Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1123 af 24. juni 2022

I medfør af § 3, stk. 7 og 8, § 4, stk. 4, § 7, stk. 3, § 11, stk. 1-3, § 14, stk. 2, § 17, § 22, stk. 2, § 24, stk. 1, og § 27, stk. 3, i lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, som ændret ved lov nr. 496 af 1. maj 2019, lov nr. 1223 af 21. august 2020 og lov nr. 465 af 20. marts 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
§ 1

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler kan anvende navnet ’Lønmodtagernes Feriemidler’.

Stk. 2 Fonden kan foretage automatiseret behandling og afgørelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Fondens automatiserede afgørelser kan meddeles uden personlig underskrift.

Kapitel 2 Indberetning af tilgodehavende feriemidler
§ 2

Tilgodehavende feriemidler, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indberettes efter § 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler til fonden på følgende vis:

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 sker via indkomstregistret.

Stk. 3 Arbejdsgivere, der ikke kan indberette tilgodehavende feriemidler via indkomstregisteret, skal indberette oplysningerne til fonden på en blanket. Blanketten kan hentes på Virk.dk eller rekvireres hos fonden.

Stk. 4 Ved indberetning for en lønmodtager uden dansk personnummer, vil fonden tildele lønmodtageren et administrativt personnummer, jf. § 1, stk. 4, i bekendtgørelse om folkeregistrering nr. 1167 af 13. september 2018, som skal anvendes ved henvendelse til fonden. Fonden orienterer både arbejdsgiver og lønmodtager om det tildelte personnummer.

§ 3

Efter indberetningsfristens udløb den 31. december 2020, jf. § 3, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, samt fondens underretning og høring af arbejdsgiver om de indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 1 og 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan arbejdsgiver indenfor en af fonden fastsat frist fortsat foretage indberetning af tilgodehavende feriemidler eller korrektion af tidligere indberettede tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Efter fondens underretning og høring af lønmodtager om de indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 1 og 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan arbejdsgivers ændring af indberetning af tilgodehavende feriemidler kun ske med dokumentation for, at lønmodtageren og arbejdsgiveren er enige om en anden opgørelse af de tilgodehavende feriemidler, eller at der foreligger en dom eller afgørelse om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3 Ved indberetning efter stk. 2 underretter fonden lønmodtageren om den korrigerende indberetning. Indberetningen registreres som en ændring til de tidligere indberettede tilgodehavende feriemidler, når lønmodtager over for fonden har erklæret at være enig i den ændrede opgørelse af de indberettede tilgodehavende feriemidler. Fonden underretter arbejdsgiver om indberetninger, som lønmodtager ikke har godkendt.

Stk. 4 Ved indberetning efter stk. 2 der medfører en ændring af indberettede tilgodehavende feriemidler på mindre end 10 kr. eller en nedsættelse af antal indberettede feriedage på mindre end 1 feriedag, vil fonden registrere ændringen uden underretning til lønmodtager efter stk. 3.

Stk. 5 Fonden kan anvise, hvordan lønmodtagers afgivelse af erklæring efter stk. 3 kan ske.

Stk. 6 Fonden kan fastsætte en frist for lønmodtagers afgivelse af erklæring efter stk. 3.

§ 4

Ved arbejdsgivers ændring til indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller ved lønmodtagers henvendelse til fonden, jf. § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan fonden fastsætte krav til dokumentation for, at der foreligger en dom eller afgørelse eller er opnået enighed om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Indberetning eller henvendelse til fonden efter stk. 1 skal være modtaget i fonden inden for en frist på 4 måneder fra det tidspunkt, hvor dommen eller afgørelsen foreligger, eller der er opnået enighed om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler. Fonden kan afvise indberetninger, der modtages efter fristens udløb.

Stk. 3 Fonden kan fastsætte en frist for indsendelse af dokumentation efter stk. 1.

Stk. 4 Indsigelse efter § 3, stk. 1, 2. pkt., og § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, skal ske senest den 30. juni 2025, jf. dog stk. 5. Når indberetning eller henvendelse efter stk. 1 modtages i fonden efter 30. juni 2025, kan fonden fastsætte krav til dokumentation for, at der er gjort indsigelse senest den 30. juni 2025.

Stk. 5 Når der er sket førtidig udbetaling efter § 17 a, stk. 1 eller 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, der har medført, at lønmodtager ikke længere har tilgodehavende feriemidler i fonden, kan arbejdsgiver efter den 28. februar 2022 ikke foretage indberetning, der reducerer de indberettede tilgodehavende feriemidler. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse.

§ 5

Det påhviler arbejdsgiver at trække en indberetning, der, som nævnt i § 3, stk. 3, 3. pkt., ikke godkendes af lønmodtager, tilbage fra indkomstregistret.

§ 6

Når de indberettede tilgodehavende feriemidler for en lønmodtager udtages til kontrol, jf. § 3, stk. 4 og 5, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan fonden pålægge arbejdsgiveren at indsende dokumentation for de indberettede tilgodehavende feriemidler. Ved kontrol efter § 3, stk. 5, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, orienterer fonden samtidigt lønmodtageren om pålægget til arbejdsgiveren.

Stk. 2 Fonden kan fastsætte en frist for indsendelse af dokumentation efter stk. 1.

Stk. 3 Modtager fonden ikke dokumentation indenfor den fastsatte frist, jf. stk. 2, eller vurderer fonden, at den modtagne dokumentation for de indberettede tilgodehavende feriemidler for en lønmodtager ikke er tilstrækkelig, kan fonden træffe afgørelse om at afvise de indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 3, stk. 4, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 4 Forud for afvisning af indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 3, skal fonden høre lønmodtager over de oplysninger, der danner grundlag for fondens afgørelse. Lønmodtager kan inden for en af fonden fastsat frist indsende dokumentation, der kan indgå i fondens vurdering.

Stk. 5 Hvis fonden vurderer, at der er mangler ved de indberettede tilgodehavende feriemidler for en lønmodtager, og fonden ikke inden for den fastsatte frist, jf. stk. 3, har modtaget tilstrækkelig dokumentation, kan fonden træffe afgørelse om, at arbejdsgiveren skal indbetale de tilgodehavende feriemidler for den kontrollerede lønmodtager, jf. § 3, stk. 5, 2. pkt., i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Fonden kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at arbejdsgiver skal indbetale samtlige tilgodehavende feriemidler for alle lønmodtagere i virksomheden.

Kapitel 3 Fondens underretning om de indberettede tilgodehavende feriemidler
§ 7

Fonden underretter arbejdsgiver om de efter § 2 indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Fonden hører arbejdsgiver over eventuel manglende indberetning af tilgodehavende feriemidler. Ved høring oplyses de indberettede tilgodehavende feriemidler og den af arbejdsgiver til indkomstregistret for optjeningsperioden indberettede A-skattepligtige indkomst, før fradrag af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, for alle arbejdsgiverens ansatte jf. § 2, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3 Underretning og høring efter stk. 1 og 2 udsendes inden indberetningsfristens udløb den 31. december 2020, jf. § 3, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, og gentages straks efter indberetningsfristens udløb.

§ 8

Fonden underretter efter udløbet af den af fonden fastsatte frist efter § 3, stk. 1, lønmodtager om de indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Samtidig med underretning efter stk. 1 hører fonden lønmodtagere, der for optjeningsperioden i indkomstregistret har A-skattepligtig indkomst, over eventuel manglende indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. § 2, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Ved høring oplyser fonden om de indberettede tilgodehavende feriemidler og den til indkomstregistret for optjeningsperioden indberettede A-skattepligtige indkomst, før fradrag af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 3 Hvis lønmodtager er uenig i opgørelsen af de indberettede tilgodehavende feriemidler, skal lønmodtager gøre indsigelse overfor arbejdsgiveren efter § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 4 Når indberetning af tilgodehavende feriemidler er foretaget af Lønmodtagernes Garantifond, jf. § 3, stk. 6, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, skal indsigelse efter stk. 3 ske til Lønmodtagernes Garantifond.

Kapitel 4 Lønmodtagers tilgodehavende feriemidler og årlig regulering
§ 9

Fonden opgør lønmodtagers tilgodehavende feriemidler inden underretning og høring af lønmodtager, jf. § 8. Ved opgørelsen modregnes eventuelt udbetalt beløb til fondsferiedage og derefter eventuelt udbetalt beløb ved førtidig udbetaling af feriemidler, jf. §§ 28 og 17 a, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, samt eventuelt indeholdt skat, i de for lønmodtageren samlede indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. §§ 2-5.

Stk. 2 Kan der ved modregning efter stk. 1 ikke opnås fuld dækning af de udbetalte beløb henholdsvis før eller efter beskatning og den eventuelt indeholdte skat, kan der modregnes på tværs af de to typer udbetalinger og indberetninger. Ved sådan modregning tages højde for tidligere indeholdt skat ved at indeholde skat af beløb, der ikke tidligere er indeholdt skat af eller ved at foretage regulering for den skat, fonden tidligere har indeholdt. For beløb, der blev indeholdt skat af ved fondens udbetaling, kan reguleringen for den indeholdte skat foretages ved anvendelse af det på indeholdelsestidspunktet gældende skattekort. For beløb, der indeholdes skat af i forbindelse med modregning, anvendes det på modregningstidspunktet gældende skattekort. Fonden indberetter til indkomstregistret efter § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om et indkomstregister, jf. skatteindberetningslovens §§ 1 og 2, oplysning om bruttobeløb og ændringer til tidligere indeholdt a-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalte feriemidler.

Stk. 3 Er der samlet indberettet mere end 25 feriedage, der knytter sig til de tilgodehavende feriemidler, reguleres antallet af feriedage ned til 25. Derefter finder stk. 1 tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af de feriedage, når der er sket udbetaling. Er der sket førtidig udbetaling, så beregnes et antal feriedage, der forholdsmæssigt svarer til den førtidige udbetaling.

Stk. 4 Ved ændring af lønmodtagers tilgodehavende feriemidler som følge af indberetning, jf. § 3, eller afvisning, jf. § 6, stk. 3, foretages en ny opgørelse af lønmodtagers tilgodehavende feriemidler efter stk. 1, der erstatter tidligere opgørelse.

Stk. 5 Lønmodtagers tilgodehavende feriemidler, der endnu ikke er udbetalt, og som efter opgørelse, jf. stk. 1 og 2, er ubeskattede, bliver afgiftsberegnet med 38 pct., hvis Lønmodtagernes Garantifond betaler lønmodtagerens tilgodehavende feriemidler, fordi fonden anmelder krav om betaling af de tilgodehavende feriemidler, jf. § 22, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Lønmodtagerens krav opgøres svarende til, at den afgiftsberegnede indberetning havde foreligget ved indberetningsfristen efter § 3, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

§ 10

Fonden sender en gang årligt til alle lønmodtagere med tilgodehavende feriemidler en saldoopgørelse, hvoraf den årlige regulering fremgår, jf. §§ 13 og 14, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, og den opdaterede saldo.

Stk. 2 Saldoopgørelsen udsendes første gang i juli 2021.

Stk. 3 Derefter sendes saldoopgørelsen en gang årligt senest i februar måned.

Stk. 4 Oplysning om saldo og regulering vil desuden fremgå af fondens selvbetjening.

Stk. 5 Når en lønmodtagers ubeskattede tilgodehavende feriemidler, der endnu ikke er udbetalt, bliver afgiftsberegnet, jf. § 9, stk. 5, sender fonden snarest muligt en ny saldoopgørelse til lønmodtageren.

Kapitel 5 Udbetaling til lønmodtager
§ 11

Forud for udbetaling af tilgodehavende feriemidler efter § 15, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, orienterer fonden lønmodtager om den kommende udbetaling, og at lønmodtager inden en af fonden fastsat frist har mulighed for at udsætte udbetaling.

Stk. 2 Tilkendegivelse om at udsætte udbetaling skal ske digitalt på fondens selvbetjening. En lønmodtager, der ikke har et elektronisk ID (eID), kan tilkendegive udsættelse af udbetaling på en blanket udstedt af fonden.

Stk. 3 Udsættelse efter stk. 2 kan tidligst tilkendegives 3 måneder før den kalendermåned, hvor lønmodtager når folkepensionsalderen.

Stk. 4 Lønmodtager kan til enhver tid anmode om udbetaling og dermed frafalde tidligere tilkendegivet udsættelse af udbetaling. Anmodning om udbetaling kan dog tidligst ske 1 måned efter lønmodtager har nået folkepensionsalderen. Fonden vil derefter udbetale ved førstkommende udbetalingskørsel. Anmodning om udbetaling skal meddeles på tilsvarende måde som efter stk. 2.

§ 12

Ved lønmodtagers ansøgning om udbetaling af tilgodehavende feriemidler jf. § 15, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan fonden kræve, at lønmodtager på tro og love erklærer på ansøgningstidspunktet at have forladt arbejdsmarkedet i Danmark.

Stk. 2 Ansøgning efter stk. 1 skal ske digitalt på fondens selvbetjening. En lønmodtager, der ikke har et elektronisk ID (eID), kan ansøge via en blanket udstedt af fonden.

Stk. 3 Fonden kan pålægge lønmodtager at indsende dokumentation for, at lønmodtager er i en situation omfattet af stk. 1.

Stk. 4 Hvis ansøgningen efter stk. 2 og 3 ikke er tilstrækkeligt udfyldt, eller lønmodtager ikke efterkommer fondens begæring om dokumentation, jf. stk. 3, inden for den frist fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle ansøgningen.

Stk. 5 Fonden kan foretage automatiseret behandling og afgørelse af lønmodtagers ansøgning efter stk. 2 eller udtage ansøgningen til manuel behandling.

Stk. 6 Fonden afgør, hvornår der åbnes for ansøgning efter stk. 1.

Stk. 7 Der kan kun ansøges om udbetaling af alle tilgodehavende feriemidler.

§ 13

Fondens beregning og udbetaling til lønmodtager efter §§ 11 og 12 foretages efter den 8. bankdag i kalendermåneden efter, at lønmodtager har opnået folkepensionsalderen, eller efter fonden har godkendt ansøgning om udbetaling, dog tidligst når der er sket tilskrivning af regulering efter § 13, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Fonden udbetaler ved lønmodtagers død de tilgodehavende feriemidler til dødsboet, jf. § 15, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Udbetaling sker snarest muligt til lønmodtagers NemKonto efter fonden modtager oplysning om lønmodtagers død. Kan udbetaling ikke ske til lønmodtagers NemKonto, sender fonden brev til skifteretten om, at udbetaling kan ske efter anmodning fra det udleverede bo.

Stk. 3 Fonden udbetaler automatisk tilgodehavende feriemidler til lønmodtagere, hvis samlede indberettede tilgodehavende feriemidler ikke overstiger 1.500 kr. inden modregning af eventuelt allerede udbetalte beløb og inden tilskrivning af regulering. Opgørelsen foretages én gang årligt inden udgangen af juli måned. I opgørelsen af de indberettede tilgodehavende feriemidler indgår både beskattede og ubeskattede tilgodehavende feriemidler.

Stk. 4 Fonden afgør dog, hvornår der første gang foretages opgørelse og udbetaling efter stk. 3.

§ 14

Har fonden på tidspunktet for udbetaling, jf. §§ 11–13, modtaget dokumentation for, at der pågår behandling af indsigelser mod de indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan fonden kun udbetale den del af de tilgodehavende feriemidler, der er enighed om. Ved manglende oplysning om beløbets størrelse eller hvis fonden vurderer, at der er behov for manuel behandling, holdes hele betalingen vedrørende ansættelsesforholdet tilbage, indtil fonden har modtaget dokumentation for dom, afgørelse eller opnået enighed, jf. § 4.

Stk. 2 Er fonden på udbetalingstidspunktet ikke bekendt med, at der pågår behandling af indsigelser, jf. stk. 1, kan fonden udbetale de registrerede tilgodehavende feriemidler til lønmodtager, og opkræve arbejdsgiver, jf. § 8, stk. 1 og 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis fonden på tidspunktet for udbetaling har modtaget en indberetning, jf. § 3, stk. 2, som lønmodtager endnu ikke har godkendt eller afvist.

Stk. 4 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, i en periode på op til 14 dage efter fonden har underrettet arbejdsgiver om, at lønmodtager har afvist en negativ indberetning.

Stk. 5 Fonden udbetaler automatisk beløb, der har været holdt tilbage efter stk. 1-4, når der er sket endelig afklaring af størrelsen af de indberettede feriemidler.

Stk. 6 Modtager fonden efter udbetaling af feriemidler efter § 13, stk. 1 og 2 indberetning af yderligere tilgodehavende feriemidler, som godkendes af lønmodtager efter § 3, stk. 3-6, udbetaler fonden automatisk det senere indberettede beløb således, at lønmodtagerens krav opgøres svarende til, at den supplerende indberetning havde foreligget ved indberetningsfristen efter § 3, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Opgørelse efter § 13, stk. 3 foretages i førstkommende juli måned.

§ 15

Fonden indeholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af A-skattepligtige udbetalinger af tilgodehavende feriemidler, der ikke allerede er beskattede.

Stk. 2 Til indeholdelse af A-skat efter stk. 1 indhenter fonden skattekortoplysninger fra indkomstregistret.

Stk. 3 Fonden kan pålægge en lønmodtager, der oplyser på udbetalingstidspunktet at være omfattet af regler om særlig beskatning eller at have været omfattet af sådanne regler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, at indsende dokumentation herfor.

Stk. 4 Fonden kan fastsætte en frist for indsendelse af dokumentation efter stk. 3. Hvis lønmodtager ikke efterkommer fondens begæring om dokumentation inden for denne frist, kan fonden anvende de på beregningstidspunktet gældende skattekortoplysninger fra indkomstregistret.

§ 16

Fonden udbetaler tilgodehavende feriemidler til lønmodtagerens NemKonto, medmindre lønmodtager inden fondens udbetaling skriftligt har oplyst en anden konto, der skal anvendes ved udbetaling.

Stk. 2 Efter fondens beregning af udbetaling af tilgodehavende feriemidler, kan udbetaling efter § 11 ikke fortrydes og ansøgning efter § 12 ikke trækkes tilbage.

Stk. 3 Når fonden har foretaget beregning af udbetaling, foretager fonden ikke korrektioner i udbetaling eller skatteindberetning som følge af ændrede skatteoplysninger, medmindre disse burde have været fonden bekendt på indeholdelsestidspunktet.

Stk. 4 Fonden stiller oplysninger om udbetalte feriemidler til rådighed med henblik på kontrol for dobbeltforsørgelse.

§ 17

Fonden kan kræve udbetalte tilgodehavende feriemidler, som modtageren ikke har krav på, tilbagebetalt, hvis det må antages, at modtageren var i ond tro om sin ret til udbetalingen, jf. § 15, stk. 6, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Udbetalte feriemidler, som modtageren ikke har krav på, jf. stk. 1, kræves ikke tilbagebetalt, hvis beløbet ikke overstiger 100 kr. efter beskatning. Har lønmodtager også modtaget feriemidler efter ansøgningsrunden i 2020, anvendes kun beløbsgrænsen i 1. pkt. Ved vurdering af feriemidler, som modtageren ikke har krav på, kan et beløb, der ikke tidligere er beskattet, omregnes til et beløb efter beskatning ved anvendelse af den skattesats, der blev anvendt ved seneste udbetaling.

Stk. 3 Feriemidler, som modtageren ikke har krav på, jf. stk. 1 og 2, kan fonden kræve tilbagebetalt med en betalingsfrist på 4 uger fra opkrævningens dato.

Stk. 4 Ved opkrævning efter stk. 3 underretter fonden lønmodtager om, at opkrævningen kan sættes i bero, hvis lønmodtager sender dokumentation til fonden for, at der pågår behandling af indsigelser mod de indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Opkrævning kan desuden sættes i bero, hvis lønmodtager har indsendt anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond, der omfatter krav på beregning og indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. § 4 a, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 5 Modtager fonden ikke indenfor den i stk. 3 nævnte frist indbetaling af det opkrævede beløb, skal fonden sende en rykkerskrivelse med krav om indbetaling inden 4 uger.

Stk. 6 Modtager fonden ikke indenfor den i stk. 5 nævnte frist indbetaling af det opkrævede beløb, skal fonden sende en sidste rykkerskrivelse med krav om indbetaling inden 4 uger.

Stk. 7 Fordringer efter stk. 1 og 2, der ikke er indbetalt til fonden inden den i stk. 6 nævnte frist, overdrages til inddrivelse ved restancemyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022.

Kapitel 6 Indeksering af tilgodehavende feriemidler
§ 18

Tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiver indberetter til fonden efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller til Feriepengeinfo efter § 2, stk. 1, nr. 2, når indbetaling ikke skal ske til en privat feriekasse, indekseres fra 1. september 2020, uanset hvornår indberetning modtages i fonden, jf. § 7, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for tilgodehavende feriemidler, der bliver indberettet efter §§ 3 og 4, når der skulle være sket indberetning til fonden efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller til Feriepengeinfo efter § 2, stk. 1, nr. 2, og indbetaling ikke skulle ske til en privat feriekasse.

Stk. 3 Ved indberetning efter § 3, stk. 2, der medfører en reduktion af det beløb, de tilgodehavende feriemidler omfattet af stk. 1 tidligere var indberettet med, bortfalder tidligere beregnet indeksering af det beløb, de tilgodehavende feriemidler reduceres med.

Stk. 4 Tilgodehavende feriemidler, som Lønmodtagernes Garantifond indberetter til fonden efter § 2, stk. 1, nr. 3, og som Lønmodtagernes Garantifond ikke samtidig med indberetning har indbetalt til FerieKonto eller fra 1. januar 2021 direkte til fonden, indekseres, jf. § 7, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, fra 1. september 2020 til og med den måned, hvor fonden modtager indbetaling. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

§ 19

Fonden beregner en gang årligt størrelsen af indeksering af de ikke indbetalte tilgodehavende feriemidler, samt af tilgodehavende feriemidler, der er indbetalt siden sidste indeksering.

Stk. 2 Beregning efter stk. 1 foretages inden udgangen af juli måned med den efter § 7, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler årligt fastsatte sats for indeksering gældende for perioden 1. juni i det forudgående år til 31. maj i afgørelsesåret. I 2021 fastsættes satsen dog inden førtidig udbetaling af feriemidler efter kapitel 5 a, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021.

Stk. 3 Fonden underretter en gang årligt inden udgangen af juli måned arbejdsgiveren om den efter stk. 2 fastsatte sats til beregning af den årlige indeksering.

Stk. 4 Oplysning om tilgodehavende feriemidler og beregnet indeksering vil fremgå af fondens selvbetjening.

§ 20

Ved rettidig og komplet indbetaling af forfaldne tilgodehavende feriemidler, jf. § 8, stk. 1 og 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, der er omfattet af § 18, stk. 1, beregnes ikke yderligere indeksering.

Stk. 2 Modtager fonden hel eller delvis indbetaling af forfaldne tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 1, senere end 1. bankdag i september, beregnes indeksering af det forsinket indbetalte beløb fra den senest foretagne indeksering efter § 19, stk. 1, til og med den måned, hvor fonden modtager betaling.

Stk. 3 For tilgodehavende feriemidler omfattet af § 18, stk. 1, der efter seneste 31. maj er frivilligt indbetalt, jf. kapitel 7, eller som er indbetalt efter at være forfaldet efter §§ 9, stk. 1, eller 10, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, beregnes indeksering fra den senest foretagne indeksering efter § 19, stk. 1,  til og med den måned, hvor fonden modtager betaling.

Stk. 4 For tilgodehavende feriemidler omfattet af § 18, stk. 1, der efter seneste 31. maj er indbetalt af Lønmodtagernes Garantifond, jf. § 21, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, beregnes indeksering fra den senest foretagne indeksering efter § 19 til og med den måned, hvor fonden modtager betaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 5 Ved beregning af indeksering efter stk. 2-4 ses bort fra indbetalte beløb, der er tilbagebetalt efter §§ 23, 26, eller 30, stk. 3.

§ 21

Fonden opkræver indeksering beregnet efter § 20, stk. 2 og 3 hos arbejdsgiverne inden udgangen af juli måned i det år, hvor indekseringen beregnes, jf. § 19, stk. 1.

Stk. 2 Fonden anmelder indeksering beregnet efter § 20, stk. 4, til Lønmodtagernes Garantifond inden udgangen af juli måned i det år, hvor indekseringen beregnes, jf. § 19, stk. 1.

Kapitel 7 Arbejdsgivers frivillige betaling af feriemidler
§ 22

Arbejdsgiver kan foretage frivillig indbetaling til fonden af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler, der er indberettet til fonden efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller som er indberettet til Feriepengeinfo efter § 2, stk. 1, nr. 2, når indbetaling ikke skulle ske til FerieKonto eller en privat feriekasse.

Stk. 2 Arbejdsgiver skal i fondens selvbetjening udpege den eller de lønmodtagere, der foretages indbetaling for. En arbejdsgiver, der ikke har et elektronisk ID (eID), kan skriftligt til fonden oplyse de lønmodtagere, der indbetales for.

Stk. 3 Indbetaling skal ske på den af fonden anviste måde.

Stk. 4 Indbetalte beløb vil fremgå af fondens selvbetjening.

§ 23

Indbetaling efter § 22 skal svare til de tilgodehavende feriemidler for de udpegede lønmodtagere.

Stk. 2 Hvis det efter § 22 indbetalte beløb er mindre end de tilgodehavende feriemidler for de udpegede lønmodtagere, tilbagebetaler fonden hele det indbetalte beløb til arbejdsgiver.

Stk. 3 Hvis det efter § 22 indbetalte beløb er større end de tilgodehavende feriemidler for de udpegede lønmodtagere, tilbagebetaler fonden det overskydende beløb til arbejdsgiver.

Stk. 4 Fonden kan forud for tilbagebetaling efter stk. 2 og 3 fastsætte en frist for arbejdsgivers supplerende indbetaling, så indbetalingen svarer til de tilgodehavende feriemidler for de udpegede lønmodtagere, jf. stk. 1. Svarer det ved fristens udløb indbetalte beløb fortsat ikke til de tilgodehavende feriemidler for de udpegede lønmodtagere, kan fonden foretage tilbagebetaling efter stk. 2 eller 3.

Stk. 5 § 26, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse ved tilbagebetaling efter stk. 1–4.

Kapitel 8 Opkrævning af forfaldne tilgodehavende feriemidler
§ 24

Når fonden modtager indberetning af tilgodehavende feriemidler omfattet af § 5, stk. 1 eller 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, opkræver fonden hos arbejdsgiveren de forfaldne tilgodehavende feriemidler. Fonden kan desuden opkræve renter beregnet fra 1. januar 2021.

Stk. 2 Når arbejdsgiver ikke inden udløbet af 4-ugersfristen, jf. § 28, stk. 2, har tilkendegivet, at denne fortsat ønsker at beholde ikke-forfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, opkræver fonden snarest muligt de derefter forfaldne tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3 Når fonden træffer afgørelse om, at tilgodehavende feriemidler forfalder efter § 6, stk. 5, opkræver fonden snarest muligt de forfaldne tilgodehavende feriemidler.

Stk. 4 Når fonden modtager oplysning om, at en arbejdsgiver er i en situation omfattet af § 9, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, opkræver fonden straks de forfaldne tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiveren.

Stk. 5 Tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiver indberetter til fonden efter der er sket opkrævning af lønmodtagerens tilgodehavende feriemidler efter § 8, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, opkræver fonden snarest muligt efter lønmodtager har godkendt indberetningen, jf. § 3, stk. 3. Hvis fonden har opkrævet midlerne, fordi det indberettede ikke overstiger 1.500 kr., jf. lovens § 8, stk. 2, 2. pkt., opkræver fonden kun senere indberettede beløb, hvis de samlede indberettede feriemidler efter en opgørelse i førstkommende juli måned fortsat ikke overstiger 1.500 kr.

Stk. 6 Frist for indbetaling af beløb opkrævet efter stk. 1-4 og stk. 5, 1. pkt., er inden 4 uger efter datoen på opkrævningen, jf. dog § 25, stk. 3.

Stk. 7 Frist for indbetaling af tilgodehavende feriemidler, der er forfaldet efter § 8, stk. 1 og 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, og stk. 5, 2. pkt., som opkræves inden udgangen af juli måned, er senest 1. september samme år, jf. dog § 25, stk. 3.

§ 25

Fonden sender opkrævning på forfaldne tilgodehavende feriemidler og renter, jf. § 24, samt forfalden indeksering, jf. § 19, stk. 1, til arbejdsgiveren. Opgørelse af det opkrævede beløb fremgår af fondens selvbetjening.

Stk. 2 Er det samlede beløb til opkrævning efter stk. 1 under 100 kr., vil beløbet ikke blive opkrævet, men opkræves først, når det samlede beløb til opkrævning efter stk. 1, overstiger beløbsgrænsen. Der beregnes ikke indeksering, jf. § 19, stk. 1, eller renter, jf. § 24, stk. 1, for den periode opkrævningen er udsat.

Stk. 3 Hvis sidste rettidige betalingsdag falder på en lørdag, søndag, helligdag eller andre danske banklukkedage, forlænges fristen til førstkommende bankdag i Danmark.

Stk. 4 Indbetalte beløb vil fremgå af fondens selvbetjening.

§ 26

Hvis det indbetalte beløb er større end det efter § 25, stk. 1, opkrævede beløb, betaler fonden det overskydende beløb tilbage til arbejdsgiver.

Stk. 2 Tilbagebetaling efter stk. 1 sker til arbejdsgivers NemKonto eller en af arbejdsgiver anvist konto, som fonden har modtaget skriftlig meddelelse om, inden tilbagebetaling foretages.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis fonden efter indbetaling og eventuel tilbagebetaling, modtager indberetning af tilgodehavende feriemidler, der reducerer de indberettede tilgodehavende feriemidler for de lønmodtagere, der indgik i opkrævningen.

Stk. 4 Et indbetalt beløb, der svarer til de tilgodehavende feriemidler for en lønmodtager, kan, bortset fra situationer omfattet af stk. 3, ikke tilbagebetales.

Stk. 5 Renter, jf. § 24, stk. 1, dækker udgifter ved fondens administration.

§ 27

Modtager fonden ikke fuld betaling af beløbet opkrævet efter § 25, stk. 1 indenfor den fastsatte frist, sender fonden snarest muligt en rykkerskrivelse med krav om betaling af det opkrævede beløb inden 4 uger efter datoen på denne rykkerskrivelse, jf. dog § 25, stk. 3.

Stk. 2 Betaler arbejdsgiver ikke det opkrævede beløb indenfor den i stk. 1 fastsatte frist, sender fonden snarest muligt en rykkerskrivelse til arbejdsgiveren med krav om indbetaling af samtlige tilgodehavende feriemidler for alle lønmodtagere i virksomheden, og eventuel forfalden indeksering, jf. § 21, stk. 1, inden 4 uger efter datoen på rykkerskrivelsen, jf. dog § 25, stk. 3. Opgørelse af det opkrævede beløb fremgår af fondens selvbetjening.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i situationer omfattet af § 10, stk. 1, eller stk. 2, 2. pkt., i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 4 Krav på renter efter § 24, stk. 1, der ikke er indbetalt til fonden inden den i stk. 2 nævnte frist, overdrages til inddrivelse ved restancemyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 med senere ændringer.

Stk. 5 Fonden sætter udsendelse af rykkere efter stk. 1 og 2 i bero, når skifteretten har truffet afgørelse om indledning af rekonstruktionsbehandling efter § 11, stk. 1, i konkursloven.

§ 28

Fonden sender en gang årligt inden udgangen af juli måned brev til arbejdsgiveren om bekræftelse af, at arbejdsgiveren fortsat vil beholde ikke-forfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, som arbejdsgiver indberetter til fonden efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller til Feriepengeinfo efter § 2, stk. 1, nr. 2, når indbetaling ikke skal ske til en privat feriekasse. Frist for bekræftelse er 31. august samme år, jf. § 6, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Modtager fonden ikke bekræftelse efter stk. 1 indenfor den fastsatte frist, sender fonden umiddelbart efter fristens udløb en rykkerskrivelse med krav om bekræftelse inden 4 uger efter datoen på denne rykkerskrivelse.

Stk. 3 Fuld og rettidig indbetaling af forfaldne tilgodehavende feriemidler, jf. § 24, stk. 7, anses samtidigt som rettidig bekræftelse jf. stk. 1.

Kapitel 9 Krav der anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond
§ 29

Fonden anmelder krav på arbejdsgivers tilgodehavende feriemidler og indeksering til Lønmodtagernes Garantifond, jf. § 19, stk. 1, og § 20, stk. 2-4.

Stk. 2 Fondens anmeldelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond, jf. stk. 1, skal bl.a. indeholde oplysning om:

Stk. 3 Har fonden på tidspunktet for anmeldelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond modtaget indberetninger efter § 3, stk. 2 og 3, som lønmodtager endnu ikke har godkendt eller afvist, kan fonden anmelde den del af de tilgodehavende feriemidler, der er enighed om. Har fonden modtaget dokumentation for, at der pågår behandling af indsigelser, jf. § 14, kan fonden ikke anmelde de tilgodehavende feriemidler, der behandles indsigelser imod, før fonden har modtaget dokumentation for dom, afgørelse eller opnået enighed, jf. § 4.

Stk. 4 Lønmodtagernes Garantifond kan anmode fonden om yderligere oplysninger, som fonden har modtaget eller indhentet, herunder bl.a. fondens korrespondance med arbejdsgiver.

Stk. 5 Lønmodtagernes Garantifond kan anmode fonden om at behandle indsigelser fra arbejdsgiver, kurator i arbejdsgivers konkursbo, dødsbobehandler mv., som har betydning for opgørelsen af indberettede tilgodehavende feriemidler, beregning af indeksering mv.

Stk. 6 Fonden skal på anmodning fra Lønmodtagernes Garantifond sørge for, at det anmeldte krav påtegnes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis det er en forudsætning for, at kravet er eksigibelt i andre EU- og EØS-lande, jf. § 8 c, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 7 Ved ændringer i opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler og deraf beregnet indeksering, som følge af LG’s indberetninger efter § 2, stk. 1, nr. 3, arbejdsgivers indberetninger efter §§ 3 og 4, fondens behandling af indsigelser, jf. stk. 5, eller fondens afvisning af indberetninger efter § 6, stk. 3, foretager fonden korrigerende anmeldelse.

§ 30

Fonden modtager indbetaling af anmeldte beløb, jf. § 29, stk. 1-3, fra Lønmodtagernes Garantifond, jf. §§ 8 a og b, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 2 Lønmodtagernes Garantifond kan afvise at betale tilgodehavende feriemidler for personer, der ikke har været omfattet af § 2, stk. 1. Afvisning kan ske både før og efter betaling, jf. stk. 1.

Stk. 3 Ved Lønmodtagernes Garantifonds afvisning af anmeldte krav, eller når fondens opgørelse efter § 29, stk. 7, medfører at det tidligere anmeldte krav reduceres, tilbagebetaler fonden modtaget betaling fra Lønmodtagernes Garantifond, der overstiger det berettigede krav.

Kapitel 10 Klagebehandling
§ 31

Fondens afgørelser efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 b, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Klagen indgives til fonden inden fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Ved Ankestyrelsens behandling af sagerne finder kapitel 9 a og kapitel 10, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.

Stk. 3 Fondens afgørelse om førtidig udbetaling af feriemidler, jf. § 17 a, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan ikke påklages til Ankestyrelsen eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 11 Ikrafttræden
§ 32

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2022.

Stk. 2 Fondens udsendelse af rykker for indbetaling af feriemidler, der er forfaldet efter § 24, stk. 1, vil ske efter 1. september 2021. Renter heraf opkræves af indbetalinger, der modtages 1. januar 2022 eller derefter, og ved fortsat manglende indbetaling efter denne dato.

Stk. 3 Fondens opkrævning af arbejdsgivere efter § 24, stk. 4, vil ske efter 1. juli 2021.

Stk. 4 Anmeldelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond, jf. kapitel 9, og overdragelse af krav til restancemyndigheden, jf. § 17, stk. 7, og § 27, stk. 4, vil ske efter 1. april 2022.

Stk. 5 Bekendtgørelse nr. 2034 af 30. oktober 2021 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler ophæves.