Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 129 af 28. februar 2005

I medfør af § 11 a i lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 12. februar 2004, samt § 16 i lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 12. februar 2004 fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og
godtgørelsesbegivenheden
§ 1

Forsvarets personel jf. lov om forsvarets personel § 1, som udsendes til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, er omfattet af forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Stk. 2 Som deltagelse i de i stk. 1 nævnte opgaver betragtes ethvert tjenstligt begrundet ophold i opgaveområdet. Til opholdet medregnes rejsetiden til og fra opgaveområdet.

Stk. 3 Hvis en af stk. 1 og 2 omfattet person omkommer eller kommer til skade under eller som følge af tjenesten, ydes erstatning eller godtgørelse efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Ved dødsfald eller tilskadekomst under eller som følge af tjenesten, jf. stk. 3, forstås sådanne hændelser, der begrunder krav om erstatning eller godtgørelse i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Herved forstås tillige dødsfald eller tilskadekomst, som er forårsaget af de særlige forhold i opgaveområdet, som begrunder den konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære eller lignende indsats.

§ 2

Forsvarets personel, som i tjenesten rydder, bortsprænger, fjerner eller destruerer ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarlig, er omfattet af forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Stk. 2 Hvis en af stk. 1 omfattet person omkommer eller kommer til skade under eller som følge af udførelsen af de nævnte opgaver, ydes erstatning eller godtgørelse efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3

Frivillige i hjemmeværnet, som udfører opgaver, som beskrevet i § 2, er under tilsvarende betingelser omfattet af forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Kapitel 2 Ydelserne og beløbene
§ 4

Ydelserne efter forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning er:

 • 1) Erstatning for tab af forsørger, jf. kapitel 3.

 • 2) Erstatning til boet efter en person, der ikke var forsørger, jf. kapitel 4.

 • 3) Godtgørelse for varigt mén, jf. kapitel 5.

§ 5

Størrelsen af de i § 4 nævnte ydelser er for finansåret 2005 fastsat til:

 • 1) Erstatning for tab af forsørger kr. 1.044.500.

 • 2) Erstatning til boet efter en person, der ikke var forsørger kr. 522.000.

 • 3) Godtgørelse for varigt mén på 100 % eller mere kr. 1.566.500.

Stk. 2 Beløbene i stk. 1 reguleres årligt i overensstemmelse med principperne i lov om erstatningsansvar. Den dermed fastsatte regulering udmøntes i nærværende ordning med virkning fra den 1. januar det følgende år, og de regulerede beløb optages på finansloven.

Stk. 3 Ved fastsættelse af erstatnings- eller godtgørelsessummer anvendes beløbene på den finanslov, der er gældende på udbetalingstidspunktet.

Kapitel 3 Fastsættelse og udbetaling af erstatning for tab
af forsørger
§ 6

Erstatning for tab af forsørger ydes til afdødes efterladte ægtefælle, samlever eller børn under 21 år.

Stk. 2 For en ægtefælle er det en betingelse for retten til erstatning for tab af forsørger, at ægteskabet er indgået før skadens indtræden, og at samlivet bestod på tidspunktet for skadelidtes død. Samlivet betragtes ikke som ophørt, fordi skadelidte af tjenesten begrundede årsager er frameldt den fælles folkeregisteradresse ved dødens indtræden. Er ægteskabet indgået efter skadens indtræden, kan ægtefællen opnå ret til erstatning for tab af forsørger, såfremt samlivet opfylder betingelserne i stk. 3.

Stk. 3 Ved en samlever forstås en person, som ved skadens indtræden levede sammen med afdøde i et ægteskabslignende forhold, hvis samlivet på tidspunktet for skadelidtes død havde bestået uafbrudt de sidste 2 år på fælles folkeregisteradresse. Såfremt afdøde af tjenesten begrundede årsager i en periode midlertidigt har været frameldt den fælles folkeregisteradresse, kan denne periode dog medregnes ved opgørelsen af samlivsperioden. Der må ikke i 2-års perioden have været legale hindringer for indgåelse af ægteskab.

Stk. 4 Ved børn forstås afdødes biologiske børn, som ikke er bortadopterede, samt børn, som den afdøde har adopteret. Det er en betingelse, at børnene er under 21 år på tidspunktet for skadelidtes død.

§ 7

Erstatning for tab af forsørger fastsættes på grundlag af det i § 5, stk. 1, nr. 1) nævnte beløb, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis der forinden skadelidtes død er ydet godtgørelse for varigt mén eller forskud herpå, jf. kapitel 5, med et beløb, der er større end den i henhold til stk. 1 fastsatte erstatning, bortfalder retten til erstatning for tab af forsørger. Er godtgørelsen eller forskuddet mindre end den i henhold til stk. 1 fastsatte erstatning, ydes der erstatning for tab af forsørger med forskellen mellem de to beløb. Er forskellen mindre end 5.000 kroner, bortfalder erstatningen.

§ 8

Hvis der efter § 6 er flere erstatningsberettigede, forholdes der således, jf. dog § 9:

 • 1) Efterlades en erstatningsberettiget ægtefælle, tilfalder hele erstatningen denne.

 • 2) Efterlades en erstatningsberettiget samlever, tilfalder hele erstatningen denne.

 • 3) Efterlades alene erstatningsberettigede børn, men hverken erstatningsberettiget ægtefælle eller samlever, tilfalder hele erstatningen disse børn, jf. stk. 2.

Stk. 2 Hvis der efterlades flere børn, deler disse erstatningsbeløbet mellem sig således:
Hele erstatningen divideres med summen af det samlede antal hele år, hvert barn endnu mangler i at fylde 21 år – regnet fra den seneste fødselsdag før dødsfaldet. Derefter beregnes hvert barns andel af erstatningen ved at gange det ovenfor fremkomne beløb med det samlede antal hele år, hvert barn endnu mangler i at fylde 21 år. Hvis der efterlades børn, som afdøde var eneforsørger for, medregnes disse børns manglende antal år i at fylde 21 år dobbelt.

§ 9

Såfremt afdøde efterlader sig børn, jf. § 6, stk. 4, som ved dødsfaldet er optaget til forsørgelse i afdødes husstand, men som ikke er biologiske børn af den erstatningsberettigede ægtefælle eller samlever eller adopteret af denne, fordeles erstatningsbeløbet således:
Den erstatningsberettigede ægtefælle eller samlever tildeles forlods et beløb svarende til to tredjedele af erstatningsbeløbet, jf. § 7.
Den resterende tredjedel af erstatningsbeløbet opdeles herefter i overensstemmelse med reglerne i § 8, stk. 2, mellem de af afdødes børn, der ved dødsfaldet er optaget til forsørgelse i afdødes husstand.

Stk. 2 De i henhold til stk. 1 beregnede beløb vedrørende børn, som er biologiske børn af den erstatningsberettigede ægtefælle eller samlever eller er adopteret af denne, tilfalder den erstatningsberettigede ægtefælle eller samlever. Erstatningsbeløb til de øvrige i husstanden værende erstatningsberettigede børn tilfalder det enkelte barn.

§ 10

Hvis en berettiget til erstatning for tab af forsørger giver afkald på erstatningen, tilfalder denne de øvrige efterladte, der i medfør af dette kapitel er berettigede. Efterlades der herefter ingen berettigede, udbetales i stedet en erstatning til boet med det beløb, der er gældende for personer, der ikke var forsørgere, jf. kapitel 4.

§ 11

Afgørelser om eventuel erstatning for tab af forsørger træffes snarest muligt efter, at omstændighederne ved dødsfaldet er klarlagt.

Stk. 2 Tilkendt erstatning kommer til udbetaling snarest efter udløbet af den i § 21 nævnte klagefrist, hvis der ikke rejses klage. Rejses der klage i medfør af § 21, sker udbetaling snarest efter, at sagen er endeligt afgjort.

Stk. 3 Udbetales erstatning senere end 14 kalenderdage efter klagefristens udløb, jf. stk. 2, forrentes beløbet fra udløbet af 14-dages fristen, til betaling sker, med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter § 5, stk.1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Beløb, der udbetales efter en klage, forrentes på samme måde, dog således at 14-dages fristen regnes fra det tidspunkt, hvor afgørelse på klagen er meddelt.

Kapitel 4 Fastsættelse og udbetaling af erstatning til boet
efter en person, der ikke var forsørger
§ 12

Hvis der ikke efterlades nogen af de i kapitel 3 nævnte erstatningsberettigede personer, ydes der erstatning til boet efter afdøde med det i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2) fastsatte beløb, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis der forinden skadelidtes død er ydet godtgørelse for varigt mén eller forskud herpå, jf. kapitel 5, med et beløb, der er større end den i henhold til stk. 1 fastsatte erstatning, bortfalder retten til erstatning til boet. Er godtgørelsen eller forskuddet mindre end den i henhold til stk. 1 fastsatte erstatning, ydes der erstatning til boet med forskellen mellem de to beløb. Er forskellen mindre end 5.000 kroner, bortfalder erstatningen.

§ 13

Afgørelser om eventuel erstatning til boet efter en person, som ikke var forsørger, træffes snarest muligt efter, at omstændighederne ved dødsfaldet er klarlagt.

Stk. 2 Tilkendt erstatning kommer til udbetaling snarest efter udløbet af den i § 21 nævnte klagefrist, hvis der ikke rejses klage. Rejses der klage i medfør af § 21, sker udbetaling snarest efter, at sagen er endeligt afgjort.

Stk. 3 Udbetales erstatning senere end 14 kalenderdage efter klagefristens udløb, jf. stk. 2, forrentes erstatningen, såfremt der ikke rejses klage, fra udløbet af 14-dages fristen, og til betaling sker, med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter § 5, stk.1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Beløb, der udbetales efter en klage, forrentes på samme måde, dog således at 14-dages fristen regnes fra det tidspunkt, hvor afgørelse på klagen er meddelt.

Kapitel 5 Fastsættelse og udbetaling af godtgørelse for
varigt mén
§ 14

Godtgørelse for varigt mén ydes til den skadelidte.

Stk. 2 Godtgørelse for varigt mén fastsættes på grundlag af en méngrad fastsat af Arbejdsskadestyrelsen i overensstemmelse med principperne i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3 Ved en méngrad på 100% ydes méngodtgørelse med det i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3) fastsatte beløb, jf. dog stk. 2. Ved lavere méngrader udgør godtgørelsen en forholdsmæssig del af det nævnte beløb, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Godtgørelse for varigt mén ydes ikke, hvis méngraden fastsættes til mindre end 5%.

Stk. 5 Uanset om méngraden i medfør af stk. 2 sættes til højere end 100%, kan godtgørelsen ikke overstige beløbet for en méngrad på 100%.

§ 15

Afgørelse om eventuel godtgørelse for varigt mén i henhold til denne bekendtgørelse træffes snarest efter, at Forsvarskommandoen har modtaget oplysning om Arbejdsskadestyrelsens fastsættelse af méngraden.

Stk. 2 Tilkendt godtgørelse for varigt mén kommer til udbetaling snarest efter, at afgørelse i henhold til stk. 1 er meddelt, uanset om afgørelsen indklages for Forsvarsministeriet.

Stk. 3 Udbetales godtgørelse for varigt mén senere end 14 kalenderdage efter, at afgørelse i henhold til stk. 1 er meddelt, forrentes godtgørelsen fra udløbet af 14 dages fristen, og til betaling sker, med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter § 5, stk.1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Beløb, der udbetales efter en klage, forrentes på samme måde, dog således at 14-dages fristen regnes fra det tidspunkt, hvor afgørelse på klagen er meddelt.

§ 16

Indtil der er truffet endelig afgørelse i sagen, kan der på grundlag af en konkret vurdering udbetales en mindre del af den forventede méngodtgørelse som forskud.

Stk. 2 Ansøgning om forskud sendes direkte til Forsvarskommandoen.

§ 17

Efter anmodning fra skadelidte kan godtgørelsesspørgsmålet genoptages inden for en frist på 5 år fra første fastsættelse, hvis der er sket væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for fastsættelsen. Fristen for genoptagelse kan forlænges inden udløbet af 5-års fristen. Når ganske særlige omstændigheder taler herfor, kan der ses bort fra fristerne.

Stk. 2 Såfremt Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen efterfølgende forhøjer den fastsatte méngrad for samme hændelse, forhøjes godtgørelsen for varigt mén efter § 14 tilsvarende.

Kapitel 6 Råden over erstatnings- eller godtgørelsesbeløb
§ 18

Et erstatnings-, godtgørelses- eller forskudsbeløb kan ikke hverken helt eller delvist transporteres, overdrages, pantsættes, stilles som sikkerhed eller lignende, før beløbet er udbetalt.

§ 19

Et erstatnings-, godtgørelses- eller forskudsbeløb, som tilkommer en myndig person, udbetales direkte til denne.

Stk. 2 Et erstatnings-, godtgørelses- eller forskudsbeløb, som tilkommer en umyndig person, indsættes i en af justitsministeren godkendt forvaltningsafdeling, der er knyttet til et pengeinstitut, i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler for bestyrelse af umyndiges midler mv.

Kapitel 7 Afgørelser og klager
§ 20

Afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse træffes af Forsvarskommandoen.

§ 21

Klage over Forsvarskommandoens afgørelse indgives til Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8 Ikrafttrædelse
§ 22

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005 og finder tillige anvendelse på sager om erstatning eller godtgørelse, hvor dødsfald eller varigt mén er en følge af en hændelse, der er indtruffet før bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis hændelsen kan tilregnes den skadelidte som forsætlig skadevoldelse på sig selv, er det en betingelse for at være berettiget til ydelser efter denne bekendtgørelse at skaden er forårsaget den 4. april 2003 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 65 af 24. januar 1995 om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning ophæves.