Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022

I medfør af § 176, stk. 4, og § 194, stk. 2, i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, som ændret ved lov nr. 884 af 21. juni 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ordregivende enheder skal overholde bestemmelserne i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Stk. 2 Ved forsyningsvirksomhedsdirektivet forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF.

§ 2

Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 38 finder anvendelse, således at ordregivende enheder kan lade retten til at deltage i en procedure efter forsyningsvirksomhedsdirektivet være forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer, eller beslutte, at sådanne kontrakter skal udføres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse, forudsat at mindst 30 % af arbejdstagerne i de pågældende beskyttede værksteder, hos de pågældende økonomiske aktører eller i de pågældende programmer er handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere.

§ 3

En ordregivende enhed skal træffe passende foranstaltninger til at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter i forbindelse med gennemførelsen af et udbud.

§ 4

Udbud i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet skal gennemføres ved brug af procedurerne i artikel 45-50 i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

§ 5

Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 55, stk. 1, 1. afsnit, finder anvendelse, således at en ordregivende enhed gennem en indkøbscentral kan erhverve varer og tjenesteydelser, der er indkøbt til brug for den ordregivende enhed.

Stk. 2 En ordregivende enhed kan endvidere erhverve bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser ved brug af

 • 1) kontrakter tildelt af en indkøbscentral,

 • 2) dynamiske indkøbssystemer, der drives af en indkøbscentral, og

 • 3) rammeaftaler, der er indgået af en indkøbscentral.

§ 6

Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 55, stk. 1, 2. afsnit, finder anvendelse, således at et dynamisk indkøbssystem, der drives af en indkøbscentral, kan anvendes af andre ordregivende enheder, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, hvis dette angives i udbudsbekendtgørelsen.

Stk. 2 Alle udbudsprocedurer, der varetages af en indkøbscentral, skal gennemføres ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler i overensstemmelse med regler fastsat af erhvervs- og vækstministeren i henhold til udbudslovens § 194, stk. 1.

§ 7

En ordregivende enhed kan benytte centraliserede indkøbsaktiviteter tilbudt af indkøbscentraler, der er beliggende i en anden EU-medlemsstat, i overensstemmelse med de nationale bestemmelser i den medlemsstat, hvor indkøbscentralen er beliggende.

§ 8

Udbudslovens § 5 a finder anvendelse for udbud gennemført i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet.

§ 9

Udbudslovens § 46, stk. 3 og 4, § 48, § 157, stk. 2 og 3 og § 158, stk. 2 og 3 finder anvendelse, såfremt en ordregivende enhed kræver, at et indkøb er forsynet med et bestemt mærke i henhold til artikel 61, at tilbudsgiverne fremlægger en testrapport fra et overensstemmelsesvurderingsorgan eller et certifikat udstedt af et sådant organ i henhold til artikel 62 eller at tilbudsgiverne fremlægger en attest udstedt af et uafhængigt organ til attestering af tilbudsgivernes overholdelse af bestemte kvalitetssikringsstandarder eller bestemte miljøledelsesstandarder i henhold til artikel 81.

§ 10

En ordregivende enhed kan udbyde særskilte delkontrakter i stedet for at udbyde en samlet kontrakt.

Stk. 2 En ordregivende enhed skal i udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen anføre,

 • 1) om tilbudsgiveren kan afgive tilbud på en, flere eller alle delkontrakter og

 • 2) om tilbudsgiveren kan tildeles en, flere eller alle delkontrakter, og i givet fald hvordan delkontrakterne eller grupper af delkontrakter kan kombineres.

Stk. 3 En ordregivende enhed skal i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen eller i udbudsmaterialet anføre, hvilke objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler, der er afgørende for tildelingen af delkontrakter, herunder hvordan delkontrakterne tildeles, når kriterierne eller reglerne ellers ville resultere i, at en tilbudsgiver får tildelt flere delkontrakter end det maksimale antal, som tilbudsgiveren kan få tildelt.

§ 11

Følgende bestemmelser om udelukkelse i udbudsloven finder anvendelse for ordregivende myndigheder, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 3

Stk. 2 Ordregivende enheder, der ikke er en ordregivende myndighed jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 3, kan vælge at anvende de i stk. 1, nævnte bestemmelser i udbudsloven om udelukkelse.

§ 12

Udbudslovens § 148 finder anvendelse, således at ordregivende myndigheder skal og ordregivende enheder, der ikke er en ordregivende myndighed, kan kræve det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6. Udbudslovens § 148 finder anvendelse, således at ordregivende enheder skal anvende det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder kravene til egnethed og i forbindelse med udvælgelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 78. Endvidere finder udbudslovens §§ 150-155 anvendelse.

§ 13

Udbudslovens § 129, stk. 1 og 3-5 finder anvendelse i forbindelse med bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

§ 14

En ordregivende enhed skal ved indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser, omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 91, fastlægge en procedure i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 36, stk. 1, herunder fastsætte kriterier for tildeling.

Stk. 2 Ordregivende enheder kan i forbindelse med indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser tage hensyn til behovet for at sikre kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheder, overkommelige priser, tilgængelighed og omfang, når det gælder forskellige brugergrupper, herunder dårligt stillede og sårbare grupper, inddragelse og bemyndigelse af brugere og innovation.

Stk. 3 Ordregivende enheder skal i forbindelse med udbud af sociale og andre specifikke tjenesteydelser overholde de regler, der fremgår af forsyningsvirksomhedsdirektivets afsnit III, kapitel I.

§ 15

Udbudslovens § 160 finder anvendelse, således at ordregivende enheder i udbudsmaterialet skal angive kriterierne for tildeling, beskrive evalueringsmetoden og beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen.

§ 16

Udbudslovens § 176 finder anvendelse for udbud gennemført i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet.

§ 17

En ordregivende enhed som er en ordregivende myndighed kan forbeholde retten til at deltage i udbuddet til organisationer, der udelukkende beskæftiger sig med de tjenesteydelser på sundheds-, social- og kulturområdet, under overholdelse af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 94.

§ 18

Ordregivende enheder kan bringe en kontrakt indgået efter forsyningsvirksomhedsdirektivet til ophør, når

 • 1) kontrakten har været genstand for en væsentlig ændring, der ville have krævet en ny udbudsprocedure i henhold til artikel 89,

 • 2) leverandøren på tidspunktet for kontrakttildelingen befandt sig i en af de i udbudslovens §§ 135-136, eller hvis relevant § 137, nævnte situationer og derfor skulle have været udelukket fra udbudsproceduren i henhold til artikel 80, stk. 1, 2. afsnit, i forsyningsvirksomhedsdirektivet,

 • 3) leverandøren i løbet af kontraktens eller rammeaftalens løbetid bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-137 og ikke kan dokumentere sin pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138, eller

 • 4) kontrakten ikke skulle have været tildelt leverandøren i betragtning af en alvorlig overtrædelse af forpligtelserne i henhold til traktaterne og dette direktiv, der er fastslået af Den Europæiske Unions Domstol i forbindelse med en procedure efter artikel 258 i TEUF.

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022 og finder anvendelse på udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, der er iværksat fra dette tidspunkt.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 finder anvendelse for udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, der er iværksat inden den 1. juli 2022.