Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 12. december 2023

§ 23

Når fonden modtager indberetning af tilgodehavende feriemidler omfattet af lovens § 5, stk. 1 eller 2, opkræver fonden de forfaldne tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiver. Fonden kan desuden opkræve renter beregnet fra 1. januar 2021.

Stk. 2 Når fonden træffer afgørelse om, at tilgodehavende feriemidler forfalder efter § 7, stk. 4, opkræver fonden snarest muligt de forfaldne tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3 Når fonden modtager oplysning om, at en arbejdsgiver er i en situation omfattet af lovens § 9, stk. 1, opkræver fonden straks de forfaldne tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiveren.

Stk. 4 Tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiver indberetter til fonden, efter der er sket indbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler efter lovens § 6, stk. 2-4, eller efter opkrævning af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler efter lovens § 8, opkræver fonden snarest muligt efter, at lønmodtager har godkendt indberetningen, jf. § 4, stk. 3. Hvis fonden har opkrævet tilgodehavende feriemidler, fordi det indberettede ikke overstiger 1.500 kr., jf. lovens § 8, stk. 2, 2. pkt., opkræver fonden kun senere indberettede beløb, hvis de samlede indberettede feriemidler efter en opgørelse i førstkommende juli måned fortsat ikke overstiger 1.500 kr.

Stk. 5 Frist for indbetaling af beløb opkrævet efter stk. 1-3 og stk. 4, 1. pkt., er senest 4 uger efter datoen på opkrævningen, jf. dog § 24, stk. 4.

Stk. 6 Frist for indbetaling af tilgodehavende feriemidler, der er forfaldet efter lovens § 8, stk. 1 og 2, eller denne bekendtgørelses § 20 og stk. 4, 2. pkt., som opkræves inden udgangen af juli måned, er senest 1. september samme år, jf. dog § 24, stk. 4.