14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2016

Bekendtgørelse nr. 1048 af 03. september 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2016

I medfør af § 48, stk. 4, § 52, stk. 1-4, § 54 og § 55 A i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret ved lov nr. 459 af 12. juni 2009, og lov nr. 926 af 18. september 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Forskudsregistreringen for 2016

§1 Ved forskudsregistreringen for 2016, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2-5 samt §§ 2-5:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2014, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2016 med 3,5 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2015, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2016 med 2,0 pct.

Stk. 2 Posten »ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2016 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien pr. 1. oktober 2014. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2016 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2014, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2015. For udenlandske ejendomme ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2016 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2014, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2015.

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 2016, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes i de i stk. 4 nævnte tilfælde en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog §§ 2-5, og der foretages ikke regulering efter stk. 1:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2014, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2016 med 2,6 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2015, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2016 med 1,1 pct.

Stk. 4 Stk. 3 finder anvendelse ved forskudsregistreringen for 2016 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og

 • 4) kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner og private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed.

Stk. 5 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§2 Sociale pensioner efter lov om social pension ansættes ved forskudsregistreringen for 2016 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§3 Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen for 2016 på grundlag af oplysninger fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§4 Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, ansættes ved forskudsregistreringen for 2016 på grundlag af oplysninger fra Moderniseringsstyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§5 Skattepligtige pensioner, der udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), ansættes ved forskudsregistreringen for 2016 på grundlag af oplysninger, modtaget fra ATP´s register for udbetaling fra ATP, jf. § 2, stk. 3, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015. Det omregnede helårsbeløb forhøjes ikke, og der foretages ikke regulering efter § 1.

Kapitel 2

Beregning af indeholdelsesprocentsatsen for 2016

§6 Indeholdelsesprocentsatsen på skattekortet for 2016 beregnes som summen af følgende procentsatser, der er større end 0:

 • 1) Skattekommunens laveste skatteprocentsats (dvs. summen af kommunal skatteprocentsats, sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8, kirkeskatteprocentsats for medlemmer af folkekirken og bundskat efter personskattelovens § 6). I stedet for kommunal skatteprocentsats anvendes for begrænset skattepligtige satsen for skat svarende til kommunal indkomstskat efter personskattelovens § 8 c.

 • 2) En procentsats beregnet som topskatten efter personskattelovens § 7 og nedsat efter personskattelovens § 19, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over kapitalindkomstbundgrænsen, og ganget med 100.

Stk. 2 Procentsatserne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

Stk. 3 Såfremt der efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015 skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocentsatsen, forhøjes indeholdelsesprocentsatsen med højst det antal hele procentpoint, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudsskat ved skattebillet (B-skat).

Stk. 4 Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocentsats større end skatteloftsprocenten efter personskattelovens § 19, stk. 1, med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen, ansættes indeholdelsesprocentsatsen til skatteloftsprocenten efter personskattelovens § 19, stk. 1, med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen.

Stk. 5 Indeholdelsesprocentsatsen efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.

Stk. 6 Beregningen af indeholdelsesprocentsatsen ved § 6 sker før indregning af en eventuel lønindeholdelsesprocent.

profile photo
Profilside