14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1262 af 27. august 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

I medfør af § 3, stk. 7 og 8, § 4, stk. 4, § 7, stk. 3, og § 24, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, jf. lov nr. 58 af 30. januar 2018, som ændret ved lov nr. 496 af 1. maj 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

§1 Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler kan anvende navnet ’Lønmodtagernes Feriemidler’.

Kapitel 2

Indberetning af tilgodehavende feriemidler

§2 Tilgodehavende feriemidler, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indberettes efter § 3 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler til fonden på følgende vis:

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1, sker via indkomstregistret.

Stk. 3 Arbejdsgivere, der ikke kan indberette tilgodehavende feriemidler via indkomstregisteret, skal indberette oplysningerne til fonden på en blanket. Blanketten kan hentes på Virk.dk eller rekvireres hos fonden.

Stk. 4 §§ 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse for arbejdsgivere, der indberetter på blanket.

§3 Efter indberetningsfristens udløb den 31. december 2020, jf. § 3, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, samt fondens underretning og høring af arbejdsgiver om de indberettede tilgodehavende feriemidler jf. § 4, stk. 1 og 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan arbejdsgiver inden for en af fonden fastsat frist fortsat foretage indberetning af tilgodehavende feriemidler eller korrektion af tidligere indberettede tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Efter fondens underretning og høring af lønmodtager om de indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 1 og 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan arbejdsgivers ændring af indberetning af tilgodehavende feriemidler kun ske med dokumentation for, at lønmodtageren og arbejdsgiveren er enige om en anden opgørelse af de tilgodehavende feriemidler, eller at der foreligger en dom eller afgørelse om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3 Ved indberetning efter stk. 2, der medfører en forhøjelse af de indberettede tilgodehavende feriemidler, eller alene vedrører antallet af indberettede feriedage, underretter fonden lønmodtageren om den korrigerende indberetning. Såfremt lønmodtager over for fonden gør indsigelse mod indberetningen, vil fonden afvise indberetningen. Fonden underretter arbejdsgiver om en afvist indberetning.

Stk. 4 Ved indberetning efter stk. 2, der vil medføre en reduktion af det beløb, de tilgodehavende feriemidler tidligere er indberettet med, underretter fonden lønmodtageren om den korrigerende indberetning. Indberetningen registreres som en ændring til de tidligere indberettede tilgodehavende feriemidler, når lønmodtager overfor fonden har erklæret at være enig i den ændrede opgørelse af de indberettede tilgodehavende feriemidler. Fonden underretter arbejdsgiver om indberetninger, som lønmodtager ikke har erklæret at være enig i.

Stk. 5 Ved indberetning efter stk. 2, der medfører en ændring af indberettede tilgodehavende feriemidler på mindre end 10 kr. eller en nedsættelse af antal indberettede feriedage på mindre end 1 feriedag, vil fonden registrere ændringen uden underretning til lønmodtager efter stk. 3 og 4.

Stk. 6 Fonden kan anvise, hvordan lønmodtagers fremsættelse af indsigelse efter stk. 3, og afgivelse af erklæring efter stk. 4 kan ske.

Stk. 7 Fonden kan fastsætte en frist for lønmodtagers indsigelse efter stk. 3 og afgivelse af erklæring efter stk. 4.

§4 Ved arbejdsgivers ændring til indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller ved lønmodtagers henvendelse til fonden, jf. § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan fonden fastsætte krav til dokumentation for, at der foreligger en dom eller afgørelse eller er opnået enighed om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Indberetning eller henvendelse til fonden efter stk. 1 skal være modtaget i fonden inden for en frist på 4 måneder fra det tidspunkt, hvor dommen eller afgørelsen foreligger, eller der er opnået enighed om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler. Fonden kan afvise indberetninger, der modtages efter fristens udløb.

Stk. 3 Fonden kan fastsætte en frist for indsendelse af dokumentation efter stk. 1.

Stk. 4 Indsigelse efter § 3, stk. 1, 2. pkt. og § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, skal ske senest den 30. juni 2025. Når indberetning eller henvendelse efter stk. 1, modtages i fonden efter 30. juni 2025, kan fonden fastsætte krav til dokumentation for, at der er gjort indsigelse senest den 30. juni 2025.

§5 Ved arbejdsgivers udbetaling af feriegodtgørelse ved lønmodtagers død, jf. § 48 a, stk. 2, 1. pkt. i lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, påhviler det arbejdsgiver senest 31. december 2020 at trække indberetning efter § 2, stk. 1, nr. 1, tilbage fra indkomstregistret.

Stk. 2 Det påhviler arbejdsgiver at trække en indberetning, som lønmodtager efter § 3, stk. 3, gør indsigelse imod, tilbage fra indkomstregistret.

Stk. 3 Det påhviler arbejdsgiver at trække en indberetning, der efter § 3, stk. 4, ikke godkendes af lønmodtager, tilbage fra indkomstregistret.

§6 En arbejdsgiver, der ved udbetaling af feriegodtgørelse anvender en administrativ udbetaler, kan erklære, at den administrative udbetaler over for fonden skal repræsentere arbejdsgiver og i alle forhold efter loven skal forpligte arbejdsgiver. Arbejdsgivers erklæring kan vedrøre alle lønmodtagerforhold eller specifikt udpegede lønmodtagerforhold.

Stk. 2 Arbejdsgivers erklæring efter stk. 1 skal ske ved skriftlig henvendelse til fonden. Den administrative udbetaler skal skriftligt over for fonden bekræfte at repræsentere arbejdsgiver vedrørende de udpegede lønmodtagerforhold.

Stk. 3 Efter fondens registrering af erklæring og bekræftelse, vil fonden i forhold til disse lønmodtagerforhold alene rette henvendelse til den administrative udbetaler, når der efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler og denne bekendtgørelse kommunikeres med arbejdsgiver.

Stk. 4 Arbejdsgiver kan ved skriftlig henvendelse til fonden erklære, at en tidligere registreret erklæring efter stk. 1 skal bortfalde. Erklæringen får virkning, fra den er modtaget i fonden. Fonden vil derefter alene rette henvendelse til arbejdsgiveren.

Kapitel 3

Fondens underretning om de indberettede tilgodehavende feriemidler

§7 Lønmodtager kan på fondens selvbetjening se oplysninger om egne ansættelsesforhold. I selvbetjeningen vises de indberettede tilgodehavende feriemidler og feriedage, jf. §§ 2 og 3, samt den A-skattepligtige indkomst før fradrag af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, arbejdsgiveren har indberettet til indkomstregistret. Lønmodtager logger på selvbetjeningen via borger.dk ved brug af NemID.

Stk. 2 Arbejdsgiver kan på fondens selvbetjening se de tilgodehavende feriemidler og feriedage, virksomheden har indberettet, jf. §§ 2 og 3, samt den A-skattepligtige indkomst, før fradrag af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, for alle virksomhedens ansatte, som virksomheden har indberettet til indkomstregistret. Arbejdsgiver logger på selvbetjeningen via Virk.dk ved brug af NemID.

§8 Fonden underretter arbejdsgiver om de efter § 2 indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Fonden hører arbejdsgiver over eventuel manglende indberetning af tilgodehavende feriemidler. Ved høring oplyses de indberettede tilgodehavende feriemidler og den af arbejdsgiver til indkomstregistret for optjeningsperioden indberettede A-skattepligtige indkomst, før fradrag af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, for alle arbejdsgiverens ansatte jf. § 2, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3 Underretning og høring efter stk. 1 og 2 udsendes inden indberetningsfristens udløb den 31. december 2020, jf. § 3, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, og gentages straks efter indberetningsfristens udløb.

§9 Fonden underretter efter udløbet af den af fonden fastsatte frist efter § 3, stk. 1, lønmodtager om de indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Samtidig med underretning efter stk. 1, hører fonden lønmodtagere, der for optjeningsperioden i indkomstregistret har A-skattepligtig indkomst, over eventuel manglende indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. § 2, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Ved høring oplyser fonden de indberettede tilgodehavende feriemidler og den til indkomstregistret for optjeningsperioden indberettede A-skattepligtige indkomst, før fradrag af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 3 Hvis lønmodtager er uenig i opgørelsen af de indberettede tilgodehavende feriemidler, skal lønmodtager gøre indsigelse over for arbejdsgiveren efter § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 4 Når indberetning af tilgodehavende feriemidler er foretaget af Lønmodtagernes Garantifond, jf. § 3, stk. 6, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, skal indsigelse efter stk. 3, ske til Lønmodtagernes Garantifond.

§10 Fondens underretning og høring efter §§ 8 og 9 sendes digitalt med henvisning til fondens selvbetjening, jf. § 16.

Stk. 2 Fondens underretning og høring efter § 8 af udenlandske arbejdsgivere og arbejdsgivere, der er fritaget for offentlig digital post efter § 5, stk. 4, i lov om digital post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016, sendes som brev, der indeholder oplysninger svarende til § 7, stk. 2.

Stk. 3 Fondens underretning og høring efter § 9 af lønmodtagere uden dansk personnummer og lønmodtagere, der er fritaget for offentlig digital post efter § 5, stk. 1, i lov om digital post fra offentlige afsendere jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016, sendes som brev, der indeholder oplysninger svarende til § 7, stk. 1.

Kapitel 4

Indeksering af tilgodehavende feriemidler

§11 Tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiver indberetter til fonden efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller til Feriepengeinfo efter § 2, stk. 1, nr. 2, når indbetaling ikke skal ske til en privat feriekasse, indekseres efter § 7 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, fra 1. september 2020, uanset hvornår indberetning modtages i fonden. Der beregnes indeksering til og med den måned, hvor fonden modtager indbetaling.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for tilgodehavende feriemidler, der bliver indberettet efter §§ 3 og 4, når der skulle være sket indberetning til fonden efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller til Feriepengeinfo efter § 2, stk. 1, nr. 2, og indbetaling ikke skulle ske til en privat feriekasse.

§12 Fonden beregner en gang årligt størrelsen af indeksering af de ikke indbetalte tilgodehavende feriemidler samt af tilgodehavende feriemidler, der siden sidste indeksering er indbetalt efter § 6, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Beregning efter stk. 1 foretages inden udgangen af juli måned med den efter § 7, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler årligt fastsatte sats for indeksering gældende for perioden 1. juni i det forudgående år til 31. maj i afgørelsesåret, dog beregnes indeksering første gang for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021.

Stk. 3 For tilgodehavende feriemidler omfattet af § 11, der er indbetalt efter § 6, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, efter den 31. maj året før, beregnes indeksering fra den senest foretagne indeksering efter stk. 2 til og med den måned, hvor fonden modtog indbetaling.

Stk. 4 Ved indberetning efter § 3, stk. 4, der medfører en reduktion af det beløb, de tilgodehavende feriemidler omfattet af § 13 tidligere var indberettet med, bortfalder tidligere beregnet indeksering af det beløb, de tilgodehavende feriemidler reduceres med.

Stk. 5 Fonden meddeler arbejdsgiver om resultatet af beregningen af indekseringen. Oplysninger herom vil være tilgængelige i selvbetjeningsløsningen på Virk.dk.

Kapitel 5

Digital kommunikation

§13 Fondens kommunikation kan ske digitalt, medmindre lønmodtager er fritaget for offentlig digital post efter § 5, stk. 1, i lov om digital post fra offentlige afsendere jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

Stk. 2 Fondens digitale meddelelser anses for at være kommet frem, når de er tilgængelige for adressaten i postløsningen jf. § 10, stk. 1, nr. 1, i lov om digital post fra offentlige afsendere jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

Kapitel 6

Klagebehandling

§14 Klage over fondens afgørelser efter denne bekendtgørelse skal være modtaget i fonden inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Giver fonden efter fornyet behandling ikke klageren fuldt ud medhold, sender fonden klagen og begrundelsen for afgørelsen samt genvurderingen videre til ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§15 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 § 6, stk. 3, træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 3 4, stk. 2, træder i kraft den 1. maj 2021, hvorved fristen for indberetning eller henvendelse til fonden efter § 4, stk. 1, tidligst udløber denne dato.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1041 af 11. oktober 2019 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler ophæves.

profile photo
Profilside