Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1995 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 805 af 06. september 1994

§ 5

Indeholdelsesprocenten på skattekortet for 1995 beregnes som summen af følgende procenter, der er større end 0:

  • 1) Skattekommunens laveste skatteprovent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 13 pct. efter personskattelovens § 6).

  • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 5 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst eller fradrag af negativ kapitalindkomst og ganget med 100.

  • 3) En procent beregnet som topskatten på 13,5 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af den del af kapitalindkomsten, der overstiger det regulerede grundbeløb, og ganget med 100.

  • 4) En procent beregnet som indkomstskatten på 3 pct. efter personskattelovens § 8, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og ganget med 100.

Stk. 2 Procenterne efter stk. 1 beregnes med to decimaler. Er den efter stk. 1 beregnede indeholdelsesprocent større end 63,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 63,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 3 Indeholdelsesprocenten efter stk. 2 forhøjes til nærmeste hele procent.