Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1072 af 23. september 2014

I medfør af § 48, stk. 4, § 52, stk. 1-4, § 54 og § 55 A i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret ved lov nr. 459 af 12. juni 2009, og lov nr. 926 af 18. september 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Forskudsregistreringen for 2015
§ 1

Ved forskudsregistreringen for 2015, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2-5 samt §§ 2-5:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2013, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2015 med 4,0 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2014, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2015 med 2,5 pct.

Stk. 2 Posten »ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2015 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien pr. 1. oktober 2013. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2015 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2013, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2014. For udenlandske ejendomme ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2015 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2013, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2014.

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 2015, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes i de i stk. 4 nævnte tilfælde en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog §§ 2-5, og der foretages ikke regulering efter stk. 1:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2013, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2015 med 3,3 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2014, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2015 med 1,5 pct.

Stk. 4 Stk. 3 finder anvendelse ved forskudsregistreringen for 2015 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og

 • 4) kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner og private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed.

Stk. 5 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2

Sociale pensioner efter lov om social pension ansættes ved forskudsregistreringen for 2015 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 3

Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen for 2015 på grundlag af oplysninger fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 4

Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, ansættes ved forskudsregistreringen for 2015 på grundlag af oplysninger fra Moderniseringsstyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 5

Skattepligtige pensioner, der udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), ansættes ved forskudsregistreringen for 2015 på grundlag af oplysninger, modtaget fra ATP´s register for udbetaling fra ATP, jf. § 2, stk. 3, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012. Det omregnede helårsbeløb forhøjes ikke, og der foretages ikke regulering efter § 1.

Kapitel 2 Beregning af indeholdelsesprocentsatsen for 2015
§ 6

Indeholdelsesprocentsatsen på skattekortet for 2015 beregnes som summen af følgende procentsatser, der er større end 0:

 • 1) Skattekommunens laveste skatteprocentsats (dvs. summen af kommunal skatteprocentsats, sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8, kirkeskatteprocentsats for medlemmer af folkekirken og bundskat efter personskattelovens § 6). I stedet for kommunal skatteprocentsats anvendes for begrænset skattepligtige satsen for skat svarende til kommunal indkomstskat efter personskattelovens § 8 c.

 • 2) En procentsats beregnet som topskatten efter personskattelovens § 7 og nedsat efter personskattelovens § 19, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over kapitalindkomstbundgrænsen, og ganget med 100.

Stk. 2 Procentsatserne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

Stk. 3 Såfremt der efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocentsatsen, forhøjes indeholdelsesprocentsatsen med højst det antal hele procentpoint, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudsskat ved skattebillet (B-skat).

Stk. 4 Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocentsats større end skatteloftsprocenten efter personskattelovens § 19, stk. 1, med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen, ansættes indeholdelsesprocentsatsen til skatteloftsprocenten efter personskattelovens § 19, stk. 1, med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen.

Stk. 5 Indeholdelsesprocentsatsen efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.

Stk. 6 Beregningen af indeholdelsesprocentsatsen ved § 6 sker før indregning af en eventuel lønindeholdelsesprocent.