14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 2089 af 11. december 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten

I medfør af § 1, § 8, § 9, stk. 3, § 9 b, stk. 4, og § 10 a i lov om fremme af integritet i idrætten, jf. lovbekendtgørelse nr. 1168 af 7. oktober 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 11. december 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Dopinglisten 2021
  • Bilag 2Det internationale kodeks for antidoping

§1 Definition af doping
Som doping betragtes de stoffer og metoder, der fremgår af bilag 1, som er en oversættelse af World Anti-Doping Agencys (WADAs) dopingliste for 2021.

Stk. 2 For parter, som har indgået aftale om dopingkontrol med Anti Doping Danmark i henhold til § 9 i lov om fremme af integritet i idrætten, kan det i aftalen bestemmes, at forbudte stoffer og metoder er begrænset til stoffer og metoder omfattet af lov om forbud mod visse dopingmidler.

§2 Tilskudsbetingelser for idrætsorganisationer og -foreninger
Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri til Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, at organisationerne indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og -sanktioner i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bilag 2, som er en oversættelse af World Anti-Doping Code, dog undtaget § 4 nedenfor. På motionsområdet kan der indføres regler, som afviger fra bilag 2. Team Danmark og de tre førnævnte idrætsorganisationer skal gøre det til en betingelse for ydelse af tilskud til idrætsforeninger eller forbund m.v. og til individuelle idrætsudøvere, at disse overholder de nævnte dopingregler.

Stk. 2 Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde m.v. (folkeoplysningsloven) til idrætsorganisationer og -foreninger samt andre foreninger, hvor der foregår en idrætslig aktivitet for udøveren, at foreningen/organisationen overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Det er ligeledes en forudsætning for anvisning af lokaler og udendørsanlæg i medfør af folkeoplysningsloven, at foreningen/organisationen overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner.

Stk. 3 Økonomiske tilskud som nævnt i stk. 1 og 2 kan reduceres eller bortfalde i tilfælde af overtrædelse af de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Bortfald eller reduktion skal afvejes i forhold til omfanget og karakteren af den pågældende overtrædelse af reglerne.

§3 Anti Doping Danmarks samarbejdsaftaler med andre idrætsmiljøer
Anti Doping Danmark skal søge at indgå samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og andre private eller offentlige institutioner, virksomheder m.v., som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, samt foreninger og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de i § 2 nævnte idrætsorganisationer. Efter lovens § 11 kan Anti Doping Danmark opkræve gebyrer for ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne.

Stk. 2 I samarbejdsaftalerne skal doping defineres i overensstemmelse med § 1. De i samarbejdsaftalerne fastsatte regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overensstemmelse med bilag 2, dog undtaget bestemmelsen om analyse af test, som reguleres efter § 4.

Stk. 3 I samarbejdsaftalerne skal der fastsættes nærmere regler om gennemførelse af dopingkontroller og om, at institutionen, virksomheden eller sammenslutningen m.v. skal gøre sine kunder, medlemmer m.v. bekendt med konsekvenserne af indgåelsen af samarbejdsaftalen.

Stk. 4 Indgåede samarbejdsaftaler forelægges kulturministeren til orientering.

§4 Analyse af dopingtest foretaget i bredde- og motionsidrætten
Dopingtest foretaget i bredde- og motionsidrætten skal analyseres på et WADA-akkrediteret laboratorium eller på et laboratorium, som Anti Doping Danmark vurderer, opfylder tilsvarende krav om kvalitet, sikkerhed og anonymitet.

§5 Appel af dopingsanktioner i bredde- og motionsidrætten
Afgørelser om idømmelse af dopingsanktioner i bredde- og motionsidrætten kan indbringes for Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans, i det omfang det følger af en samarbejdsaftale mellem Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark. Ved indgåelse af en samarbejdsaftale i henhold til § 3 kan der dog i aftalen dispenseres fra denne bestemmelse.

§6 Register over dopingsanktionerede
Anti Doping Danmark opretter og opdaterer løbende et elektronisk register, der indeholder oplysninger om gældende dopingsanktioner.

Stk. 2 Registeret indeholder oplysninger om navn, cpr-nummer samt data om den idømte sanktion, herunder sanktionens varighed, udløbsdato samt årsag til idømmelse. Oplysninger om cpr-nummer skal være krypterede og må alene indgå i registeret for at sikre entydig identifikation af den person, der søges oplysninger om. Oplysning om cpr-nummer må ikke offentliggøres.

Stk. 3 Registeret skal være elektronisk tilgængeligt for de idrætsorganisationer og -foreninger samt andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping, jf. § 3. Registeret skal gøre det muligt ved indtastning af et cpr-nummer at få oplyst, om den pågældende er idømt en dopingsanktion, samt i bekræftende fald varigheden af sanktionen. Øvrige oplysninger om dopingsanktionen er ikke tilgængelige via elektronisk søgning. Registerets svar skal afspejle, om sanktionen er idømt i et motions- og fitnesscenter, eller i foreningsregi eller andre idrætsmiljøer, herunder om der er tale om en suspensionsperiode forud for nævnsbehandling af en dopingsag.

Stk. 4 Oplysninger vedrørende dopingsanktioner og deres varighed for konkrete personer er ikke tilgængelige for de i stk. 3 nævnte parter efter sanktionens udløb.

Stk. 5 Anti Doping Danmark fastsætter standardvilkår for brug og håndtering af oplysninger, herunder vilkår om, at oplysningerne kun kan videregives til en afgrænset personkreds inden for de idrætsorganisationer og -foreninger samt andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping.

Stk. 6 Parter, som idømmer dopingsanktioner i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bilag 2, har pligt til at indberette oplysninger om nye dopingsanktioner, herunder de i stk. 2 nævnte oplysninger, til Anti Doping Danmark. Indberetningen skal ske samtidig med sanktionens idømmelse.

§7 Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer
Sekretariatet for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing er placeret hos Anti Doping Danmark.

§8 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1459 af 13. december 2019 om fremme af integritet i idrætten ophæves.

profile photo
Profilside