person eller juridisk enhed læseadgang til post, der er sendt til eller fra den pågældende i Digital Post. Den fysiske person, der giver læseadgang, skal forevise legitimation som anført i stk. 9. Den pågældende skal oplyse navn og personnummer på den fysiske person eller navn og CVR-nummer på den juridiske enhed, der ønskes tildelt læseadgang.

Stk. 2 En fysisk person kan ved fuldmagt tillade en anden at give fremmøde i kommunen med henblik på tildeling af læseadgang til den fremmødte eller til en juridisk enhed. Den fremmødte skal aflevere fuldmagten samt forevise legitimation som anført i stk. 9. Hvis den fremmødte repræsenterer en juridisk enhed, skal den fremmødte tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed. Fuldmagten skal afgives i den af kommunalbestyrelsen anviste blanket om etablering af læseadgang. Kommunalbestyrelsen kan tillade afgivelse af fuldmagt på anden måde end ved anvendelse af den anviste fuldmagtserklæring.

Stk. 3 Tildeling af læseadgang efter stk. 1 kan ske til flere fysiske personer eller juridiske enheder. Der kan dog højst registreres 10 læseadgange.

Stk. 4 Læseadgangen registreres elektronisk i postløsningen og er gældende, indtil den tilbagekaldes eller slettes, jf. stk. 5.

Stk. 5 Den, der har tildelt læseadgang til en anden, jf. stk. 1 og 2, kan til enhver tid tilbagekalde denne læseadgang ved personligt fremmøde i kommunen og mod forevisning af sundhedskort eller anden behørig legitimation, eller ved at den pågældende selv logger ind i postløsningen med en digital signatur, der giver adgang til løsningen, og sletter læseadgangen. Tredjemand kan tillige ved fremmøde og mod forevisning af fuldmagt samt sundhedskort eller anden behørig legitimation tilbagekalde en tildelt læseadgang. Tilbagekaldelsen registreres elektronisk i Digital Post-løsningen.

Stk. 6 Den, der via kommunen, jf. stk. 1 og 2, er tildelt læseadgang, kan læse og organisere den digitale post, herunder oprette digitale mapper.

Stk. 7 Den, der er tildelt læseadgang, kan slette den læseadgang, som den pågældende er blevet tildelt.

Stk. 8 Læseadgang givet til en juridisk enhed indebærer, at den juridiske enhed vælger, om den tildelte læseadgang gives til én eller alle de personer, der af den juridiske enhed er autoriseret som brugere i den juridiske enheds digitale postkasse i Digital Post.

Stk. 9 Ved tildeling af læseadgang via kommunen som anført i stk. 1 og 2, skal den fysiske person eller dennes repræsentant forevise legitimation svarende til den legitimation, der kræves for at få udstedt den offentlige digitale signatur ved personligt fremmøde hos en offentlig myndighed, der er registreringsmyndighed i forbindelse med udstedelse af den offentlige digitale signatur.

Stk. 10 Uanset at en fysisk person har tildelt læseadgang til en anden, anses den digitale post for at være kommet frem til den, der har tildelt læseadgang. Det er således den pågældendes ansvar, hvem personen måtte give adgang til den digitale postkasse.

Kapitel 6

Sletning af post i Digital Post

§14 Post, der er kommet frem til en fysisk person i Digital Post, kan kun slettes af den pågældende.

Stk. 2 Ved fritagelse fra tilslutning til Digital Post efter reglerne i §§ 3-8 sker der ingen sletning af posten i personens digitale postkasse.

Stk. 3 Efter en persons dødsfald slettes indholdet i personens digitale postkasse automatisk 5 år efter dødsdagen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 En fysisk person eller juridisk enhed, der fx ved skifteretsattest kan dokumentere at repræsentere boet efter en afdød, kan anmode om et senere slettetidspunkt end fastsat i stk. 3.

Stk. 5 Anmodning om udskydelse af slettetidspunkt fremsættes for Digitaliseringsstyrelsen efter styrelsens nærmere bestemmelse, herunder vedrørende krævet dokumentation efter stk. 4.

§15 Post, der er kommet frem til en juridisk enhed i Digital Post, kan kun slettes af den pågældende juridiske enhed af en person, som den juridiske enhed i Digital Post har autoriseret hertil, eller af kurator eller andre, der måtte være bemyndiget hertil i forbindelse med konkursbehandling af en juridisk enhed.

Stk. 2 Ved en juridisk enheds ophør slettes indholdet i Digital Post automatisk 10 år efter, at enheden er registreret ophørt i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 En fysisk person eller juridisk enhed, der fx ved skifteretsattest kan dokumentere at repræsentere den ophørte juridiske enhed, kan anmode om et senere slettetidspunkt end fastsat i stk. 2.

Stk. 4 Anmodning om udskydelse af slettetidspunkt fremsættes for Digitaliseringsstyrelsen efter styrelsens nærmere bestemmelse, herunder vedrørende krævet dokumentation efter stk. 3.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§16 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014. Anmodning om fritagelse og anmodning om etablering af læseadgang kan indgives fra dette tidspunkt. Fritagelsen eller læseadgangen får dog tidligst virkning fra den 1. november 2014.

profile photo
Profilside