Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn for skyldige afgifts- og rentebeløb, afgiftsforhøjelser samt gebyrer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 515 af 16. juni 1994

I medfør af § 59, stk. 4, i merværdiafgiftsloven (momsloven) og § 13 a i lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 20. januar 1992, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Pålæg om indeholdelse i løn for skyldige afgifts- og rentebeløb, afgiftsforhøjelser samt gebyrer efter reglerne i ovennævnte love gives af told- og skatteregionen. Reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Pålægget skal være skriftligt og angive indholdet af §§ 2, 3 og 5.

§ 2

Den, der har modtaget pålæg om indeholdelse (den indeholdelsespligtige), skal indbetale indeholdte beløb til told- og skatteregionen. Beløbene forfalder til betaling den 1. i den kalendermåned, der følger efter indeholdelsen, og med sidste rettidige betalingsdag den 15. i forfaldsmåneden. Er sidste rettidige indbetalingsdag en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 2 Ved indbetalingen skal den indeholdelsespligtige give told- og skatteregionen skriftlig meddelelse om den pågældende skyldners SE-nummer eller andet identifikationsnummer, navn og adresse samt om størrelsen af det for ham indeholdte beløb.

Stk. 3 Samtidig med indeholdelsen skal den indeholdelsespligtige give skyldneren meddelelse om størrelsen af det indkomstbeløb, hvoraf indeholdelsen er beregnet, samt om det indeholdte beløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse og SE-nummer samt skyldnerens navn og SE-nummer eller andet identifikationsnummer, som den indeholdelsespligtige har benyttet for den pågældende. I mangel af SE-nummer eller andet identifikationsnummer anføres skyldnerens fødselsdato.

§ 3

Den indeholdelsespligtige skal inden fem dage efter modtagelsen af pålæg give told- og skatteregionen skriftlig underretning, hvis skyldneren ikke er beskæftiget hos den pågældende. Det samme gælder, hvis skyldneren ophører med at være beskæftiget, eller udbetaling af indeholdelsespligtige ydelser i øvrigt ophører.

Stk. 2 Den indeholdelsespligtige skal ligeledes efter anmodning give told- og skatteregionen alle oplysninger om skyldnerens arbejdsforhold og økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen. Besvarelser skal ske inden 14 dage efter modtagelsen af anmodningen.

§ 4

Skyldneren skal give told- og skatteregionen alle nødvendige oplysninger om personlige og økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen.

§ 5

Vi har ikke lavet henvisningen til kildeskattelovens § 73, stk. 7, idet bestemmelsen er ophævet. Reglerne i kildeskattelovens § 73, stk. 7, jf. § 46, stk. 3, om fortrinsret for skatterestancer berøres ikke af krav efter denne bekendtgørelse. Træffes der efter disse regler beslutning om indeholdelse, går skattekravet forud.

Stk. 2 Krav på bidragsbetaling, der inddrives ved tilbageholdelse i løn m.v. efter lov om inddrivelse af underholdsbidrag, fyldestgøres efter skattekrav efter stk. 1, men forud for krav efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Har en anden myndighed truffet beslutning om indeholdelse, skal den indeholdelsespligtige fyldestgøre denne myndighed, såfremt beslutningen herom er truffet før en beslutning om et pålæg efter denne bekendtgørelse.

§ 6

Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af §§ 2-4 straffes med bøde.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1994. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 139 af 26. februar 1992 om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn for skyldige told-, afgifts- og rentebeløb.