Bekendtgørelse om forsøg på fleksjobområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. oktober 2013

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Formål med forsøg med kommunale fleksjobansættelser
§ 1

Formålet med forsøgene med kommunale fleksjobansættelser er at udvikle metoder til, at personer, der er visiteret til fleksjob, og som har en meget begrænset arbejdsevne, får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ansættelse i kommunale fleksjob
§ 2

Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Bornholms Regionskommune og Esbjerg, Horsens samt Slagelse Kommuner kan gennemføre forsøg med kommunale fleksjobansættelser for personer, der er ledige, og som har en meget begrænset arbejdsevne, således at den fleksjobvisiterede i forbindelse med ansættelse i et kommunalt fleksjob kan gennemføre praktikperioder eller udstationering i andre kommunale enheder og offentlige samt private virksomheder, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 2 Under praktikperioder eller udstationeringer efter stk. 1, er den fleksjobvisiterede ansat med kommunen som ansættelsesmyndighed, og kommunen udbetaler løn for det arbejde, der udføres hos praktik- eller udstationeringsstedet, jf. § 70 e, stk. 3 og 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2013 til den 1. december 2014.

§ 3

Der gives tilladelse til forsøg med, at kommunen som arbejdsgiver kan tilbyde en person at være i praktik hos en anden kommunal enhed, en offentlig eller en privat virksomhed, jf. § 2, i højest 4 uger, uden at praktikstedet skal betale for det udførte arbejde.

§ 4

Der gives tilladelse til forsøg, hvor kommunen som arbejdsgiver får betaling for det arbejde, der udføres, når en person er udstationeret hos en anden kommunal enhed, en offentlig eller en privat virksomhed.

Stk. 2 Den betaling kommunen modtager, jf. stk. 1, skal mindst svare til den løn, som den udstationerede ville have krav på efter § 70 e, stk. 3 og 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis den pågældende var ansat hos den arbejdsgiver, hvor udstationeringen foregår.

Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. oktober 2013, men har virkning for kommunale fleksjobansættelser påbegyndt den 1. september 2013 eller senere.