14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1995

Bekendtgørelse nr. 805 af 06. september 1994

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1995

I henhold til § 48, stk. 4, § 52, stk. 2, 3. pkt., § 53, stk. 1, 3. pkt., og § 54, i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Forskudsregistrering for 1995

§1 Ved forskudsregistrering for 1995, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1993, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 5 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 2,5 pct.

Stk. 2 Posten »overskud af ejerbolig« ansættes ved forskudsregistreringen for 1995 på grundlag af ejendomsværdien ved årsreguleringen pr. 1. januar 1994 med et tillæg på 5 pct. Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 3 Ved forskudsregistrering for 1995 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension og lov om social bistand,

 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring, og

 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • a) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1993, reguleres ikke ved forskudsregistreringen for 1995.

  • b) b) b) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 0,4 pct.
   Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 4 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§2 Sociale pensioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 16. juni 1994, ansættes ved forskudsregistreringen for 1995 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der sker ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§3 Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen på grundlag af oplysninger fra SU-styrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§4 Datoen for indgivelse af skema til brug for den ordinære forskudsregistrering for 1995 fastsættes til den 10. oktober 1994.

Kapitel 2

Beregning af indeholdelsesprocent for 1995

§5 Indeholdelsesprocenten på skattekortet for 1995 beregnes som summen af følgende procenter, der er større end 0:

 • 1) Skattekommunens laveste skatteprovent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 13 pct. efter personskattelovens § 6).

 • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 5 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst eller fradrag af negativ kapitalindkomst og ganget med 100.

 • 3) En procent beregnet som topskatten på 13,5 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af den del af kapitalindkomsten, der overstiger det regulerede grundbeløb, og ganget med 100.

 • 4) En procent beregnet som indkomstskatten på 3 pct. efter personskattelovens § 8, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og ganget med 100.

Stk. 2 Procenterne efter stk. 1 beregnes med to decimaler. Er den efter stk. 1 beregnede indeholdelsesprocent større end 63,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 63,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 3 Indeholdelsesprocenten efter stk. 2 forhøjes til nærmeste hele procent.

profile photo
Profilside