Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1996

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 692 af 17. august 1995,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 833 af 30. oktober 1995

I henhold til § 48, stk. 4, § 52, stk. 2, 3. pkt., § 53,stk. 1, 3. pkt., og § 54 i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995 fastsættes herved følgende:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Forskudsregistrering for 1996
§ 1

Ved forskudsregistrering for 1996, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1996 med 7 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1995, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1996 med 4 pct.

Stk. 2 Posten »overskud af ejerbolig« ansættes ved forskudsregistreringen for 1996 på grundlag af ejendomsværdien ved årsreguleringen pr. 1. januar 1995 med et tillæg på 10 pct. Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 3 Ved forskudsregistrering for 1996 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension og lov om social bistand,

 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring, og

 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • a) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1996 med 1,9 pct.

  • b) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1995, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1996 med 1,5 pct.
   Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 4 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2

Sociale pensioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 16. juni 1994, ansættes ved forskudsregistreringen for 1996 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der sker ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 3

Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen på grundlag af oplysninger fra SUstyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 4

Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Centrale Lønanvisning, ansættes ved forskudsregistreringen på grundlag af oplysninger fra Statens Centrale Lønanvisning. Der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 5

Datoen for indgivelse af skema til brug for den ordinære forskudsregistrering for 1996 fastsættes til den 10. oktober 1995.

Kapitel 2 Beregning af indeholdelsesprocent for 1996.
§ 6

Indeholdelsesprocenten på skattekortet for 1996 beregnes som summen af følgende procenter, der er større end 0:

 • 1) Skattekommunens laveste skatteprocent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 12 pct. efter personskattelovens § 6).

 • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 5 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst eller fradrag af negativ kapitalindkomst, og ganget med 100.

 • 3) En procent beregnet som topskatten på 15 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af den del af kapitalindkomsten, der overstiger det regulerede grundbeløb, og ganget med 100.

Stk. 2 Procenterne efter stk. 1, beregnes med to decimaler. Er den efter stk. 1, beregnede indeholdelsesprocent større end 62 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 62 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 3 Indeholdelsesprocenten efter stk. 2 forhøjes til nærmeste hele procent.