14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1002 af 30. august 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

I medfør af § 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 12. august 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

§1 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg på beskæftigelsesområdet i følgende kommuner: Gladsaxe, Gentofte, Fredensborg, Fredericia, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg (frikommunerne).

§2 Organisering
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. om, at den kommunale beskæftigelsesindsats skal varetages i et jobcenter. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan beslutte, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af,

Stk. 3 Frikommunen skal udarbejde beskæftigelsesplan og resultatrevision efter § 4 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., uanset om frikommunen har besluttet, at det er en anden enhed i kommunen end jobcenteret, der skal varetage beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 4 Såfremt en frikommune beslutter, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret skal udføre opgaver og træffe afgørelser om hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunens afgørelser indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter reglerne i § 128 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§3 »Min Plan«
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om udarbejdelse af Min Plan for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, i samme lov. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv beslutter, om der skal udarbejdes planer for indsatsen for den ledige efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvilke oplysninger, der skal indgå i en eventuel plan. Frikommunen skal i forhold til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 1, forholde sig til det af arbejdsløshedskassen udarbejdede udkast til »Min Plan«.

Stk. 2 Tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal som minimum afgives skriftligt, og det skal fremgå af sagen, om personen har accepteret tilbuddet.

Stk. 3 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

§4 Individuelt kontaktforløb
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne selv fastlægger rammerne for tilrettelæggelsen af tilmeldingen som jobsøgende for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller som er omfattet af § 2, nr. 3, i samme lov og er fyldt 30 år. Forsøget indebærer, at den første visitation af personen, forudsat at personen vælger denne fremgangsmåde, kan ske digitalt via selvbetjening, uden at personen skal henvende sig personligt i jobcenteret på den første åbningsdag efter tilmeldingen.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter personer, der har ansøgt om kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, ved tilmelding på Jobnet skal henvende sig personligt i jobcenteret på den første åbningsdag efter tilmeldingen.

Stk. 3 Forsøget efter stk. 1 administreres og finansieres fuldt ud af frikommunen, der herved skal sikre, at der fortsat indberettes data om den aktive indsats i henhold til bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen.

§5 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne selv fastlægger rammerne for tilrettelæggelse af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter § 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for følgende:

Stk. 2 Forsøget indebærer, at frikommunerne selv tilrettelægger indholdet af kontaktforløbet, kontaktform, herunder selvbooking, og hyppighed af kontakten mv. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Involverer forsøget den del af kontaktforløbet, som berører arbejdsløshedskassen, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne kan fravige bestemmelsen i § 26 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om jobcentrets vejledningspligt i forbindelse med jobrettet uddannelse. Hvis kommunen gennemfører forsøg efter denne bestemmelse, indtræder retten til jobrettet uddannelse for personer i målgruppen, når cv-samtalen i arbejdsløshedskassen er holdt.

Stk. 4 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

§6 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne selv fastlægger rammerne for tilrettelæggelse af et individuelt kontaktforløb, som skal gennemføres efter § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv tilrettelægger kontaktforløbet.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 73 a, stk. 2, 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb.

§7 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. om, at der skal være personligt fremmøde til mødet i rehabiliteringsteamet. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan afholde virtuelle møder i rehabiliteringsteamet.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 10, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. for så vidt angår bestemmelsens forudsætning om, at rehabiliteringsteamets medlemmer, borgeren og borgerens sagsbehandler, skal møde personligt frem til teamets møder.

Stk. 3 Virtuelle møder efter stk. 1 administreres og finansieres fuldt ud af frikommunen.

§8 Tilbud
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at tilbud til personer omfattet af § 2, nr. 1-3, i samme lov, skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger. Forsøget indebærer, at der i frikommunerne ikke er varighedskrav til de enkelte tilbud.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 84, stk. 2, og § 91 a, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter ret og pligt tilbud til henholdsvis dagpenge-, integrationsydelses- og kontanthjælpsmodtagere skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger.

§9 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvornår en person, der er omfattet at stk. 2, senest skal påbegynde et tilbud. Forsøget indebærer, at der i frikommunerne ikke er regler for, hvornår de omfattede personer senest skal påbegynde et tilbud.

Stk. 2 Forsøget omfatter følgende:

Stk. 3 Uanset bestemmelsen i stk. 1 har personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 3, ret til læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus i henhold til lovens § 92, stk. 3.

Stk. 4 Uanset bestemmelsen i stk. 1 har personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 12, ret til læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus i henhold til lovens § 96 b, stk. 2.

Stk. 5 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 85, stk. 1, §§ 87-88, § 91 a, stk. 3, § 92, stk. 2, § 96, stk. 2 og 3, og § 96 b, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter:

  • 1) Dagpengemodtagere under 30 år har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12 i samme lov senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed.

  • 2) Dagpengemodtagere, der er mellem 30 og 50 år, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12 i samme lov senest efter sammenlagt 9 måneders ledighed.

  • 3) Dagpengemodtagere, der er fyldt 50 år, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12 i samme lov senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed.

  • 4) Personer, som efter § 13 i lov om aktiv socialpolitik har haft en rimelig grund til ikke at udnytte deres arbejdsmuligheder, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats senest 1 måned efter, at den rimelige grund er ophørt.

  • 5) Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 3, senest efter en sammenhængende periode på 6 måneder med kontanthjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse til kommunen om hjælp har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.

  • 6) Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 3, og har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 2, har ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i en sammenhængende periode på 12 måneder.

  • 7) Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 3, og har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 2, og endvidere har modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i en sammenhængende periode på mindst 5 måneder siden afslutning af et tilbud efter lovens kapitel 17, senest efter 1 måned har ret og pligt til at påbegynde tilbud.

  • 8) Personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 12, har ret og pligt til at fortsætte kontinuerligt med tilbud efter lovens kapitel 10-12 efter udløbet af visitationsperioden og indtil de påbegynder ordinær uddannelse, og der må højst være 4 uger mellem tilbud.

§10 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at tilbud om vejledning og opkvalificering i visse perioder alene kan vare op til 6 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, i samme lov. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger i hele ledighedsperioden til disse personer.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter vejledning og opkvalificering højst kan have en varighed på 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.

§11 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som særligt tilrettelagte forløb i en frivillig organisation.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter tilbud om vejledning og opkvalificering kan bestå i uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af bestemmelsen i § 32, stk. 1, nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb.

Stk. 3 Forsøg efter stk. 1 administreres af frikommunen, der ligeledes skal afholde eventuelle merudgifter som følge af forsøget.

§12 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne ved afgivelse af tilbud om virksomhedspraktik eller om ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, kan dispensere fra reglerne om tilbuddets varighed. Tilbud må dog ikke få permanent karakter.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne kan udarbejde retningslinjer for kontrol med og registrering af fremmøde i tilbuddet. Frikommunerne skal fortsat dokumentere fremmøde i overensstemmelse med de krav, der gælder ved indhentelse af refusion og for hjemtagelse af refusion i øvrigt.

Stk. 3 Dispensation i henhold til stk. 1 og 2 omfatter alene tilbud givet hos kommunale arbejdsgivere inden for rengøring, kontor, pleje, grønne områder, snerydning samt køkken og kantine.

Stk. 4 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, nr. 3 og 4, og § 53, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§13 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i op til 13 uger for personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, i samme lov.

Stk. 2 Tilbud om virksomhedspraktik efter stk. 1 gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer, samt at afklare beskæftigelsesmål.

Stk. 3 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter tilbud om virksomhedspraktik til personer omfattet af § 2, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan have en varighed på op til 4 uger, dog 8 uger for personer, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., såfremt personerne som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse og ikke har været i ordinær beskæftigelse efter endt uddannelse.

§14 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i op til 13 uger, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, i samme lov, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter tilbud om virksomhedspraktik til personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan have en varighed på op til 4 uger dog 8 uger for personer, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., såfremt personerne som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse og ikke har været i ordinær beskæftigelse efter endt uddannelse.

§15 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne kan give tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i en vækstvirksomhed i op til 26 uger, til personer der er omfattet af § 2, nr. 1, 2, 12 og 13, i samme lov. Ved en vækstvirksomhed forstås en virksomhed, som i kraft af sit idégrundlag og udviklingspotentiale vil kunne danne grundlag for nye jobs og vækstskabelse.

Stk. 2 Tilbud etableres med udgangspunkt i personens forhold, jf. lovens § 42, stk. 1 og 3.

Stk. 3 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

Stk. 4 Forsøg efter stk. 1 administreres af frikommunen, der ligeledes skal afholde eventuelle merudgifter som følge af forsøget.

Stk. 5 Forsørgelsesydelser til personer i virksomhedspraktik, som bevilges i henhold til stk. 1, indgår som støtte, der ydes efter de minimis-reglerne, jf. Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108.

§16 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne uanset forholdet mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik kan give tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af samme lovs § 2, nr. 3, hvor der er en særlig begrundelse for tilbuddet.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 48 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik.

§17 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne uanset forholdet mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik kan give tilbud om ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af samme lovs § 2, nr. 6, i specialiserede psykiatrifaglige enheder.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik.

Stk. 3 Forsøg efter stk. 1 skal administreres i overensstemmelse med EU-reglerne om statsstøtte, jf. artikel 107 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

§18 § 3 finder tilsvarende anvendelse for personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§19 Borgerjournal i sygedagpengesager i Vesthimmerland og Viborg frikommuner
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Vesthimmerland og Viborg Kommuner gennemfører forsøg, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglerne om udarbejdelse af særskilte planer for uddannelsespålæg, journal, aftale om sygedagpengeopfølgning, rehabiliteringsplanens indsatsdel og jobplan. Forsøget indebærer, at kommunen kan samle oplysningerne i en samlet borgerjournal.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

§20 Det meningsfulde kontaktforløb i sygedagpengesager i Odense frikommune
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Odense Kommune gennemfører forsøg, hvorefter frikommunen selvfastlægger rammerne for tilrettelæggelse af opfølgningsforløb for sygedagpengemodtagere. Forsøget indebærer, at frikommunen indgår en konkret aftale med den enkelte sygedagpengemodtager om tilrettelæggelse af opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsformen og hyppighed af opfølgningen. Den konkrete aftale skal tage hensyn til den sygemeldtes situation og sagsforløb samt sikre progression i sagen.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

Stk. 3 Det er en forudsætning, at der gives en tværfaglig indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet til sygemeldte med forventet sygefravær over 8 uger regnet fra første fraværsdag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats, jf, § 13 d i lov om sygedagpenge. Det er endvidere en forudsætning, at øvrige sygemeldte med forventet fravær over 8 uger får en arbejdspladsbaseret indsats med gradvis tilbagevenden, tilbud om virksomhedspraktik mv, jf § 13 c i lov om sygedagpenge.

§21 Individuelle samtaler og tilbud til alle i sygedagpengesager i Vejle, Viborg og Fredensborg frikommuner
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Vejle, Viborg og Fredensborg Kommuner gennemfører forsøg, hvorefter frikommunerne selv fastlægger rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsformen og hyppighed af opfølgningen samt den beskæftigelsesrettede indsats for sygedagpengemodtagere. Forsøget indebærer, at frikommunen får øget frihed til at tilrettelægge opfølgning og indsats i forhold til den enkelte sygemeldte.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

Stk. 3 Det er en forudsætning, at der gives en tværfaglig indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet til sygemeldte med forventet sygefravær over 8 uger regnet fra første fraværsdag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats, jf, § 13 d i lov om sygedagpenge. Det er endvidere en forudsætning, at øvrige sygemeldte med forventet fravær over 8 uger får en arbejdspladsbaseret indsats med gradvis tilbagevenden, tilbud om virksomhedspraktik mv, jf § 13 c i lov om sygedagpenge.

§22 Et fleksibelt og individuelt tilpasset opfølgningsforløb i sygedagpengesager i Fredensborg og Vesthimmerland frikommuner
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Fredensborg og Vesthimmerland Kommuner gennemfører forsøg, hvorefter frikommunerne selv fastlægger rammerne for opfølgningsforløbet, herunder visitation, opfølgningsformen og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere. Forsøget indebærer, at frikommunerne får øget frihed til at tilrettelægge den mest hensigtsmæssige indsats for den enkelte sygemeldte.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

Stk. 3 Det er en forudsætning, at der gives en tværfaglig indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet til sygemeldte med forventet sygefravær over 8 uger regnet fra første fraværsdag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats, jf, § 13 d i lov om sygedagpenge. Det er endvidere en forudsætning, at øvrige sygemeldte med forventet fravær over 8 uger får en arbejdspladsbaseret indsats med gradvis tilbagevenden, tilbud om virksomhedspraktik mv, jf § 13 c i lov om sygedagpenge.

§23 Fokus på effekt frem for proces i sygedagpengesager i Gladsaxe og Gentofte frikommuner
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Gladsaxe og Gentofte Kommuner gennemfører forsøg, hvorefter frikommunerne selv fastlægger rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan tilrettelægge en mere individuel opfølgning, der i højere grad følger hensyn i den enkeltes sag, herunder behandling, helbredsmæssig udredning og kontakt til arbejdsgiver.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

Stk. 3 Det er en forudsætning, at der gives en tværfaglig indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet til sygemeldte med forventet sygefravær over 8 uger regnet fra første fraværsdag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats, jf. § 13 d i lov om sygedagpenge. Det er endvidere en forudsætning, at øvrige sygemeldte med forventet fravær over 8 uger får en arbejdspladsbaseret indsats med gradvis tilbagevenden, tilbud om virksomhedspraktik mv, jf. § 13 c i lov om sygedagpenge.

§24 Barriere for en helhedsorienteret indsats i sygedagpengesager i Gladsaxe, Gentofte og Viborg frikommuner
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Gladsaxe, Gentofte og Viborg Kommuner gennemfører forsøg, hvorefter frikommunerne er undtaget fra reglen om udarbejdelse af aftale om opfølgning i sygedagpengesager. Forsøget indebærer, at frikommunerne beslutter, i hvilket omfang der skal udarbejdes en aftale om opfølgningen i alle sager, hvor den sygemeldte ikke skal have sin sag behandlet i rehabiliteringsteamet, og hvilke oplysninger der skal indgå i aftalen.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 c, stk. 2, i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal indgå en aftale med den sygemeldte.

§24a Offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg
Forsøg efter denne bekendtgørelse, som videreføres efter den 30. juni 2017, skal offentliggøres, evalueres og indberettes efter de regler, som fremgår af kapitel 3 og kapitel 4 i bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.

§25 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 711 af 27. maj 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet ophæves.

§26 Forsøgsperioden for allerede igangværende forsøg omfattet af §§ 2, 11 og 20 løber til den 1. januar 2019. Forsøgsperioden for allerede igangværende forsøg omfattet af §§ 1, 3-10, 12-19 og 21-24 løber til den 1. januar 2020.

profile photo
Profilside