14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1755 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Forsøg med integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats til sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, personlighedsforstyrrelse eller funktionel lidelse (IBBIS II)
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune og Aarhus Kommune gennemfører forsøg med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats (IBBIS II). Det er en forudsætning, at kommunerne indgår en samarbejdsaftale med regionen om levering af den sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7.

•••

Stk. 2 Målgruppen er sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, funktionel lidelse eller personlighedsforstyrrelse visiteret til kategori 2 eller 3 efter lov om sygedagpenge § 12, stk. 1.

•••

Stk. 3 Vurderer jobcentret i forbindelse med opstarten af sygedagpengeopfølgningen, at en sygemeldt har en psykisk lidelse, herunder en personlighedsforstyrrelse eller en funktionel lidelse, tilbyder jobcentret den sygemeldte at deltage i en udredning, jf. stk. 4. Endvidere anmoder jobcentret sygemeldte, der ønsker at deltage i udredningen, om at besvare spørgeskemaer om helbred og muligheder for at arbejde dels til brug for udredningen dels til brug for tilrettelæggelsen af den beskæftigelsesrettede indsats.

•••

Stk. 4 Jobcentret rekvirerer udredning for psykisk lidelse, herunder personlighedsforstyrrelse eller funktionel lidelse hos regionen, og samtidig anmodes den sygemeldte om at deltage. Udredningen skal bruges dels til at afklare, om den sygemeldte er omfattet af projektets målgruppe, dels til at tilrettelægge en evt. efterfølgende indsats. Regionens udredning dokumenteres i en speciallægeattest. På baggrund af speciallægeattesten vurderer jobcentret, om den sygemeldte tilbydes inklusion i projektet. Herefter sker der for de sygemeldte, der inkluderes i projektet, en tilfældig udvælgelse til henholdsvis en indsatsgruppe med indsats efter stk. 5-7 og en kontrolgruppe med indsats efter stk. 11.

•••

Stk. 5 En sygemeldt i indsatsgruppen skal inden for 14 dage efter inklusion i projektet deltage i et trepartsmøde i jobcentret med deltagelse af regionen. På baggrund af mødet udarbejdes en plan med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats. Der følges løbende op på planen bl.a. ved trepartsmøder. Herudover udarbejder jobcentret og regionen underliggende planer for henholdsvis beskæftigelsesindsatsen og for den sundhedsunderstøttende indsats. Indsatsen tilrettelægges ud fra en konkret vurdering af den sygemeldtes individuelle behov, forudsætninger samt helbredstilstand.

•••

Stk. 6 Det overordnede sigte med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats er at fremme sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For sygemeldte i ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdet, herunder gradvis tilbagevenden, og for sygemeldte uden ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder gradvis tilbagevenden via ordinære timer evt. efter en forudgående virksomhedspraktik. Et vigtigt element er dialog og samarbejde med en arbejdsgiver.

•••

Stk. 7 Regionen yder den understøttende sundhedsindsats. Sundhedsindsatsen differentieres efter projektets undermålgrupper og baserer sig på »mindste middel princippet« og stepped care. Indsatsen består i kognitiv adfærdsterapi, psykoeducation, rådgivning ved speciallæge, psykolog eller caremanager i nogle tilfælde suppleret med stress coaching og fysioterapi ved funktionel lidelse. Det kan endvidere aftales mellem kommunen og regionen, at indsats i form af mindfulness og fysioterapi leveres af kommunen.

•••

Stk. 8 Der etableres et tæt samarbejde mellem jobcentrets medarbejdere og regionens medarbejdere i fælles lokaler i tilknytning til det kommunale jobcenter. Det er en kommunal teamleder, der varetager den daglige ledelse. Regionen har den faglige ledelse og ansvaret i forhold til regionens sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7.

•••

Stk. 9 Sygemeldte fortsætter i projektet ved overgang til jobafklaringsforløb forudsat, at indsatsen kan indpasses i indsatsen i jobafklaringsforløbet. Sygemeldte tilbydes efterværn i forbindelse med fuld tilbagevenden til arbejdet eller ved overgang til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 10 Det er frivilligt for den sygemeldte at deltage i forsøget. Den sygemeldte kan derfor i alle faser af forsøget vælge at udgå af forsøget og modtage jobcentrets almindelige indsats som led i sygedagpengeopfølgningen.

•••

Stk. 11 Sygemeldte i kontrolgruppen får jobcentrets almindelige indsats som led i sygedagpengeopfølgningen.

•••

Stk. 12 Kommunerne skal registrere og indberette, hvilke personer der deltager i forsøget. Registeringen og indberetningen skal ske ved persongruppemarkeringer.

•••

Stk. 13 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

•••

Stk. 14 Forsøgsperioden løber fra den 1. maj 2019 til og med den 31. marts 2022. Perioden fra 1. maj til 1. september 2019 udgør en pilotfase, hvor forsøgsprogrammet afprøves og tilpasses.

•••
profile photo
Profilside