Bekendtgørelse om frit valg-ordninger i konkurs

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 84 af 27. januar 2010

I medfør af § 95, stk. 3, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1265 af 16. december 2009, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Krav ifølge en uforrentet opsparingsordning (frit valg-ordning) er omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i det omfang de pågældende beløb skal indgå på ordningen i medfør af kollektiv overenskomst, lokalaftale eller individuel ansættelsesaftale, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Det er en forudsætning, at beløb, som indgår på opsparingsordningen, træder i stedet for løn eller andet vederlag, herunder indbetaling til lønmodtagerens pensionsordning, som ikke kunne være krævet betalt før det tidspunkt, hvor beløbet indgår på opsparingsordningen.

Stk. 3 Beløb, der ifølge overenskomsten eller aftalen skal indbetales til lønmodtagerens pensionsordning og som følge heraf ikke indgår på eller som følge heraf udgår af opsparingsordningen, er ikke omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt.

Stk. 4 Hvis der i medfør af individuel ansættelsesaftale er indgået et efter arbejdsgiverens og lønmodtagerens forhold på tidspunktet for aftalens indgåelse uforholdsmæssigt stort beløb på ordningen, er et beløb svarende til det for meget indgåede ikke omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. Ved vurderingen af, om beløbet er uforholdsmæssigt stort, skal der ud over beløbets størrelse navnlig lægges vægt på omstændighederne i forbindelse med aftalens indgåelse, herunder om aftalen er kommet i stand på arbejdsgiverens foranledning, og om aftalen reelt har til formål at yde arbejdsgiveren en betydelig kredit eller på anden måde alene varetager arbejdsgiverens interesser.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2010 og finder anvendelse i konkursboer, hvor fristdagen er den 1. januar 2010 eller senere.