Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1995

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 805 af 06. september 1994

I henhold til § 48, stk. 4, § 52, stk. 2, 3. pkt., § 53, stk. 1, 3. pkt., og § 54, i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Forskudsregistrering for 1995
§ 1

Ved forskudsregistrering for 1995, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1993, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 5 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 2,5 pct.

Stk. 2 Posten »overskud af ejerbolig« ansættes ved forskudsregistreringen for 1995 på grundlag af ejendomsværdien ved årsreguleringen pr. 1. januar 1994 med et tillæg på 5 pct. Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 3 Ved forskudsregistrering for 1995 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension og lov om social bistand,

 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring, og

 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • a) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1993, reguleres ikke ved forskudsregistreringen for 1995.

  • b) b) b) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 0,4 pct.
   Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 4 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2

Sociale pensioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 16. juni 1994, ansættes ved forskudsregistreringen for 1995 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der sker ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 3

Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen på grundlag af oplysninger fra SU-styrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 4

Datoen for indgivelse af skema til brug for den ordinære forskudsregistrering for 1995 fastsættes til den 10. oktober 1994.

Kapitel 2 Beregning af indeholdelsesprocent for 1995
§ 5

Indeholdelsesprocenten på skattekortet for 1995 beregnes som summen af følgende procenter, der er større end 0:

 • 1) Skattekommunens laveste skatteprovent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 13 pct. efter personskattelovens § 6).

 • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 5 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst eller fradrag af negativ kapitalindkomst og ganget med 100.

 • 3) En procent beregnet som topskatten på 13,5 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af den del af kapitalindkomsten, der overstiger det regulerede grundbeløb, og ganget med 100.

 • 4) En procent beregnet som indkomstskatten på 3 pct. efter personskattelovens § 8, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og ganget med 100.

Stk. 2 Procenterne efter stk. 1 beregnes med to decimaler. Er den efter stk. 1 beregnede indeholdelsesprocent større end 63,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 63,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 3 Indeholdelsesprocenten efter stk. 2 forhøjes til nærmeste hele procent.