Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2003

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 751 af 06. september 2002

I medfør af § 48, stk. 4, § 52, stk. 1, 3. pkt., § 54 og § 55 A i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Forskudsregistreringen for 2003
§ 1

Ved forskudsregistreringen for 2003, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2-5 samt §§ 2-5:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2001, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2003 med 7,0 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2002, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2003 med 3,5 pct.

Stk. 2 Posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2003 på grundlag af den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1 januar 2001 reguleret med 5 pct. Hvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002 er lavere end ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ansættes ejendomsværdiskatten på grundlag af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002. Ved ombygninger/tilbygninger mv. i 2001 ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2003 på grundlag af den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2003 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2001, reguleret med 5 pct., eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2002, jf. dog 5. pkt. For udenlandske ejendomme ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2003 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2001, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2002.

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 2003, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes i de i stk. 4 nævnte tilfælde en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog §§ 2-5, og der foretages ikke regulering efter stk. 1:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2001, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2003 med 6,0 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2002, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2003 med 3,2 pct.

Stk. 4 Stk. 3 finder anvendelse ved forskudsregistreringen for 2003 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse,

 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og

 • 4) kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner og private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed.

Stk. 5 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2

Sociale pensioner efter lov om social pension ansættes ved forskudsregistreringen for 2003 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 3

Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen for 2003 på grundlag af oplysninger fra SU-styrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 4

Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Centrale Lønanvisning, ansættes ved forskudsregistreringen for 2003 på grundlag af oplysninger fra Finansstyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 5

Skattepligtige pensioner, der udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), ansættes ved forskudsregistreringen for 2003 med udgangspunkt i pensionen for september måned 2002 omregnet til helårsbeløb, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 980 af 16. november 2001. Det omregnede helårsbeløb forhøjes ikke, og der foretages ikke regulering efter § 1.

Kapitel 2 Beregning af indeholdelsesprocenten for 2003
§ 6

Indeholdelsesprocenten på skattekortet for 2003 beregnes som summen af følgende procenter, der er større end 0:

 • 1) Skattekommunens laveste skatteprocent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 5,5 pct. efter personskattelovens § 6).

 • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 6 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst og ganget med 100.

 • 3) En procent beregnet som topskatten på 15 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, og med tillæg af positiv kapitalindkomst, og ganget med 100.

Stk. 2 Procenterne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

Stk. 3 Såfremt der efter reglerne i § 12 B i bekendtgørelse nr. 980 af 16. november 2001 skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocenten, forhøjes indeholdelsesprocenten med højst det antal hele pct. point, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudsskat ved skattebillet (B-skat).

Stk. 4 Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocent større end 59 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 59 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 5 Indeholdelsesprocenten efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.