Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2013 § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 906 af 04. september 2012

§ 6

Indeholdelsesprocentsatsen på skattekortet for 2013 beregnes som summen af følgende procentsatser, der er større end 0:

  • 1) Skattekommunens laveste skatteprocentsats (dvs. summen af kommunal skatteprocentsats, sundhedsbidrag på 6 pct., kirkeskatteprocentsats for medlemmer af folkekirken og bundskat på 5,64 pct.). I stedet for kommunal skatteprocentsats anvendes for begrænset skattepligtige satsen for skat svarende til kommunal indkomstskat efter personskattelovens § 8 c.

  • 2) En procentsats beregnet som topskatten efter personskattelovens § 7 og nedsat efter personskattelovens § 19, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over grundbeløbet, og ganget med 100.

Stk. 2 Procentsatserne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

Stk. 3 Såfremt der efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2011 skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocentsatsen, forhøjes indeholdelsesprocentsatsen med højst det antal hele procentpoint, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudsskat ved skattebillet (B-skat).

Stk. 4 Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocentsats større end 51,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen, ansættes indeholdelsesprocentsatsen til 51,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen.

Stk. 5 Indeholdelsesprocentsatsen efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.

Stk. 6 Beregningen af indeholdelsesprocentsatsen ved § 6 sker før indregning af en eventuel lønindeholdelsesprocent.