14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1041 af 11. oktober 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

I medfør af § 3, stk. 7 og 8, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, jf. lov nr. 58 af 30. januar 2018, som ændret ved § 3 i lov nr. 496 af 1. maj 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 10. juli 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

§1 Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler kan anvende navnet ’Lønmodtagernes Feriemidler’.

Kapitel 2

Indberetning af tilgodehavende feriemidler

§2 Tilgodehavende feriemidler, der optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indberettes efter § 3 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler til fonden på følgende vis:

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1, sker via indkomstregistret.

Stk. 3 Arbejdsgivere, der ikke kan indberette tilgodehavende feriemidler via indkomstregisteret, skal indberette oplysningerne til fonden på en blanket. Blanketten kan hentes på Virk.dk eller rekvireres hos fonden.

Stk. 4 §§ 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse for arbejdsgivere, der indberetter på blanket.

§3 Efter indberetningsfristens udløb jf. § 3, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, og fondens underretning af arbejdsgiver om de indberettede tilgodehavende feriemidler jf. § 4, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan arbejdsgiver indenfor en af fonden fastsat frist fortsat foretage indberetning af tilgodehavende feriemidler eller korrektion af tidligere indberettede tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Efter fondens underretning af lønmodtager om de indberettede tilgodehavende feriemidler jf. § 4, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan arbejdsgivers ændring af indberetning af tilgodehavende feriemidler kun ske med dokumentation for, at lønmodtageren og arbejdsgiveren er enige om en anden opgørelse af de tilgodehavende feriemidler, eller at der foreligger en afgørelse om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler efter § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3 Ved indberetning efter stk. 2, der medfører en forhøjelse af de indberettede tilgodehavende feriemidler, eller alene vedrører antallet af indberettede feriedage, underretter fonden lønmodtageren om den korrigerende indberetning. Såfremt lønmodtager overfor fonden gør indsigelse mod indberetningen, vil fonden afvise indberetningen. Fonden underretter arbejdsgiver om en afvist indberetning.

Stk. 4 Ved indberetning efter stk. 2, der vil medføre en reduktion af det beløb, de tilgodehavende feriemidler tidligere er indberettet med, underretter fonden lønmodtageren om den korrigerende indberetning. Indberetningen registreres som en ændring til de tidligere indberettede tilgodehavende feriemidler, når lønmodtager overfor fonden har erklæret at være enig i den ændrede opgørelse af de indberettede tilgodehavende feriemidler. Fonden underretter arbejdsgiver om indberetninger, som lønmodtager ikke har erklæret at være enig i.

Stk. 5 Ved indberetning efter stk. 2, der medfører en ændring af indberettede tilgodehavende feriemidler på mindre end 10 kr. eller en nedsættelse af antal indberettede feriedage på mindre end 1 feriedag, vil fonden registrere ændringen uden underretning til lønmodtager efter stk. 3 og 4.

Stk. 6 Fonden kan anvise, hvordan lønmodtagers fremsættelse af indsigelse efter stk. 3, og afgivelse af erklæring efter stk. 4, kan ske.

Stk. 7 Fonden kan fastsætte en frist for lønmodtagers indsigelse efter stk. 3 og afgivelse af erklæring efter stk. 4.

§4 Ved arbejdsgivers ændring til indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller ved lønmodtagers henvendelse til fonden, jf. § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan fonden fastsætte krav til dokumentation for, at der foreligger en afgørelse eller er opnået enighed om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Indberetning eller henvendelse til fonden efter stk. 1 skal være modtaget i fonden indenfor en frist på 4 måneder fra det tidspunkt, hvor der foreligger en afgørelse eller der er opnået enighed om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler. Fonden kan afvise indberetning, der modtages efter fristens udløb.

Stk. 3 Fonden kan fastsætte en frist for indsendelse af dokumentation efter stk. 1.

Stk. 4 Indsigelse efter § 3, stk. 1, 2. pkt. og 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, skal ske senest den 30. juni 2025. Når indberetning eller henvendelse efter stk. 1, modtages i fonden efter 30. juni 2025, kan fonden fastsætte krav til dokumentation for, at der er gjort indsigelse senest den 30. juni 2025. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse ved indberetning eller henvendelse efter 30. juni 2025.

§5 Ved arbejdsgivers udbetaling af feriegodtgørelse ved lønmodtagers død, jf. § 48a, stk. 2, 1. pkt. i lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, påhviler det arbejdsgiver senest 31. december 2020 at trække indberetning efter § 2, stk. 1, litra a, tilbage fra indkomstregistret.

Stk. 2 Det påhviler arbejdsgiver at trække en indberetning, som lønmodtager efter § 3, stk. 3, gør indsigelse imod, tilbage fra indkomstregistret.

Stk. 3 Det påhviler arbejdsgiver at trække en indberetning, der efter § 3, stk. 4, ikke godkendes af lønmodtager, tilbage fra indkomstregistret.

§6 En arbejdsgiver, der ved udbetaling af feriegodtgørelse anvender en administrativ udbetaler, kan ved skriftlig henvendelse til fonden erklære, at den administrative udbetaler overfor fonden skal repræsentere arbejdsgiver og i alle forhold efter loven skal forpligte arbejdsgiver. Efter fondens registrering af en sådan erklæring, vil fonden alene rette henvendelse til den administrative udbetaler.

Stk. 2 Arbejdsgiver kan ved skriftlig henvendelse til fonden erklære, at en registreret erklæring efter stk. 1, skal bortfalde. Erklæringen får virkning fra den er modtaget i fonden. Fonden vil derefter alene rette henvendelse til arbejdsgiveren.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 2019.

profile photo
Profilside