Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 927 af 29. juli 2015

§ 27

Afgørelser truffet af Forsvarsakademiet efter denne bekendtgørelse eller de regler, som bekendtgørelsen henviser til, kan ikke påklages til andre administrative myndigheder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Afgørelser vedrørende retlige spørgsmål, herunder forvaltningsretlige forhold, kan påklages til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Klagen indgives til Forsvarsakademiet, der afgiver udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere Forsvarsakademiets udtalelse indenfor en frist af mindst en uge. Såfremt klageren ikke får medhold, sender Forsvarsakademiet klagen til Forsvarsministeriets Personalestyrelse vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Forsvarsministeriets Personalestyrelse efter stk. 2 kan ikke påklages til andre administrative myndigheder. Dog kan afgørelser, som samtidig er omfattet af lov om forsvarets personel, påklages i overensstemmelse med denne lov.

Stk. 4 Den studerende kan fortsætte på uddannelsen under Forsvarsministeriets Personalestyrelses behandling af en klage indgivet efter stk. 2.