Bekendtgørelse om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 351 af 03. april 2019

I medfør af § 89 b, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Hvis politiet skønner, at en dømt har en tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, og den dømte udstår straf i Enner Mark Fængsel, Nyborg Fængsel eller Storstrøm Fængsel, kan kriminalforsorgsområdet som led i en forsøgsordning fastsætte, at den dømte som vilkår for udgangstilladelse eller prøveløsladelse skal undergive sig elektronisk overvågning af sin færden, jf. § 4.

§ 2

Spørgsmålet om, hvorvidt en dømt kan få tilladelse til udgang eller skal prøveløslades, afgøres i henhold til de almindelige regler herom, jf. henholdsvis straffuldbyrdelseslovens §§ 46-50 og straffelovens §§ 38-39 og 40 a-41.

§ 3

Kompetencen til at fastsætte vilkår om elektronisk overvågning følger de almindelige regler for, hvem der har kompetencen til at fastsætte vilkår for udgang og prøveløsladelse, jf. navnlig henholdsvis udgangsbekendtgørelsens kapitel 2 og løsladelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

§ 4

Vilkår om elektronisk overvågning kan fastsættes, hvis det findes formålstjenligt for at skærpe kontrollen med, at den indsatte overholder et andet vilkår, der fastsættes for udgangen eller prøveløsladelsen, og som indebærer begrænsninger i den dømtes adgang til færden, herunder for at undgå, at den dømte har kontakt med bestemte personer.

Stk. 2 Vilkåret må ikke fastsættes, hvis den herved forvoldte forstyrrelse af den dømtes forhold står i misforhold til den kriminalitet, som den dømte har begået, og til hensynet bag det vilkår, som den elektroniske overvågning skal sikre overholdelsen af.

§ 5

Det er muligt at fastsætte vilkår om elektronisk overvågning for et kortere tidsrum, end hvad der gælder for øvrige fastsatte vilkår.

§ 6

Kriminalforsorgsområdet monterer fodlænken på den dømte og vejleder den pågældende om brug af fodlænken og det tilhørende udstyr og om, hvad vilkåret indebærer. Kriminalforsorgsområdet varetager i øvrigt de opgaver, der følger af vilkåret, herunder fører tilsyn og kontrol med, at den dømte overholder vilkåret om elektronisk overvågning og det vilkår, som overvågningen skal sikre overholdelsen af.

§ 7

Finder kriminalforsorgsområdet, at der skal fastsættes vilkår om elektronisk overvågning, er det en forudsætning for udgangen eller prøveløsladelsen, at den dømte erklærer at ville overholde vilkåret.

Stk. 2 Den dømte skal følge anvisningerne for brug af fodlænken og det tilhørende udstyr, herunder sørge for, at fodlænken bliver siddende på benet, og at udstyret oplades i overensstemmelse med forskrifterne.

§ 8

En tilladelse til udgang kan tilbagekaldes, ligesom vilkårene for tilladelsen kan ændres, såfremt den dømte ikke overholder vilkåret om elektronisk overvågning, herunder ikke følger anvisningerne ved eksempelvis at beskadige fodlænken eller ikke sørge for, at udstyret oplades. Hvis en tilladelse til udgang tilbagekaldes, fordi den dømte ikke overholder vilkåret om elektronisk overvågning, kan det bestemmes, at den indsatte i et tidsrum af indtil 6 måneder er afskåret fra at forlange en afgørelse af spørgsmålet om tilladelse til udgang (udgangskarantæne). En eventuel udgangskarantæne har virkning og beregnes fra det tidspunkt, hvor kriminalforsorgsområdet får kendskab til det forhold, som begrunder tilbagekaldelsen. Reglerne i udgangsbekendtgørelsens § 23, nr. 3, og §§ 25-28 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Overtræder en prøveløsladt vilkåret om elektronisk overvågning, herunder ikke følger anvisningerne ved eksempelvis at beskadige fodlænken eller ikke sørge for, at udstyret oplades, kan kriminalforsorgsområdet

  • 1) tildele advarsel,

  • 2) ændre vilkårene og forlænge prøvetiden inden for den i straffelovens § 39 fastsatte længstetid eller

  • 3) under særlige omstændigheder bestemme, at den pågældende skal indsættes til udståelse af reststraffen.

§ 9

Kriminalforsorgsområdet skal i forbindelse med afvikling af et udgangsforløb med vilkår om elektronisk overvågning eller efter prøveløsladelse af en dømt med vilkår om elektronisk overvågning være opmærksom på, om formålet med vilkåret fortsat er til stede.

Stk. 2 Ved prøveløsladelse med vilkår om elektronisk overvågning skal kriminalforsorgsområdet mindst hver 3. måned overveje, om betingelserne for fastsættelse af vilkåret fortsat er til stede.

Stk. 3 Er formålet med et vilkår om elektronisk overvågning ikke længere til stede, skal vilkåret ophæves. Kompetencen til at ophæve vilkåret ligger hos den myndighed, der har fastsat vilkåret.

§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2019 og ophæves automatisk den 31. december 2019, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på dømte, der er meddelt tilladelse til udgang eller prøveløsladelse med vilkår om elektronisk overvågning efter bekendtgørelse nr. 244 af 23. marts 2018 om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse, samt dømte, der meddeles tilladelse til udgang eller prøveløsladelse fra den 5. april 2019 efter denne bekendtgørelse. Den 31. december 2019 bortfalder iværksatte vilkår om elektronisk overvågning, medmindre andet bestemmes inden denne dato.