14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1380 af 22. september 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

I medfør af § 192 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 548 af 7. maj 2019, og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. juli 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget ”Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse”, der som slutmål har at hjælpe unge med kognitivt handicap videre i beskæftigelse efter afsluttet uddannelsesforløb i forsøgsprojektet:

 • 1) Københavns kommune.

 • 2) Aarhus kommune.

 • 3) Esbjerg kommune.

 • 4) Gentofte kommune.

 • 5) Vejen kommune.

 • 6) Skanderborg kommune.

 • 7) Ishøj kommune.

 • 8) Tårnby kommune.

 • 9) Brøndby kommune.

Stk. 2 Målgruppen er

Stk. 3 Det er en betingelse, at personerne omfattet af stk. 2, har afsluttet et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, i løbet af de fire år, der går forud for påbegyndelse af et 2-årigt uddannelsesforløb efter § 91, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4 Kommunerne kan efter en individuel vurdering fravige varighedsbegrænsningen for praktikforløb under hele uddannelsesforløbet efter § 91, stk. 2, i loven.

Stk. 5 Kommunen kan undlade at give aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere et uddannelsespålæg efter § 30, eller en indsats efter § 105, stk. 1-3, i loven i 3 måneder forud for påbegyndelsen af det 2-årige uddannelsesforløb. Herudover fritages den unge for kontaktforløbet efter § 27 og § 31 i loven i de første 18 måneder af uddannelsesforløbet.

Stk. 6 Det er en betingelse, at jobcenteret holder jobsamtaler med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere efter § 27 i loven i perioden fra afslutning af STU til start på uddannelsesforløbet. Herudover er det en betingelse, at jobcenteret informeres, hvis uddannelsesstedet vurderer, at der er risiko for frafald. I disse tilfælde skal jobcenteret kunne indkalde den unge til samtale i jobcenteret. Det er tillige en forudsætning, at der foretages en anden form for opfølgning under uddannelsesforløbet, f.eks. ved at uddannelsesstedet holder kontakt med jobcenteret.

Stk. 7 Personer i ressourceforløb er omfattet af reglerne om kontaktforløb i lovens kapitel 7 i forsøgsperioden. Jobsamtaler under kontaktforløbet kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, når personen deltager i den 2-årige forsøgsuddannelse, jf. lovens § 33, stk. 3. Det er herudover en betingelse, at kommunen vurderer, at et tilbud om den 2-årige forsøgsuddannelse er det beskæftigelsesrettede tilbud, der bedst kan hjælpe personen tættere på arbejdsmarkedet, herunder beskæftigelse i et fleksjob.

Stk. 8 Efter afslutning af uddannelsesforløbet fritages deltagere fra kravene i § 116, stk. 3, i loven om, at fleksjob først kan tilbydes, når alle relevante tilbud efter loven samt andre foranstaltninger, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.

Stk. 9 Det er en betingelse, at deltagerne opfylder de øvrige betingelser for at få fleksjob, herunder den grundlæggende betingelse om en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Stk. 10 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 27, § 30, § 31, § 33, stk. 3, § 91, stk. 1 og 2, § 116, stk. 3 og § 105, stk. 1- 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 11 Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder fortsat anvendelse for deltagere i forsøget, der flytter til en anden kommune, under forudsætning af tilflytterkommunens accept.

Stk. 12 Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2021.

§2 Forsøg med videosamtaler i Solrød Kommune og Fredensborg Kommune
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Solrød Kommune gennemfører forsøg, hvor der kan benyttes videosamtaler i kontaktforløbet for personer, der er omfattet af § 6, nr. 2-5 og 7-9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt fremmøde på jobcenteret. Personen har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 33, stk. 1 og stk. 4, og § 121, stk. 1, 4. pkt. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. november 2018 til den 31. december 2021.

§3 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Fredensborg Kommune gennemfører forsøg, hvor der kan benyttes videosamtaler i kontaktforløbet for personer, der er omfattet af § 6, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt fremmøde på jobcenteret. Personen har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 33, stk. 1 og stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2021.

§4 Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Solrød Kommune og Fredensborg Kommune gennemfører forsøg, hvor der kan benyttes videosamtaler i sygedagpengeopfølgningen efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt fremmøde på jobcenteret. Personen har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 b, stk. 1, 6. pkt. i lov om sygedagpenge.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber i Solrød Kommune fra den 1. november 2018 til den 31. december 2021 og i Fredensborg Kommune fra den 1. marts til den 31. december 2021.

§5 Forsøg med mere fleksibilitet i indsatsen for sygemeldte i Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Helsingør Kommune.
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Helsingør Kommune gennemfører forsøg, hvor kommunen alene skal inddrage rehabiliteringsteamet i sager, hvor en sygemeldt overgår til jobafklaringsforløb, når kommunen vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 109, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber i Aabenraa Kommune fra den 1. april 2019 til den 31. december 2021, i Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2021 og i Helsingør Kommune fra den 1. oktober 2020 til den 31. december 2021.

§7 Forsøg med mere fleksibilitet ved behandling i rehabiliteringsteamet i Sønderborg Kommune
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Sønderborg Kommune gennemfører forsøg, hvor kommunen kan forelægge en sag for rehabiliteringsteamet uden at rekvirere en attest med praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, hvis de øvrige helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets vurdering af sagen.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v., for så vidt angår kravet om, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2021.

§7a Forsøg med udvidelse af målgruppen for uddannelsesløftet
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner gennemføre forsøg med udvidelse af målgruppen for uddannelsesløftet efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 • 1) Aalborg kommune.

 • 2) Hjørring kommune.

 • 3) Brønderslev kommune.

 • 4) Jammerbugt kommune.

 • 5) Rebild kommune.

 • 6) Morsø kommune.

 • 7) Frederikshavn kommune.

Stk. 2 Kommunerne kan gennemføre forsøg med udvidelse af målgruppen, så yderligere følgende dagpengemodtagere omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan få tilbud om en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft efter lovens § 96:

 • 1) Dagpengemodtagere, der har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse, hvor uddannelsen har været anvendt i de seneste 5 år. Det er en betingelse, at der er lægelig dokumentation for, at dagpengemodtageren ikke længere kan anvende sin tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.

 • 2) Dagpengemodtagere, der har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Stk. 4 Forsøgsperioden løber fra den 1. april 2020 til den 31. december 2021.

Stk. 5 Et tilbud, der er påbegyndt senest den 31. december 2021, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

§8 Ikrafttræden mv.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 155 af 27. februar 2020 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. ophæves.

profile photo
Profilside