Bekendtgørelse om forsvarets varetagelse af politimæssige opgaver til søs

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 178 af 10. marts 2008

I medfør af § 15 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. og efter forhandling med Justitsministeriet fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Forsvaret bemyndiges til i forbindelse med sin øvrige opgavevaretagelse til søs at bistå politiet med at varetage politimæssige opgaver til søs.

Stk. 2 Politimæssige opgaver omfatter

  • 1) forebyggelse og afværgelse af fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

  • 2) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold, samt

  • 3) at udføre kontrol- og tilsynsopgaver efter gældende lovgivning.

Stk. 3 Varetagelsen af de i stk. 2 nævnte opgaver sker i overensstemmelse med de regler, der gælder for politiets varetagelse af de pågældende opgaver. Forsvarets gældende tekniske, operative og sikkerhedsmæssige bestemmelser finder i øvrigt anvendelse.

§ 2

Forsvarets varetagelse af politimæssige opgaver til søs sker under politiets ledelse. Dette indebærer, at politiet instruerer om rammerne for opgavens løsning, herunder om eventuel anvendelse af magt og magtmidler.

§ 3

Konstaterer forsvaret forhold til søs, som indebærer, at der er behov for politimæssig indgriben, rettes der straks henvendelse til politiet i overensstemmelse med de retningslinjer, der aftales i medfør af § 6.

Stk. 2 Henvendelse sker til Rigspolitiet eller, hvis der er tale om forhold i færøsk eller grønlandsk farvand, til henholdsvis Politimesteren på Færøerne eller Politimesteren i Grønland.

§ 4

Er der nærliggende fare for, at indgrebets øjemed ellers vil forspildes, kan forsvaret, uden at afvente politiets instruktioner, foretage de handlinger, som er nødvendige til varetagelse af de i § 1, stk. 2, nævnte opgaver. Forsvaret skal hurtigst muligt herefter kontakte politiet med henblik på videre instruktion, jf. § 2.

§ 5

Personer, genstande eller gods, som kommer i forsvarets varetægt i forbindelse med udførelsen af politimæssige opgaver til søs, overdrages hurtigst muligt til politiet med henblik på videre efterforskning og retsforfølgning.

§ 6

Forsvarskommandoen og Rigspolitiet aftaler nærmere retningslinjer for samarbejdet i henhold til denne bekendtgørelse, herunder om uddannelse af forsvarets personel med henblik på varetagelsen af politimæssige opgaver til søs.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008.

Stk. 2 Kgl. anordning nr. 513 af 2. oktober 1940 angaaende Politimyndighed for Søværnets Skibe og Luftfartøjer ophæves.