14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 15. december 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 361 af 04. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 44, stk. 1 og 2, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019, som ændret ved lov nr. 359 af 4. april 2020, § 75, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, § 43 a i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019, som ændret ved lov nr. 359 af 4. april 2020 og § 56 a i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019, som ændret ved lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 27. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formål
Formålet med denne bekendtgørelse er at tage højde for følgerne af foranstaltninger iværksat i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

§2 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på boliger, som er reguleret i lov om almene boliger m.v., lov om boligbyggeri, lov om leje og lov om leje af almene boliger.

Stk. 2 Bestemmelser fastsat i denne bekendtgørelse går forud for bestemmelser fastsat i reguleringen efter love og tilhørende bekendtgørelse nævnt i stk. 1.

§3 Lov om almene boliger m.v.
En boligorganisation med eller uden almene boligafdelinger kan udskyde et ordinært repræsentantskabsmøde eller en ordinær generalforsamling uanset fristen fastsat i vedtægten for boligorganisationen, når forbud mod større forsamlinger udstedt af sundheds- og ældreministeren forhindrer afholdelse af mødet. Ordinært repræsentantskabsmøde eller ordinær generalforsamling skal uden unødigt ophold indkaldes med den frist, der fremgår af vedtægten for boligorganisationen, når forsamlingsforbuddet ikke længere er en forhindring.

Stk. 2 Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol uden unødigt ophold indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde eller ordinær generalforsamling, jf. stk. 1. Regnskabsmateriale skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

Stk. 3 Medlemmer af bestyrelsen, som er på valg, kan fortsætte deres hverv, indtil ordinært repræsentantskabsmøde eller ordinær generalforsamling, jf. stk. 1, er afholdt.

Stk. 4 En boligorganisation kan forlange forhåndstilmelding til et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling indtil 2 uger før afholdelse af mødet.

Stk. 5 En boligorganisation kan beslutte urafstemning i henholdsvis repræsentantskabet eller blandt de stemmeberettigede medlemmer af generalforsamlingen om forhold, som efter vedtægten besluttes af repræsentantskabet henholdsvis generalforsamlingen. Beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af boligorganisationen skal opfylde kravene i boligorganisationens vedtægt med hensyn til flertal og afgivne stemmer.

§4 En boligorganisation med almene boligafdelinger kan udskyde eller aflyse et ordinært afdelingsmøde, når forbud mod større forsamlinger udstedt af sundheds- og ældreministeren forhindrer afholdelse af mødet. Hvis det ordinære afdelingsmøde udskydes, skal det afholdes, når det er muligt, og forsamlingsforbuddet ikke længere er en forhindring.

Stk. 2 Medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som er på valg, kan fortsætte deres hverv, indtil næste afdelingsmøde er afholdt. Valgte repræsentanter til repræsentantskaber kan ligeledes fortsætte deres hverv, til næste afdelingsmøde er afholdt.

Stk. 3 En boligorganisation kan forlange forhåndstilmelding til et afdelingsmøde indtil 2 uger før afholdelse af mødet.

Stk. 4 En boligorganisation skal acceptere stemmer afgivet ved fuldmagt på et afdelingsmøde, så længe sundheds- og ældreministeren har udstedt forbud mod større forsamlinger. Boligorganisationen kan begrænse antallet af fuldmagter ned til, at en husstand kun kan have fuldmagt fra en anden husstand.

Stk. 5 Boligorganisationen kan beslutte et driftsbudget for det kommende budgetår, uden det godkendes på et afdelingsmøde, jf. § 36, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., når sundheds- og ældreministeren har udstedt forbud mod større forsamlinger. Det er en betingelse, at driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2 pct. Dog kan der ved opgørelsen af de 2 pct. ses bort fra budgetforhøjelser, som skyldes en beslutning, som tidligere er truffet på et afdelingsmøde.

Stk. 6 Boligorganisationen kan beslutte, at afdelingens driftsbudget skal godkendes ved en urafstemning blandt afdelingens boliglejere. Boligorganisationen kan ligeledes beslutte urafstemning i afdelingen om emner, som efter kapitel 2 i lov om almene boliger m.v. skal besluttes på et afdelingsmøde.

Stk. 7 Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse for en kommune, en region eller en selvejende institution, som ejer almene boligafdelinger.

§5 Boligorganisationen indsender regnskaber m.v. i overensstemmelse med de frister, der fremgår af § 74 i bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 om drift af almene boliger m.v. med forbehold for efterfølgende godkendelse på henholdsvis generalforsamling, repræsentantskabsmøde eller afdelingsmøde.

Stk. 2 Stk. 1 anvendes tilsvarende på afdelingsregnskaber for almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger ejet af selvejende institutioner.

§6 Lov om boligbyggeri
En selvejende institution, som ejer ungdomsboliger, der er omfattet af § 67, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 525 af 10. juli 1990, kan udskyde et ordinært beboermøde uanset fristerne fastsat i § 12 i bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, når forbud mod større forsamlinger udstedt af sundheds- og ældreministeren forhindrer afholdelse af mødet. Ordinært beboermøde indkaldes med de frister, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, når forsamlingsforbuddet ikke længere er en forhindring.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter indstilling fra beboerne og medlemmer af beboerrådet, som er på valg, kan fortsætte deres hverv, indtil næste ordinære beboermøde er afholdt, jf. stk. 1.

Stk. 3 Beboerrådet kan forlange forhåndstilmelding til et beboermøde indtil 2 dage før afholdelse af mødet.

Stk. 4 Beboerrådet skal acceptere stemmer afgivet ved fuldmagt på et beboermøde, så længe sundheds- og ældreministeren har udstedt forbud mod større forsamlinger.

Stk. 5 Bestyrelsen indsender årsregnskaber m.v. i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn) med forbehold for efterfølgende godkendelse på beboermøde.

§7 Lov om leje
Fristen i lejelovens § 43, stk. 1, 1. pkt., forlænges midlertidigt, således at forbrugsregnskaber, der efter § 43, stk. 1, 1. pkt., skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 4. april 2020 til den 3. oktober 2020, først skal være kommet frem til lejerne senest den 4. oktober 2020.

§8 Lov om leje af almene boliger
Fristen i almenlejelovens § 56, stk. 1, 1. pkt., forlænges midlertidigt, således at forbrugsregnskaber, der efter § 56, stk. 1, 1. pkt., skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 4. april 2020 til den 3. oktober 2020, først skal være kommet frem til lejerne senest den 4. oktober 2020.

§9 Afskæring af klageadgang
Beslutninger og afgørelser truffet efter bestemmelser i denne bekendtgørelse kan ikke påklages.

§10 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 15. december 2020, jf. dog stk. 3.

profile photo
Profilside