Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 927 af 29. juli 2015

I medfør af § 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 624 af 12. juni 2013, og § 11, stk. 4, og § 15, stk. 7, i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1378 af 16. december 2014, og efter aftale med uddannelses- og forskningsministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål og videngrundlag
§ 1

Formålet med Forsvarets militære diplomuddannelse er, at den uddannede har udviklet sine personlige og faglige kompetencer til selvstændigt at kunne varetage opgaver som officer i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet henholdsvis Hjemmeværnet på funktionsniveauet premierløjtnant. Den færdiguddannede skal kunne vurdere, reflektere over og anvende teoretiske og metodiske elementer, der indgår i officerens militære praksis, hvilket primært omhandler militær ledelse, militære operationer og militær strategi.

Stk. 2 Formålet er endvidere, at den uddannede er kvalificeret til at håndtere komplekse situationer i en daglig ledelsesmæssig og i en operativ kontekst samt evner at udvikle egen officerspraksis. Derudover skal den uddannede have kompetencer til selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde såvel indenfor egen enhed som med eksterne relationer i en national og international ramme.

§ 2

Forsvarets militære diplomuddannelse skal sikre den uddannede viden, færdigheder og kompetencer på niveau for en diplomuddannelse, som beskrevet i Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser.

§ 3

Uddannelsens videngrundlag er erhvervs- og professionsbaseret samt udviklingsbaseret.

Stk. 2 Erhvervs- og professionsbasering indebærer, at uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser inden for Forsvaret, som uddannelsen retter sig imod.

Stk. 3 Udviklingsbasering indebærer, at uddannelsen er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for Forsvaret. Udviklingsbasering indebærer desuden, at uddannelsen er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for det militære virkefelt. Fagområdet består af militære operationer, militær ledelse og militær strategi.

Kapitel 2 Tilrettelæggelse
§ 4

Forsvarets militære diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse.

Stk. 2 Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 3 Forsvarsakademiet eller en af forsvarschefen udpeget myndighed tilrettelægger uddannelsen i fagligt afgrænsede moduler.

Stk. 4 Undervisningen skal være praksisrelateret, og de studerendes erfaringer skal inddrages i undervisningen.

Stk. 5 Indholdet af og tilrettelæggelsen af Forsvarets militære diplomuddannelse er fastlagt i en studieordning, jf. § 19.

Kapitel 3 Adgang
§ 5

Ansatte inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde har fortrinsret til adgang til Forsvarets militære diplomuddannelse som led i deres ansættelse.

Stk. 2 I det omfang der er ledige pladser, kan andre end ansatte indenfor Forsvarsministeriets område optages på diplomuddannelsen efter objektive faglige kriterier.

§ 6

Følgende uddannelser er adgangsgivende til Forsvarets militære diplomuddannelse:

 • 1) En sergentuddannelse suppleret af akademiuddannelsen i ledelse eller pædagogik samt relevant erhvervserfaring.

 • 2) En uddannelse på niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring eller højere suppleret med relevant erhvervserfaring.

Stk. 2 Forsvarsakademiet kan i studieordningen for Forsvarets militære diplomuddannelse opstille karakter- eller beståelseskrav for enkeltfag. Dette gælder tillige krav om enkelte fags niveau.

Stk. 3 Optag forudsætter i udgangspunktet målrettet erhvervserfaring på minimum 15 måneder optjent under Forsvarets officersuddannelse mhp. optag på Forsvarets militære diplomuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. For så vidt angår uddannelsesretningerne som maskinmester og skibsfører i Forsvaret, forudsætter optag dog alene 7 måneders målrettet erhvervserfaring optjent under Forsvarets officersuddannelse mhp. optag på Forsvarets militære diplomuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. For uddannelsesretningen for hæren forudsætter optag alene 10 måneders målrettet erhvervserfaring optjent under Forsvarets officersuddannelse mhp. optag på Forsvarets militære diplomuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. Dele af den relevante erhvervserfaring kan optjenes sideløbende med gennemførelse af den adgangsgivende uddannelse.

Stk. 4 Forsvarsakademiet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Forsvarsakademiet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

Stk. 5 En ansøger, der opfylder adgangsbetingelserne, kan følge et modul på en diplomuddannelse, uden at blive indskrevet på den samlede uddannelse.

Kapitel 4 Struktur og indhold
§ 7

Forsvarets diplomuddannelse består af 60 ECTS-point og omfatter følgende:

 • 1) Obligatoriske moduler, svarende til mindst 15 ECTS-point inden for uddannelsens militærfaglige område. De obligatoriske moduler er konstituerende for uddannelsen.

 • 2) De retningsspecifikke moduler.

 • 3) Afgangsprojekt, svarende til 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Forsvarsakademiet godkender emnet.

Stk. 2 De enkelte moduler kan have et omfang på 5 eller 10 ECTS-point. Modulerne indeholder videnskabsteori i relation til professionens og fagområdets praksis og anvendte teori og metode.

Stk. 3 Forsvarets diplomuddannelse tilrettelægges med en eller flere uddannelsesretninger. En uddannelsesretning konstitueres af en række retningsspecifikke moduler, der giver den studerende mulighed for gennem specialisering eller toning inden for uddannelsens formål at kvalificere erhvervskompetencen i en given retning. For den enkelte uddannelsesretning fastsættes mål for læringsudbytte som delmål, der indgår i diplomuddannelsens samlede mål for læringsudbytte.

Stk. 4 Regler for de enkelte uddannelsesretninger fastlægges i studieordningen for diplomuddannelsen.

Stk. 5 En uddannelsesretning har et omfang på mellem 5 og 30 ECTS-point for den enkelte studerende, der har valgt retningen, afhængig af omfanget af retningens ECTS-point på de obligatoriske moduler. Forsvarets diplomuddannelse tilrettelægges uden valgfri moduler.

Stk. 6 Den, der har gennemført en uddannelsesretning, har ret til at anvende den betegnelse, der knytter sig til diplomuddannelsen efterfulgt af den retningsbetegnelse, der fremgår af studieordningen.

§ 8

Forsvarschefen godkender nye uddannelsesretninger i godkendte diplomuddannelser.

Kapitel 5 Lærerkvalifikationer
§ 9

Underviserne ved Forsvarsakademiets udbud af Forsvarets diplomuddannelse skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der er højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig samt erhvervs- og/eller professionsmæssig kompetence.

Kapitel 6 Karakterer, eksamen, censorer m.v.
Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 er ophævet. Du kan se bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 her.
Du kan se den gældende karakterskalabekendtgørelse her.
§ 10

For karakterer gælder følgende bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) §§ 1-15, § 16 stk. 1-4, §§ 17 – 20 samt bilag 1 og 2.

§ 11

Bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 er ophævet. Du kan se bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 her.
Du kan se den gældende eksamensbekendtgørelse her.
For eksamen og udstedelse af eksamensbevis gælder følgende bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelse (eksamensbekendtgørelsen) §§ 2 - 4, § 5 stk. 1 og stk. 3 - 6, §§ 6 - 10, § 13 stk. 1 og stk. 3, § 14 stk. 4, § 18 stk. 2 - 8, § 19, § 20 stk. 1 - 2 og stk. 4 - 5, §§ 21 - 26, § 29 stk. 1 pkt. 1 – 6 og pkt. 9 – 15 samt stk. 2, §§ 30 – 33 og § 45, og bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 607 af 8. marts 2015 om ændring af eksamensbekendtgørelsen § 1 pkt. 2. og 6.

Stk. 2 Ved anvendelsen af de i stk. 1 nævnte bestemmelser skal ”universitetet” læses som ”Forsvarsakademiet”.

§ 12

Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en eksamen, prøve m.v.

Stk. 2 Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan Forsvarsakademiet tillade yderligere forsøg.

§ 13

Klage over forhold vedrørende eksamen, prøve m.v., herunder forhold vedrørende karakterer og anden bedømmelse, kan indgives til uddannelseschefen for Forsvarsakademiet.

Stk. 2 Klagen skal være begrundet og indgives skriftligt senest to uger efter meddelelse af karakteren. Uddannelseschefen kan dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 3 Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger uddannelseschefen straks klagen for bedømmerne, der har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse om bedømmelsen m.v. i klagen. Uddannelseschefen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. I beregningen af bedømmernes frist indgår juli måned ikke. Klageren skal have lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist på mindst 1 uge.

Stk. 4 Uddannelseschefen træffer afgørelse efter stk. 1, jf. stk. 3, på grundlag af bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen.

Stk. 5 Bliver Forsvarsakademiet i forbindelse med behandlingen af en klage opmærksom på fejl eller mangler ved en prøve, finder reglerne i eksamensbekendtgørelsens § 19 anvendelse.

§ 14

Forsvarets militære diplomuddannelse er tilknyttet Forsvarets censorkorps, der dækker Forsvarets Masteruddannelse i militære studier og Forsvarets militære diplomuddannelse.

Stk. 2 Forsvarsakademiet dækker udgifterne til censorernes og censorformandskabets virke.

§ 15

Forsvarsakademiet beskikker censorerne. For at blive beskikket som censor skal personen have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller centrale fag, aktuel viden om uddannelsens eller centrale fags anvendelsesmuligheder samt indgående aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner.

Stk. 2 En censor må ikke have beskæftigelse på Forsvarsakademiet.

§ 16

For censorkorpset vælges af og blandt censorerne et formandskab. Formandskabet består af en formand og en næstformand. Formandskabet repræsenterer censorerne over for Forsvarsakademiet. Formandskabet skal indstille censorer til beskikkelse, rådgive Forsvarsakademiet om prøvernes form og indhold, samt afgive en årlig beretning til Forsvarsakademiet på baggrund af censorernes indberetninger.

Stk. 2 Censorformandskabet fordeler efter samråd med Forsvarsakademiet opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset.

§ 17

Censorerne skal påse,

 • 1) at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen,

 • 2) at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og

 • 3) at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

§ 18

En censor skal

 • 1) sammen med en eksaminator foretage bedømmelsen ved uddannelsens eller det centrale fags eksterne prøver,

 • 2) rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags og undervisnings mål,

 • 3) ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til Forsvarsakademiet og censorformandskabet, og

 • 4) medvirke til behandling af klager over prøver.

Stk. 2 Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 17, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i Forsvarsakademiets varetagelse af uddannelserne, giver censor indberetning herom til Forsvarsakademiet med kopi til censorformandskabet.

Stk. 3 Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Kapitel 7 Studieordning
§ 19

Forsvarsakademiet udarbejder en studieordning for Forsvarets diplomuddannelse.

Stk. 2 Studieordningen skal indeholde de regler, som Forsvarsakademiet inden for rammerne af denne bekendtgørelse fastsætter om følgende:

 • 1) Uddannelsen, herunder følgende:

  • a) Formål.

  • b) Mål for læringsudbytte angivet i kvalifikationsrammetermer.

  • c) Angivelse af obligatoriske og uddannelsesretningsspecifikke moduler.

  • d) Den uddannedes titel på dansk og engelsk.

 • 2) Eventuel uddannelsesretning, herunder følgende:

  • a) Mål for læringsudbytte, angivet som delmål i forhold til uddannelsens mål for læringsudbytte.

  • b) Angivelse af retningsspecifikke moduler.

  • c) Retningsbetegnelse, som den uddannede må anvende sammen med den titel, der knytter sig til diplomuddannelsen.

 • 3) De enkelte moduler, herunder følgende:

  • a) Læringsmål, angivet i kvalifikationsrammetermer.

  • b) Indhold.

  • c) Omfang, angivet i ECTS-point.

 • 4) Udarbejdelse af afgangsprojekt.

 • 5) Adgangsforudsætninger, herunder eventuelle krav til den studerendes særlige faglige forudsætninger.

 • 6) Undervisnings- og arbejdsformer.

 • 7) Merit.

 • 8) Orlov.

 • 9) Mødepligt.

 • 10) Eventuelle overgangsregler.

Stk. 3 Det skal af studieordningen fremgå, at Forsvarsakademiet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Forsvarsakademiet, når det er begrundet i særlige forhold.

§ 20

Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf gennemfører Forsvarsakademiet en drøftelse med aftagerpaneler og indhenter udtalelse fra censorformandskabet.

Stk. 2 Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3 Studieordningen og væsentlige ændringer skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4 Gældende studieordning skal være offentligt tilgængelig på Forsvarsakademiets hjemmeside.

Kapitel 8 Andre regler
§ 21

Forsvarsakademiet informerer og vejleder de uddannelsessøgende om uddannelser - herunder adgang til uddannelser og moduler - samt om eksamen.

§ 22

Beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse kan efter Forsvarsakademiets afgørelse i det enkelte tilfælde træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit).

Stk. 2 Et afgangsprojekt fra en videregående uddannelse, f.eks. et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale, kan ikke meritoverføres til diplomuddannelsen.

Stk. 3 Afgørelsen skal træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 23

Afgørelser efter § 22, for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer eller udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for dekanen på Forsvarsakademiet. Klagen skal indgives senest en uge efter, at meddelelsen om afslag eller delvist afslag er givet. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

§ 24

Forsvarschefen træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i særlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 6, stk. 3.

§ 25

Forsvarschefen kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse som led i forsøg. Samtidig fastsætter forsvarschefen forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 26

Chefen for Forsvarsakademiet kan, udover det i studieordningen anførte, fastsætte regler vedrørende arbejdets og studiets tilrettelæggelse, militær sikkerhed, opførsel eller påklædning, når det begrundes i trusselsvurderinger, operative forhold, Forsvarets omdømme eller opretholdelse af disciplin.

§ 27

Afgørelser truffet af Forsvarsakademiet efter denne bekendtgørelse eller de regler, som bekendtgørelsen henviser til, kan ikke påklages til andre administrative myndigheder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Afgørelser vedrørende retlige spørgsmål, herunder forvaltningsretlige forhold, kan påklages til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Klagen indgives til Forsvarsakademiet, der afgiver udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere Forsvarsakademiets udtalelse indenfor en frist af mindst en uge. Såfremt klageren ikke får medhold, sender Forsvarsakademiet klagen til Forsvarsministeriets Personalestyrelse vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Forsvarsministeriets Personalestyrelse efter stk. 2 kan ikke påklages til andre administrative myndigheder. Dog kan afgørelser, som samtidig er omfattet af lov om forsvarets personel, påklages i overensstemmelse med denne lov.

Stk. 4 Den studerende kan fortsætte på uddannelsen under Forsvarsministeriets Personalestyrelses behandling af en klage indgivet efter stk. 2.

§ 28

Deltagelse i diplomuddannelsen for andre end ansatte på Forsvarsministeriets område er uden deltagerbetaling, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Forsvarsakademiet kan for andre end ansatte på Forsvarsministeriets område, der deltager i uddannelsen som led i deres ansættelse, dog opkræve hel eller delvis betaling for eventuelle merudgifter for Forsvaret forbundet med de pågældendes deltagelse i uddannelsen.

Stk. 3 Forsvarsakademiet beregner og opkræver den i stk. 2 beskrevne betaling.

Kapitel 9 Ikrafttrædelse
§ 29

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.