Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022

§ 10

En ordregivende enhed kan udbyde særskilte delkontrakter i stedet for at udbyde en samlet kontrakt.

Stk. 2 En ordregivende enhed skal i udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen anføre,

  • 1) om tilbudsgiveren kan afgive tilbud på en, flere eller alle delkontrakter og

  • 2) om tilbudsgiveren kan tildeles en, flere eller alle delkontrakter, og i givet fald hvordan delkontrakterne eller grupper af delkontrakter kan kombineres.

Stk. 3 En ordregivende enhed skal i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen eller i udbudsmaterialet anføre, hvilke objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler, der er afgørende for tildelingen af delkontrakter, herunder hvordan delkontrakterne tildeles, når kriterierne eller reglerne ellers ville resultere i, at en tilbudsgiver får tildelt flere delkontrakter end det maksimale antal, som tilbudsgiveren kan få tildelt.