Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved sagkyndig oplysning af sager i småsagsprocessen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1297 af 20. november 2007

I medfør at § 404, stk. 3 i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Sagkyndig oplysning af sager i småsagsprocessen, jf. retsplejelovens kapitel 39, foretages fortrinsvis af de personer og organisationer, der er beskikket hertil af Domstolsstyrelsen.

Stk. 2 Beskikkelsen sker efter ansøgning. Domstolsstyrelsen anmoder forinden relevante brancheorganisationer om en udtalelse. Der beskikkes så vidt muligt en eller flere sagkyndige for hver retskreds inden for hver brancheorganisations fagområde.

Stk. 3 Beskikkelsen gælder for 4 år og kan efter anmodning fornyes.

Stk. 4 Beskikkelsen kan tilbagekaldes, hvis den sagkyndige viser sig uegnet til hvervet. Den sagkyndige kan efter anmodning til enhver tid blive fritaget for beskikkelsen.

§ 2

Retten foreslår, hvilken person eller organisation der skal afgive den sagkyndige erklæring.

§ 3

Retten formulerer spørgsmålene til den sagkyndige. Spørgsmålene skal være enkle, konkrete, tydelige og neutrale. Der kan kun stilles spørgsmål, hvis besvarelse anses for at have betydning for sagens afgørelse. Spørgsmålene skal være omfattet af den sagkyndiges sagkundskab. Retten bør som afslutning spørge den sagkyndige, om han i øvrigt har bemærkninger til sagen.

Stk. 2 Retten bestemmer, hvilket materiale der skal sendes til den sagkyndige sammen med spørgsmålene.

§ 4

Inden spørgsmålene sendes til den sagkyndige, meddeles parterne en frist til at fremsætte bemærkninger til valget af sagkyndig og til spørgsmålene.

§ 5

Retten sender spørgsmålene til den sagkyndige med anmodning om et prisoverslag på de forventede omkostninger ved at besvare spørgsmålene. Den sagkyndige anmodes samtidig om at meddele, hvor lang den forventede svartid vil være. Den sagkyndige skal ikke besvare spørgsmålene, før retten har anmodet om det.

Stk. 2 Prisoverslaget gives som en samlet pris med tillæg af moms og sendes til retten, inden en af retten fastsat frist.

Stk. 3 Den sagkyndige skal ved udarbejdelse af prisoverslaget tage stilling til alle udgifter i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålene, herunder om det er nødvendigt for at besvare spørgsmålene at foretage en besigtigelse af sagens genstand. Udgifterne til en sagkyndig erklæring må ikke stå i misforhold til sagens værdi.

§ 6

Retten forelægger prisoverslaget for parterne og meddeler dem en frist til bemærkninger.

Stk. 2 Retten kan bestemme, at den part, der har anmodet om den sagkyndige erklæring, skal stille sikkerhed for omkostningerne herved, medmindre parten er meddelt fri proces. Der kan ikke udarbejdes en sagkyndig erklæring, før en krævet sikkerhed er stillet. Retten bestemmer sikkerhedens art og størrelse.

Stk. 3 Prisoverslaget kan ikke overskrides, medmindre den sagkyndige forud for overskridelsen har fået skriftlig godkendelse heraf fra retten. Inden godkendelsen skal retten forelægge anmodningen om overskridelse af prisoverslaget for parterne. Retten kan opkræve yderligere sikkerhed svarende til overskridelsen af prisoverslaget.

Stk. 4 Retten kan endvidere kræve, at en part stiller sikkerhed for omkostningerne ved, at den sagkyndige helt undtagelsesvis skal afgive mundtlig forklaring for retten. Den sagkyndiges overslag over udgifterne hertil, skal forinden være forelagt parterne.

Stk. 5 Stiller parten ikke en krævet sikkerhed, kan retten meddele parterne, at sagen vil fortsætte uden sagkyndig erklæring.

§ 7

Retten anmoder den sagkyndige om at besvare spørgsmålene. Retten fastsætter en frist for besvarelsen.

Stk. 2 Den sagkyndige besvarer rettens spørgsmål kort og præcist. Erklæringen sendes inden udløbet af fristen til retten, der videresender erklæringen til sagens parter.

§ 8

Retten fastsætter vederlaget til den sagkyndige med udgangspunkt i prisoverslaget.

Stk. 2 Vederlaget afholdes foreløbigt af den part, der har anmodet om sagkyndig erklæring. Når erklæringen foreligger, kan retten betale den sagkyndige med midlerne fra en kontant sikkerhedsstillelse.

§ 9

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2008.